Kielikylpyoppilaat matematiikan oppijoina : Vertaileva tutkimus opetuskielen ja sukupuolen vaikutuksesta oppimistuloksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075336
Title: Kielikylpyoppilaat matematiikan oppijoina : Vertaileva tutkimus opetuskielen ja sukupuolen vaikutuksesta oppimistuloksiin
Author: Fleming, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075336
http://hdl.handle.net/10138/222949
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objectives: The objectives of this research have been to increase the research data available on the maths learning of the Swedish language immersion pupils and to see if sex/gender, language in instruction and one's idea of oneself as a maths learner affect learning results of language immersion pupils. The research questions were: How did the language immersion pupils do in the maths test in comparison to the pupils studying in Finnish? Did the language immersion girls and boys' results differ in KTLT and the technical reading test, Tarzan? What was the connection like between the a pupils' performance in KTLT and Tarzan? Which group had a stronger correlation between Tarzan and KTLT? The pupils studying in Swedish or in Finnish? How did the language immersion pupils see themselves as maths learners? Did this experience have any connection with the way the pupils performed in the maths when comparing girls and boys' to each other? Which categories did the interview data produce and did the theory resemble any of them? There has been reasonably little research so far on the maths skills of language immersion pupils, but far more on the learning results of pupils studying in high school and especially on the differences between girls' and boys' results during the last ten years. Thus there is a lot of research data one could compare the results of this research. The methods: This research took place in a junior high school in Kirkkonummi and students from four classes on the grades 8 and 9 were tested. On each grade there was one language immersion class and one Finnish speaking class. Together 67 pupils were tested out of whom 25 were from the language immersion classes. All the pupils were tested with KTLT and Tarzan after which an interview was carried out with the 25 language immersion pupils. The data was analysed with statistical research methods and category analysis. The results and conclusions: This research didn't show statistically significant difference on the maths and language skills between pupils studying in the language immersion programme and the Finnish control group. A pupils' sex/gender didn't have a statistical significance on the results though the boys studying in the language immersion programme received better results on KTLT than the girls. The girls studying in the language immersion programme, however, received better grades on maths. The lower results on the testing could be partly explained by the more negative experience of oneself as a math learner by girls. Also earlier research literature have showed a connection between performing in tests and one's experience as a learner. Why girls' grades a better than boys despite this lower performing status, the research data doesn't explain. However, that could be a topic for a further study.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut paitsi lisätä tietoa kielikylvyssä opiskelevien oppilaiden matematiikan taidoista, pohtia onko sukupuolella, opetuskielellä ja käsityksellä itsestään matematiikan oppijana ollut vaikutusta kielikylpyoppilaiden oppimistuloksiin. Tutkimuskysymykset joihin pyrittiin vastaamaan olivat: Miten kielikylpyoppilaat suoriutuivat verrattuna ikäisiinsä suomenkielisten luokkien oppilaisiin Laskutaidon testissä, KTLT:ssä ja oliko ryhmien välillä havaittavissa selkeää eroa? Erosivatko kielikylpytyttöjen ja –poikien tulokset toisistaan KTLT:ssä ja Tarzanissa? Oliko verrokkiaineistossa havaittavissa eroja tyttöjen ja poikien suorituksissa? Minkäläinen yhteys oli oppilaan suoriutumisella laskutaidon ja ja teknisen lukutaidon testissä? Kummalla ryhmällä oli suurempi korrelaation KTLT:n ja Tarzan-testin välillä? Millaisia kokemuksia matematiikan opiskelustaan oli testatuilla kielikylpyoppilailla? Oliko näillä kokemuksilla yhteyttä oppilaiden suoriutumiseen matematiikassa vertailtaessa tyttöjä ja poikia keskenään? Mitä kategorioita haastatteluaineisto tuottaa ja mitä teorian säännönmukaisuuksia siitä on löydettävissä? Kielikylpyoppilaiden matematiikan taitoja on tutkittu varsin vähän aikaisemmin, mutta peruskoululaisten oppimistuloksista ja tyttöjen ja poikien oppimistuloksien on vertailtu sitäkin enemmän erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tutkimuskirjallisuutta, johon tämän tutkimuksen tuloksia on voitu verrata, on ollut runsaasti Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kirkkonummelaisessa yläkoulussa ja otoksen muodostivat koulun 8. ja 9. oppilaat neljältä luokalta. Kummaltakin luokka-asteelta testattavina oli yksi kielikylpyluokka ja yksi suomenkielellä opiskeleva luokka. Otoskoko oli yhteensä 67 oppilasta, joista 25 oli kielikylpyoppilaita. Kaikki oppilaat testattiin kahdella standardisoidulla testillä: Laskutaidon testillä KTLT:llä ja teknisen lukutaidon testillä Tarzanilla. Lisäksi kielikylpyoppilaille teetettiin haastattelulomake. Testistön aineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin ja haastattelulomake kategoria-analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa kielikylpyoppilaiden ja suomen kielellä opiskelevien oppilaiden suoriutumisessa KTLT.ssä. Myöskään suoriutumisessa Tarzan-testissä ja KTLT:ssä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Kielikylpypojat suoriutuivat keskimääräisesti paremmin kuin kielikylpytytöt. Kielikylpytöillä oli kuitenkin parempi keskiarvo matematiikan arvosanoissa kuin pojilla. Kykytestissä heikompi suoriutuminen voi osittain selittyä tyttöjen poikia negatiivisemmalla kokemuksella itsestään matematiikan oppijoina. Myös aikaisemmat tutkimustulokset kertovat yhteydestä oppilaan uskomuksien ja matematiikan testisuoriutumisen välillä. Siihen, miksi tytöillä kuitenkin matematiikan arvosanat ovat poikia paremmat, tutkimus ei löytänyt suoranaisesti vastausta. Tämä voisi olla mahdollinen jatkotutkimuksen aihe.
Subject: kielikylpy
sukupuoli
matematiikan oppiminen
kategoria-analyysi
tilastollinen tutkimus
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record