Kaaoksen kautta tai hitaasti kiiruhtaen : Pedagoginen muutosprosessi luokanopettajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071157
Title: Kaaoksen kautta tai hitaasti kiiruhtaen : Pedagoginen muutosprosessi luokanopettajan näkökulmasta
Author: Kukkamäki, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2007
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071157
http://hdl.handle.net/10138/20079
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to describe and get a deep understanding of pedagogical change process. The phases of pedagogical change process and the nature and the role of teacher's pedagogical thinking in it were mapped. The change process as a whole was also modeled. The previous research of teaching change process has had been scarce on an individual teacher level, but on a school level it has been investigated abundantly. The theoretical background of this study consists of theories of teacher's pedagogical thinking and action and how their thinking and action change and develop. Teacher change has been researched from the point of view of both school change and professional development. The basic principle in the theoretical frame is that change in teacher's thinking leads to change in action. Three men teachers and a woman teacher who have put change into practice took part in this study. The data consisted of two parts: teachers' essays of their change process and interviews that were based on the essays. The data was analysed by content analysis. The categorizations of both parts of the data were made separately but they were interpreted together. In this way a deep understanding of pedagogical change process could be reached. The results of this study were descriptions of the phases of pedagogical change process and the nature and the role of teacher's pedagogical thinking in it. In addition a model of pedagogical change process was presented. Pedagogical change process started up because of disorder in teacher's pedagogical thinking and action. The disorder leads to an absolute necessity to change the activities. Change activities stabilize throughout intuitive experiments and reflection-on-action. The change in a teacher's thinking is a prerequisite for the start of the process but also, a teacher's thinking develops as a result of the process. Thus, the whole process results in a real, deep level change in instruction and in the teacher's thinking. That is why pedagogical change processes are visible, significant and they have wide and extensive effects. The study gives out information of controlling the change processes. Consequently, the results of this study encourage teachers to confront change and put their new ideas into practice.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja saavuttaa syvällinen ymmärrys pedagogisesta muutosprosessista. Tutkimuksessa kartoitettiin pedagogisen muutosprosessin vaiheita, opettajan pedagogisen ajattelun luonnetta ja roolia muutosprosessissa sekä mallinnettiin prosessia kokonaisuudessaan. Opetuksen muutosprosessien tutkimus yksilötasolla on ollut varsin vähäistä, mutta sen sijaan koko koulun tasolla kehittämisprosesseja on tutkittu runsaasti. Tutkimuksen teoreettisessa taustassa kartoitettiin opettajan ajattelun ja toiminnan teorioita opetus-opiskelu-oppimisprosessissa, joiden kautta edettiin niiden muutoksen ja kehityksen tarkasteluun. Opettajan muuttumista on tutkittu aikaisemmissa tutkimuksissa niin koulun muutoksen kuin yksilöllisen ammatillisen kehityksen ja kasvun näkökulmasta. Johtoajatuksena teoreettisessa viitekehyksessä on, että opettajan ajattelun muutos johtaa opettajan toiminnan muuttumiseen. Tutkimukseen osallistui kolme miesopettajaa ja yksi naisopettaja, jotka ovat toteuttaneet pedagogisen muutoksen omassa luokassaan. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta eri osasta, opettajien kirjoittamista muutosprosessikirjoitelmista ja näiden pohjalta tehdyistä teemahaastatteluista. Näitä aineistoja analysoitiin sisällönanalyysillä. Luokittelut tehtiin kummastakin aineistosta erikseen, mutta aineistoja tulkittiin yhdessä, jotta saavutettaisiin syvällinen ymmärrys pedagogisesta muutosprosessista. Tutkimuksen tuloksiksi saatiin kuvaukset pedagogisen muutosprosessin vaiheista ja opettajan ajattelun luonteesta ja roolista prosessissa. Lisäksi esitettiin malli pedagogisesta muutosprosessista. Erityistä pedagogisessa muutosprosessissa on, että se käynnistyy opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhteen häiriytymisestä. Häiriö johtaa pakottavaan tarpeeseen muuttaa toimintaa. Intuitiivisten kokeilujen ja näistä saatujen kokemusten reflektoinnin kautta toiminta pääsee vakiintumaan uudelle tasolle. Paitsi että opettajan ajattelun muutos on edellytys prosessin käynnistymiselle, opettajan ajattelu kehittyy koko prosessin aikana. Muutosprosessin tuloksena on siten todellinen opettajan ajattelun ja opetuksen syvätason muutos. Tämän vuoksi prosessit ovat näkyviä, merkityksellisiä ja niillä saattaa olla hyvin laaja-alaista vaikutusta. Tutkimus antaa tietoa muutosprosessin hallinnasta. Siten tutkimuksen suurin anti on kannustaa opettajia kohtaamaan muutosta ja rohkaista kokeilemaan uusia ajatuksiaan käytännössä.
Subject: change
development
pedagogical thinking
pedagogical action
teaching-studying-learning process
muutos
kehitys
pedagoginen ajattelu
pedagoginen toiminta
opetus-opiskelu-oppimisprosessi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kaaoksen.pdf 409.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record