Saako terveysuskoja synninpäästön? : Naispappien käsityksiä laihdutus- ja terveyskulttuurista nykyisessä mediayhteiskunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005061805
Title: Saako terveysuskoja synninpäästön? : Naispappien käsityksiä laihdutus- ja terveyskulttuurista nykyisessä mediayhteiskunnassa
Author: Salmela, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005061805
http://hdl.handle.net/10138/20129
Thesis level: master's thesis
Abstract: Background and aims. Fatness and dieting have been the object of interest between many fields for a long time. Home economics as a discipline enables a comprehensive inspection of fatness and dieting reviewing different disciplines. In addition to the aspect where the pursuit of dieting and health is seen from the perspective of medical and health science it is also been reviewed as a social and cultural phenomena. This study contemplates the influence of history, religion, medicalization and media on dieting and health culture. The objective is to find out if the modern dieting and health culture has gathered influences from centuries ago and absorbed religious features. The stress deriving from appearance has been discussed in the public and there are many solutions concerning weight issues. The purpose of this study is to find out what personal experiences and thoughts female pastors have concerning these questions. The media – which is one of the most influential systems nowadays – has undeniably a great effect on the consumer. The goal is furthermore to estimate the effect of the media on the changing of dieting and health culture. The three main research questions are: 1. What kind of conceptions do female pastors have of dieting and health culture and of its religious features? 2. What kind of personal experiences and conceptions do female pastors have of dieting and strivines of health? 3. How do female pastors regard the image the media has supplied of dieting and health culture? Material and methods. The qualitative data was gathered in year 2009 using the halfstructured theme interview -method. The data consists of interviews conducted with specialists of spiritual matters, i.e. ten female pastors who are between 35 and 60 years old and live in the metropolitan area. The analytical procedure used is called a theory based context analysis. Results and conclusions. Results of this study show that the idealization of slimness and healthiness is a matter discussed in the public on a daily basis. The problem faced was that the media provided contradictory information regarding fatness and dieting and the standard of slimness in commercials focused on females. The pursuit of dieting and healthiness was believed to include also religious elements. In the Middle Ages and the era after that the fatness, overeating and the pleasure one gets from eating was still seen as a condemnable matter in our culture. One could say this was like a sin. The respondents believed that healthiness, healthy living, optimal eating and good looks were a matter more or less equal than a religion. This was a derivative from the fact that treasuring health has become a life stearing value for many people. In the priest's profession dieting and the pursuit of health was seen in the light of problems arising from weight issues. In ones profession for example the unhealthy eating in festive situations was seen as a matter that leads to unnecessary weight. Another aspect was the job circumstances that limited the degree of movement. The belief was that the female pastors would in a decreasing fashion confront stress deriving from appearance in their job.Tausta ja tavoitteet. Lihavuus ja laihduttaminen ovat olleet monien tieteenalojen kiinnostuksen kohteena jo pitkään. Kotitaloustiede tieteenalana mahdollistaa lihavuuteen ja laihduttamiseen liittyvien ilmiöiden kuvaamisen kokonaisvaltaisesti eri tieteenaloja tarkastellen. Tässä tutkimuksessa laihduttamista ja terveyden tavoittelua kuvataan lääke- ja terveystieteellisen näkökulman ohella myös yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa historian, uskonnon, medikalisaation ja median vaikutusta laihdutus- ja terveyskulttuuriin. Tavoitteena on selvittää, onko nykyinen laihdutus- ja terveyskulttuuri saanut vaikutteita jo useiden vuosisatojen takaa ja omaksunut uskonnollisia piirteitä. Julkisuudessa on keskusteltu pappien ulkonäköpaineista ja painonhallintaan on tarjolla monia eri ratkaisuja. Tarkoituksena on selvittää naispappien omakohtaisia kokemuksia ja käsityksiä näihin kysymyksiin liittyen. Medialla yhtenä vaikutusvaltaisimmista nykypäivän järjestelmistä on kiistämättä suuri vaikutus kuluttajien ajatteluun. Tavoitteena on siten lisäksi arvioida median vaikutusta laihdutus- ja terveyskulttuurin muotoutumisessa. Tutkimuksen kolme pääkysymystä ovat: 1. Minkälaisia käsityksiä naispapeilla on nykyisestä laihdutus- ja terveyskulttuurista sekä sen saamista uskonnollisista piirteistä? 2. Minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä naispapeilla on laihduttamisesta ja terveyden tavoittelusta? 3. Miten naispapit suhtautuvat median välittämään kuvaan laihdutus- ja terveyskulttuurista? Aineisto ja menetelmät. Laadullinen aineisto kerättiin vuonna 2009 käyttäen menetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto koostui kymmenen 35-60 -vuotiaan pääkaupunkiseudulla työskentelevän, hengellisten asioiden asiantuntijan, naispapin haastattelusta. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että hoikkuuden ja terveyden ihannointi on arkipäivää julkisessa keskustelussa. Median ongelmana nähtiin lihavuuteen ja laihduttamiseen liittyvän tiedon ristiriitaisuus sekä mainonnan erityisesti naisiin kohdistama hoikkuusnormi. Laihduttamisen ja terveyden tavoittelun ajateltiin sisältävän lisäksi uskonnollisia elementtejä. Keskiajalla ja uudella ajalla esiin tullut lihavuuden, ylensyönnin ja syömisen nautinnon syntisyys nähtiin yhä kulttuurissamme paheksuttavina, ikään kuin synteinä. Myös terveydestä, terveellisestä elämästä, oikein syömisestä ja hyvältä näyttämisestä uskottiin tulleen monille uskonnon veroinen asia, sillä terveyden vaalimisesta on tullut monille elämää ohjaava ja sitä hallitseva arvo. Papin ammatissa laihduttaminen ja terveyden tavoittelu tulivat esille painonhallinan problematiikassa. Ammatissa muun muassa epäterveellisten juhlatarjoilujen nähtiin altistavan helposti liikakiloille ja työolosuhteiden asettavan raamit liikkumiselle. Pappien uskottiin kohtaavan työssään yhä enemmän myös ulkonäköpaineita.
Subject: dieting
fatness
healthiness
slimness
female pastors
religion
medicalization
media
laihduttaminen
lihavuus
terveys
hoikkuus
naispapit
uskonto
medikalisaatio
media
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
saakoter.pdf 1.689Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record