Auditory - Visual Matching in Learning Disabilities : Intervention Studies from Finland and Sweden

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5771-7 http://hdl.handle.net/10138/19995
Title: Auditory - Visual Matching in Learning Disabilities : Intervention Studies from Finland and Sweden
Author: Törmänen, Minna
Other contributor: Lahtinen, Ulla
Takala, Marjatta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education, Special Education Section
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2010-06-23
Language: eng
Belongs to series: Research Report 315 - URN:ISSN:1795-2158
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5771-7
http://hdl.handle.net/10138/19995
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The present thesis discusses relevant issues in education: 1) learning disabilities including the role of comorbidity in LDs, and 2) the use of research-based interventions. This thesis consists of a series of four studies (three articles), which deepens the knowledge of the field of special education. Intervention studies (N=242) aimed to examine whether training using a nonverbal auditory-visual matching computer program had a remedial effect in different learning disabilities, such as developmental dyslexia, Attention Deficit Disorder (ADD) and Specific Language Impairment (SLI). These studies were conducted in both Finland and Sweden. The intervention’s non-verbal character made an international perspective possible. The results of the intervention studies confirmed, that the auditory-visual matching computer program, called Audilex had positive intervention effects. In Study I of children with developmental dyslexia there were also improvements in reading skills, specifically in reading nonsense words and reading speed. These improvements in tasks, which are thought to rely on phonological processing, suggest that such reading difficulties in dyslexia may stem in part from more basic perceptual difficulties, including those required to manage the visual and auditory components of the decoding task. In Study II the intervention had a positive effect on children with dyslexia; older students with dyslexia and surprisingly, students with ADD also benefited from this intervention. In conclusion, the role of comorbidity was apparent. An intervention effect was evident also in students’ school behavior. Study III showed that children with SLI experience difficulties very similar to those of children with dyslexia in auditory-visual matching. Children with language-based learning disabilities, such as dyslexia and SLI benefited from the auditory-visual matching intervention. Also comorbidity was evident among these children; in addition to formal diagnoses, comorbidity was explored with an assessment inventory, which was developed for this thesis. Interestingly, an overview of the data of this thesis shows positive intervention effects in all studies despite learning disability, language, gender or age. These findings have been described by a concept inter-modal transpose. Self-evidently these issues need further studies. In learning disabilities the aim in the future will also be to identify individuals at risk rather than by deficit; this aim can be achieved by using research-based interventions, intensified support in general education and inclusive special education. Keywords: learning disabilities, developmental dyslexia, attention deficit disorder, specific language impairment, language-based learning disabilities, comorbidity, auditory-visual matching, research-based interventions, inter-modal transposeSuomessa ja Ruotsissa tehdyssä oppimisvaikeustutkimuksessa kuntoutettiin menestyksekkäästi eri-ikäisiä oppilaita. Erityisopetuksen oppilaiden määrä on kasvanut. Tilanne korostaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä. Väitöstutkimuksessa oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita on menestyksekkäästi kuntoutettu auditiivis-visuaalisen aistitiedon yhdistämistä (Audilex) harjoittavalla tietokoneohjelmalla. Interventioissa tutkittiin alakoulu –ja lukioikäisiä oppilaita (N=242), joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriöitä tai kielenkehityksenhäiriöitä. Prof. Karman kehittämä Audilex –ohjelma on tarkoitettu lukivalmiuksien harjoitteluun perustuen auditiivisen ja visuaalisen aistitiedon yhdistämiseen sekä auditiivisen strukturoinnin teoriaan (voidaan tarkoittaa myös musikaalisuutta). Tietokoneohjelma on ei-kielellinen, joka mahdollisti sekä suomalaisten että ruotsalaisten oppilaiden kuntouttamisen. Yleensä kielten rakenteen erilaisuus on haaste oppimisvaikeustutkimukselle; huomion arvoisena tutkimustuloksena voidaankin pitää kuntoutuksen käyttömahdollisuuksia eri maissa ja kieliympäristöissä. Kuntoutuksen tuloksena lukihäiriöisten, myös lukioikäisten oppilaiden lukemistaidot paranivat. Voidaan olettaa, että lukivaikeuksien taustalla on häiriöitä havainnoinnissa, joita tarvitaan auditiivisen ja visuaalisen aistitiedon yhdistämisessä. Komorbiditeetti eli erilaisten oppimisvaikeuksien päällekkäinen esiintyminen tuli esille, sillä myös tarkkavaisuushäiriöiset ja kielenkehityksenhäiriöistä kärsivät oppilaat saivat hyviä tuloksia lukikuntoutuksesta. Nämä tulokset rohkaisevat interventioiden käyttöä erilaisissa oppimisvaikeuksissa, kuten myös ennakoivana ja varhaisen tuen muotona. Positiivisia tuloksia voidaan perustella myös ohjelman tarkkavaisuutta, keskittymistä ja motivaatiota parantavilla ominaisuuksilla. Erityisen huomion arvoista on se, että kuntoutusjakson jälkeen oppilaiden koulumotivaatio lisääntyi. Tutkimustulosten merkittävänä yhteenvetona voidaan todeta, että Audilex –interventiosta ovat hyötyneet kaikki oppimisvaikeusryhmät; positiivisiin tuloksiin eivät myöskään vaikuttaneet kieliympäristö, oppilaiden sukupuoli tai ikä. Tätä mielenkiintoista ilmiötä selitetään kuntoutusohjelman ja -jakson rakenteella sekä erityisesti kahden aistitiedon yhdistämisestä syntyvillä uusilla taidoilla, älykkyydellä, jonka aivojen plastisiteetti mahdollistaa. Oppimisvaikeuksien kuntoutuksen tärkeä tavoite on uusien taitojen siirtäminen muuhun koulutyöhön; näin oppilaat löytävät omat vahvuutensa ja heidän itsetuntonsa paranee.
Subject: erityispedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Auditory.pdf 1.125Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record