Uusia asukkaita?

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/222489
Julkaisun nimi: Uusia asukkaita?
Tekijä: Korpimäki, Ulla; Zimmerbauer, Kaj
Kuuluu julkaisusarjaan: Raportteja 8
Tiivistelmä: Muuttoliike suuntautuu edelleen maaseudulta kaupunkeihin tai on kaupunkien välistä. Maaseutukunnille se merkitsee jatkuvaa muuttoliikkeen hallinnan keinojen kehittämistä. Asukasmarkkinoinnin merkitys on korostunut maaseutukuntien nykyisessä kilpailutilantees-sa. Kilpailu on johtanut erilaisten houkuttimien kehittelyyn. Ratkaisevaa on kuntien omien vetovoimatekijöiden löytyminen, joilla voidaan erottautua muista. Maaseudulle muuttoa on pyritty edistämään erilaisilla hankkeilla. Kylien ja kuntien hank-keissa on muun muassa markkinoitu tyhjiä kiinteistöjä ja tontteja. Ylimaakunnallinen Onni muuttaa maalle -hanke on rakentanut verkostoa näiden yksittäisten hankkeiden välille ja markkinoinut maallemuuttoa valtakunnallisesti toimien yhteistyössä eri aluetasojen kanssa. Etelä-Pohjanmaan Onni muuttaa maalle -hankkeen tavoitteena oli muun muassa selvittää asukasmarkkinoinnin ja muuttajien palvelun nykytilaa Etelä-Pohjanmaalla. Selvityksen pe-rusteella oli tavoitteena löytää seutukunnallisia vetovoimatekijöitä ja mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin. Selvitystä varten kerättiin aineistoa kyselyllä, internet-katsauksella sekä kirjallisesta markkinointimateriaalista. Etelä-Pohjanmaan kahdessa seutukunnassa Kuusiokunnissa ja Suupohjassa tehdyn kyselyn perusteella merkittävimpiä markkinointikeinoja ovat työllistymismahdollisuudet, monipuoli-nen asunto- ja tonttitarjonta sekä monipuoliset julkiset palvelut. Vastauskunnissa käytetyin markkinointikeino on monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta. Markkinointikanavista tärkeim-pänä pidettiin omia internet-sivuja, messuja ja tapahtumia sekä maakuntalehtiä. Markki-nointi suuntautuu lähes kokonaan oman maakunnan alueelle, jossa kohderyhminä ovat eri-tyisesti lapsiperheet, yrittäjät sekä lähialueilla työssäkäyvät. Suurimpia muuttajaryhmiä ovat-kin lapsiperheet ja lähialueilla työssäkäyvät, mutta myös eläkeläiset. Vastauskunnat suhtautuivat positiivisesti sekä seutukunnalliseen että maakunnalliseen yhteismarkkinointiin. Yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksia nähtiin esittely- ja infotilaisuuksien järjestämisessä sekä valtakunnallisen markkinointikampanjan rakentamisessa. Muuttajia palvelevat kunnissa useat eri virkamiehet, eikä palvelusta ole yleensä sovittu eri-tyisiä toimintatapoja. Tavallisesti muuttajan palveluun kuuluu asuntojen ja tonttien tarjoami-nen ja esittely sekä kunnan mahdollisten etujen esille tuominen ja tietopakettien lähettämi-nen. Noin neljänneksellä maakunnan kunnista on internet-sivuillaan esillä muuttajan tieto-paketti. Yleensä sivustoilla esitellään kunnan palveluja ja asunto- ja tonttitarjonta on hyvin esillä. Usealla kunnalla on myös yksityisten asuntojen- ja tonttien pörssi. Kirjallisessa markkinointimateriaalissa korostetaan historiaa ja perinteitä sekä matkailullisia vetovoima-tekijöitä. Harvalla kunnalla esitteet on suunniteltu potentiaalista muuttajaa tai kunnassa asuvaa ajatellen. Materiaali on usein myös päivityksen tarpeessa. Yhteisenä seudullisena vetovoimatekijänä Kuusiokuntien osalta erottuu vilkas kaupan- ja matkailun ala, joka tarjoaa tulevaisuudessa runsaasti mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Kuusio-kuntien houkuttimena on myös vaihteleva järvimaisema. Suupohjassa perinteisten alojen ympärille syntyneet kärkialat vetävät osaajia. Historiamatkailu puolestaan tuo uusia markkinointimahdollisuuksia. Selvitys osoittaa, että uusien asukkaiden houkuttelu koetaan tärkeäksi ja asukasmarkkinointia suunnitellaan. Ongelmana on kuitenkin markkinoinnin suuntautuminen lähialueelle, mikä lisää kilpailua naapurikuntien kesken. Kysely antaa kuitenkin viitteitä siitä, että seutukunnallista yhteismarkkinointia kehitetään tulevaisuudessa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/222489
Päiväys: 2005
Avainsanat: muuttoliike
maaseutukunnat
asukasmarkkinointi
Etelä-Pohjanmaa
Kuusiokunnat
Suupohja


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
raportteja8.pdf 217.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot