Erilliset erityisopettajan opinnot : odotuksia ja käsityksiä ennen ja jälkeen koulutuksen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075337
Title: Erilliset erityisopettajan opinnot : odotuksia ja käsityksiä ennen ja jälkeen koulutuksen
Alternative title: Separate special education teacher's studies : Expectations and ideas before and after education
Author: Korpi, Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075337
http://hdl.handle.net/10138/222950
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Goals. The purpose of the thesis was to survey expectations and ideas before and after education of separate special education teacher's studies who started study in Helsinki university in autumn 2016. The background theory was the special education teacher's profession. The purpose of the thesis was to clarify why teachers want to qualify to special education teachers and how important professional growth and specialty teacher's profession and expertise are to them. In addition the thesis also clarified if the education was in accordance with the preconceptions and if there were differences in this themes. The research aims at providing a general view of the development needs of separate special education teachers from a students point of view. Methods.The research was carried out as a quantitative survey and the research subject was 100 students from three groups (ELO, EO and VEO), according to the previous degree. The initial survey was carried out in autumn 2016 and it's participants were 63 students whose average age was 40 years. The final survey was carried out in spring 2017 and it's participants were 48 students whose average age was 38,6 years. The statistical analysis of the data was carried out with PASW Statistics 24 –program and the open questions were analysed in a qualitive way. Results and conclusions. The professional growth and expertise / aptitude to special education teacher's work were very important to all the participants measured as a sum variable. There weren't statistically significant differences in age and teaching experience, which would have had impacted the results. The participants wanted to get qualification for special education teachers work and better employment opportunities, through their education. Special pedagogical knowledge and practical tools to strengthen vocational skills were also wanted. The impact of the education was examined as a sum variable, which concluded that expectations weren't always fulfilled in all respects. A small significant difference came out between two groups. Special early childhood educators felt that the education gave little means for supporting pupils compared to special education class teachers. Yet special education teacher's profession was seen as significant with all the participants especially with teachers with the least amount of teaching experience but it wasn't statistically significant.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erillisiin erityisopettajan opintoihin Helsingin yliopistoon vuonna 2016 päässeiden opiskelijoiden odotuksia ja käsityksiä ennen ja jälkeen koulutuksen. Taustateoriana oli erityisopettajan professio. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miksi opettajat haluvavat pätevöityä erityisopettajiksi ja miten tärkeää ammatillinen kasvu ja erityisopettajan ammatti ja asiantuntijuus ovat heille. Lisäksi haluttiin selvittää, oliko koulutus ennakkokäsitysten mukaista ja oliko näissä teemoissa ryhmien välisiä eroja. Tutkimuksessa pyritään saamaan kokonaiskuva erillisten erityisopettajien koulutuksen kehittämistarpeista opiskelijan näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja tutkimuskohteena oli 100 opiskelijaa, jotka kuuluivat kolmeen ryhmään (ELO, EO ja VEO) aikaisemman opettajan tutkinnon mukaan. Alkukysely tehtiin syksyllä 2016 ja siihen osallistui 63 opiskelijaa, joiden keskiarvoikä oli 40 vuotta. Loppukysely tehtiin keväällä 2017 ja siihen osallistu 48 opiskelijaa, joiden keskiarvoikä oli 38,6 vuotta. Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin apuna PASW Statistics 24 –ohjelmaa ja avoimia kysymyksiä analysoitiin kvalitatiivisesti teemoittelemalla. Tulokset ja johtopäätökset. Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus / soveltuvuus erityisopettajan tehtävään summamuuttujilla tarkasteltuina olivat erittäin tärkeitä kaikille tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille. Iällä ja opetuskokemuksella ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja tuloksiin. Koulutuksen avulla haluttiin saada pätevyys erityisopettajan työhön ja paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla. Erityispedagogista tietoa ja käytännön työkaluja kaivattiin ammattiosaamisen vahvistamiseksi. Saadun koulutuksen vaikutusta tarkasteltiin Koulutuksen merkitys- summamuuttujalla, jonka mukaan koulutus ei kaikilta osin vastannut odotuksia. Pieni merkitsevä ero löytyi kahden ryhmän välillä. Tulevat varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokivat, ettei koulutus antanut keinoja oppilaiden tukemiseen verrattuna tuleviin erityisluokanopettajiin. Sen sijaan erityisopettajuus nähtiin keskimäärin merkittävänä asiana kaikkien vastaajien kesken. Opettajat, joilla oli vähiten opetuskokemusta, pitivät erityisopettajuuden merkitystä keskimäärin tärkeämpänä, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Subject: erityispedagogiikka
erityisopettajan professio
erityisopettaja
ammatillinen kasvu
koulutuksen merkitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LIISAN GRADU.pdf 1.506Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record