"Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075335
Title: "Ei ole tarvetta olla ihmisten kanssa. Olin jo nähny millasii ne on" : tapaustutkimus erään koulusurmaa suunnitelleen oppilaan kertomuksesta
Author: Koski, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075335
http://hdl.handle.net/10138/222953
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The purpose of this thesis was to examine with the help of one case factors which make possible the fact that the pupil ended up designing the school massacre and to threaten with it and also what factors prevented him from carrying out his intentions. The idea of the study was created by itself when I was working as a teacher in the centre of events. The case woke me to look for the answers and manuals to the difficult and demanding situation. At the same time, it led to analyse the structures of the school and my own and my values as a teacher also more deeply. Case under examination in this thesis has been teased and suffered from the loneliness during his whole comprehensive school time. The missing of the sense of belonging caused in him anguish, depression and the lack of the motivation. Because the case of the study was examined from two directions, from a teacher's position and from the case examined, I have taken as my one background theory an ecological system theory. I hope that this theory gives a frame to examine the case from wider point of view. The thesis is the case study in which I interviewed the person under examination repeatedly and furthermore, again about five years after he threated with school massacre. In addition to this, the material consists of my observations written by me when teaching him when the events happened. The analysis of the material was carried out with a Grounded Theory approach, reading narratives again and again. I mirrored my own observations to the story of interviewee building the story about them where the experience of the interviewee and my own observation as a teacher who has taught him combine. The study sharpened considerably towards the end, including theory background. The lack of sense of belonging and the loneliness interviewee felt caused him a serious depression and lack of the motivation. The indifference of the adults of the school and fact that the one did not become heard caused anger because of an unjust treatment and lack of confidence towards the adults. All this together leads to hopelessness and rage. For this kind of a young, the big and changing multi-professional expert groups can cause bigger lack of confidence than before towards the school. It would be important to be heard in the school community and feel sense of belonging there to both the teacher and the pupil. The study brought out also the how vulnerable young like this is when moving along from the comprehensive school. The study brought out also the how vulnerable young like this is when moving along from the comprehensive school. The study wakes to think about the new procedures and structures with school bullying and loneliness and for the support of the transitional stage when moving along from the comprehensive schoolTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yhden tapauksen avulla tekijöitä, jotka mahdollistivat sen, että oppilas päätyi suunnittelemaan koulusurmaa sekä uhkaamaan sillä sekä mitkä tekijät estivät häntä toteuttamasta aikeitaan. Tutkimuksen idea syntyi ollessani itse tapahtumien keskiössä opettajana. Tapaus herätti minut etsimään vastauksia ja toimintaohjeita vaikeaan ja vaativaan tilanteeseen. Samalla se johdatteli erittelemään syvemminkin koulun rakenteita sekä omaa opettajuuttani ja arvojani. Tässä tapaustutkimuksessa tutkittava oli ollut koko peruskoulun ajan kiusattuna ja kärsinyt yksinäisyydestä. Kuuluvuuden tunteen puuttuminen aiheutti hänessä ahdistusta, masennusta sekä motivaation puutetta. Koska tutkimuksen tapausta tarkasteltiin kahdesta suunnasta, sekä tutkittavan että opettajan, olen ottanut yhdeksi taustateoriakseni ekologisen systeemiteorian, jonka toivon antavan samalla kehyksen tarkastella tapahtumia laajemmasta näkökulmasta. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa haastattelin tutkittavaa useaan otteeseen ja lisäksi uudelleen noin viisi vuotta koulusurmauhkauksen jälkeen. Tämän lisäksi aineisto koostuu kirjoittamistani havainnoistani opettaessani tutkittavaa tapahtumien aikaan. Aineiston analyysi tapahtui narratiiveja teemoitellen ja niihin uudelleen palaten. Peilasin omia havaintojani tutkittavan kertomukseen rakentaen niistä tarinan, jossa yhdistyy tutkittavan oma kokemus sekä omat havaintoni häntä opettaneena opettajana. Tutkimus tarkentui loppua kohden huomattavasti aina teoriataustaansa myöden. Kuuluvuuden tunteen puuttuminen ja yksinäisyys aiheuttivat tutkittavalle vakavan masennuksen ja motivaation puutteen. Koulun aikuisten välinpitämättömyys sekä se, että tutkittava ei tullut kuulluksi, aiheuttivat paitsi vihaa epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, myös luottamuksen puutetta aikuisia kohtaan. . Kaikki tämä yhdessä johti vihan ja toivottumuuden tunteeseen Tällaisen nuoren kohdalla vaihtuva ja suuri moniammatillinen asiantuntijajoukko voi aiheuttaa entistä suurempaa epäluottamusta koulua kohtaan.Tutkimus toi esiin myös sen, miten haavoittuvainen tämänkaltainen nuori on siirtyessään peruskoulusta eteenpäin. Opettajan positiosta katsottuna sekä opettajalle että oppilaalle olisi tärkeää tulla kouluyhteisössä kuulluksi ja tuntea kuuluvansa sinne. Tutkimus herättää pohtimaan uusia menettelytapoja ja rakenteita paitsi koulukiusaamiseen ja yksinäisyyteen puuttumiseen, myös peruskoulun jälkeisen siirtymävaiheen tukeen apua tarvitseville oppilaille.
Subject: koulusurmat
koulusurmauhkaus
koulukiusaaminen
kuuluvuuden tunne
yksinäisyys
ekologinen systeemiteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record