Tapiolan kuoron pedagoginen merkitys vuosina 1963-2003

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20041608
Title: Tapiolan kuoron pedagoginen merkitys vuosina 1963-2003
Author: Aaltonen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2004
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20041608
http://hdl.handle.net/10138/20083
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines the impact that the Tapiola choir has had on its singers under its four decades. This pedagogical meaning was studied through the former singers of the Tapiola choir, their life choices and their choice of profession. The purpose of this study was to find out how the Tapiola choir has influenced its singers in the long run - their individuality and personality as well as their world view. The target group of this research were all the former members of the Tapiola choir. Altogether 400 individuals have sung in the Tapiola choir. One hundred of them could be reached and 87 of them answered the enquiry. The enquiry was divided in to the following sections: 1) background, 2) years in the choir, 3) hobbies, 4) statements, 5) complete the sentences and 6) with your own words. The main emphasis in this enquiry was on the 50 statements, which were used to study the respondents' attitudes towards the choir as a hobby, the choir's working methods and music education. Through the analysis of this section the researcher was able to generalize the impacts that Tapiola choir has had on its singers. The theoretical base of this study examines the subtext of musicality and musical development as well as music as a hobby. Communal music hobbies and the requirements for a functioning music community were also accentuated. This was connected to my hypothesis of an educative music community. A music community can't be truly educative if its members are unable to collaborate in different situations of practicing and performing. The research results support my hypothesis of the educativeness of a children's choir. The former choristers are socially skilled and self-confident individuals, who are well prepared for the challenges in life. In the Tapiola choir every member is a responsible individual as well as an important part of the whole. The different tasks given in the choir teach the choristers to trust their own skills. Working in a group for its part develops social skills. Many of the respondents also felt that singing in the Tapiola choir was more than a hobby, almost like a way of life. Many of them impress that they would be totally different persons without this period in their life.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus Tapiolan kuorolla on ollut laulajilleen neljän vuosikymmenensä aikana. Tätä pedagogista merkitystä tutkittiin selvittämällä lapsikuoroharrastuksen vaikutuksia laulajien elämänvalintoihin ja mittaamalla sen merkitystä persoonallisuuden kehittymiseen ja maailmankatsomukseen. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kaikki entiset Tapiolan kuorolaiset. Koko kohderyhmään kuuluu noin 400 henkilöä, joista tavoitettiin sata. Näistä sadasta henkilöstä 87 vastasi kyselylomakkeeseen. Kyselylomake jakautui kuuteen osaan: 1) tausta, 2) kuorovuodet, 3) harrastukset, 4) väittämät, 5) täydennä lauseet, 6) omin sanoin. Kyselylomakkeen pääosan muodostivat 50 väittämää, joilla tutkittiin vastaajien asennoitumista kuoroharrastukseen, kuoron työskentelytapoihin ja kasvattavuuteen sekä musiikkikasvatukseen. Niitä analysoimalla pystyttiin toteamaan yleisemmin, miten entiset kuorolaiset kokevat kuoroharrastuksen vaikuttaneen myöhempään elämäänsä. Teoreettisessa viitekehyksessä selvitettiin musikaalisuuden taustoja ja musiikillista kehittymistä sekä musiikkia harrastuksena. Tärkeällä sijalla oli myös yhteisöllinen musiikkiharrastus ja musiikkiyhteisön toimivuuden edellytykset. Tämä liittyi oletukseeni siitä, että musiikkiyhteisö ei voi olla kasvattava ja kehittävä, jos sen jäsenten välinen yhteistyö ei toimi erilaisissa harjoittelu- ja esiintymistilanteissa. Tutkimustulokset tukevat hypoteesiani siitä, että lapsikuoro kasvattaa sosiaalisesti taitavia ja itsevarmoja yksilöitä, joilla on hyvät valmiudet selvitä elämän asettamista haasteista. Tapiolan kuorossa jokainen kuorolainen on sekä vastuuta kantava yksilö että tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta. Kuoron parissa hoidetut vastuutehtävät opettavatkin luottamaan omiin taitoihin. Ryhmässä toimiminen puolestaan kehittää sosiaalisia taitoja. Kasvattavuuden kokeminen rohkaisee suuntautumaan musiikkialojen lisäksi opetus- ja kasvatusalalle. Lisäksi suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että lapsikuoroharrastus ja nimenomaan Tapiolan kuorossa laulaminen oli enemmän kuin pelkkä harrastus. Pikemminkin se oli kokonaisvaltaista toimintaa tärkeäksi tulleen sosiaalisen sidosryhmän kanssa, lähestulkoon elämäntapa. Moni vastaajista kertoo vielä omin sanoin -osiossa kuinka erilainen olisi ilman tätä ajanjaksoa elämässään.
Subject: children's choir
music education
life choices
social interest group
communal music hobby
lapsikuoro
musiikkikasvatus
elämänvalinnat
sosiaalinen sidosryhmä
yhteisöllinen musiikkiharrastus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiiviste.pdf 37.21Kb PDF View/Open
abstract.pdf 38.67Kb PDF View/Open
tapiolan.pdf 464.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record