Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075367
Title: Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen hajautetussa organisaatiossa
Author: Halinen, Taina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075367
http://hdl.handle.net/10138/222879
Thesis level: master's thesis
Abstract: The theoretical context of this qualitative study are the leadership in early childhood education and the organizational change. The leadership and the change of leadership are studied generally and then the distributed leadership and the distributed organization are studied specifically. This study examines how teachers and leaders view the distributed leadership and what kind of skills the leaders and the workers need in the organization of distributed leadership and how they view the organizational change. This is qualitative phenomenology research. The material of the study was collected at half structured interviews which were taken part in six teachers and two leaders from the city of Hamina during November and December 2017. The interviews were recorded and transcribed for analysis. The analysis was done with the methods of content analysis. This study shows that the leadership in early childhood education is in change and the leadership meets new challenges. Distributed leadership challenges both the leaders and the workers. The results of the study show that the interviewed teachers and leaders see distributed leadership as teamwork and interactional work custom. The distributed leadership was difficult to execute, because teachers worked as leaders without the status of the leader. The interviewed viewed that the difficulties of distributed organization are indefinite structures and work tasks of leadership and too large entireties of leadership. The interviewed viewed that the organizational change was unsuccessful. The interviewed teachers and the leader felt that they didn't have an opportunity to influence the change and the given reasons for doing the organizational change were incoherent and the results of the change were not estimated. They would like to increase the number of leaders and clear the determinations of work roles and responsibilities. This study suggests that the city of Hamina should increase the competence of the leaders and the personnel. In practice distributed leadership means investing the knowhow of leadership and working community skills. The human resource management and the motivating of the personnel are the main challenges in the future. Qualitative early childhood education is possible only with the motivated workers.Tämä kvalitatiivinen tutkimus käsittelee varhaiskasvatuksen johtajuutta ja organisaatiomuutosta. Johtajuutta ja johtamisen muutosta käsitellään yleisesti ja sen jälkeen tarkemmin jaettua johtajuutta, muutosjohtajuutta ja hajautettua organisaatiota. Tutkimuksessa on tarkasteltu, miten jaettu johtajuus näyttäytyy, millaisia ominaisuuksia johtajilta ja työntekijöiltä jaetun johtajuuden mukaisessa mallissa odotetaan ja miten organisaatiomuutos koetaan. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologista tutkimusotetta. Aineisto hankittiin puoli strukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Tutkimusta varten haastateltiin kuusi Haminalaista vastaavaa lastentarhanopettajaa ja kaksi esimiestä marras-joulukuussa 2016. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin analyysia varten. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimuksessa todettiin, että varhaiskasvatuksen johtajuus on muutoksessa ja johtajuudelle asetetaan uusia vaatimuksia. Jaettu johtajuus haastaa johtajan, mutta myös työntekijät uusiin rooleihin työyhteisöissä. Jaettu johtajuus näyttäytyi tässä tutkimuksessa yhteistoiminnallisena tiimityöskentelynä ja vuorovaikutteisena työtapana. Jaetun johtajuuden toteutumista hankaloitti vastaavien toimiminen johtajina ilman johtajan asemaa. Tutkimustulokset osoittivat hajautetun organisaatiomallin hankaluuksiksi epäselvät johtajuuden rakenteet ja työtehtävät sekä liian suuret johtamisen kokonaisuudet. Organisaatiomuutoksen toteuttamista pidettiin epäonnistuneena. Haastatellut eivät olleet kokeneet saavansa vaikuttaa muutokseen, muutoksen syyt jäivät prosessin aikana epäselviksi ja valitun mallin seuraukset jätettiin pohtimatta. He muuttaisivat mallia esimiesten määrää lisäämällä, selkeyttämällä tehtävänkuvia ja vastuita. Tämän tutkielman tulosten valossa vaikuttaa siltä, että tutkimuskaupungissa Haminassa tulisi jatkossa keskittyä lisäämään sekä johtajien että työntekijöiden osaamispotentiaalia. Käytännössä jaettu johtajuus tarkoittaisi panostamista henkilöstön johtajuusosaamiseen ja työyhteisötaitoihin. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kannustaminen nousisivat keskeisiksi johtajuuden haasteiksi. Arjen laadukas varhaiskasvatus tulisi rakentaa henkilöstön työn kautta. Sen ehtona puolestaan on henkilöstön kokemus työnsä merkityksellisyydestä ja sitä kautta motivoituminen työhön, mikä puolestaan on työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen perusta.
Subject: varhaiskasvatuksen johtaminen
jaettu johtajuus
hajautettu organisaatio
kvalitatiivinen tutkimus
leadership in early childhood
distributed leadership
distributed organization
qualitative research
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record