Toisluokkalaisten osallisuuden kokeminen kouluyhteisössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075364
Title: Toisluokkalaisten osallisuuden kokeminen kouluyhteisössä
Author: Inkiläinen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075364
http://hdl.handle.net/10138/222956
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Participation has been studied extensively in the recent years, and its relevance has been commonly recognized. Participation studies regarding elementary school have generally been aimed at studying older children, even though participation should cover all education from first to ninth grade, based on the 2014 curricula for compulsory basic education. The objective of the study is to discover how second grade children experience participation in their school environment. Recent studies show that children's participation does not occur in broad communities as effectively as in smaller communities, such as families. Some reasons for the lack of occurrence of participation have been seen as children's incompetence, teachers' lack of resources, and schools' hierarchies. Children's experiences of participation have been previously studied by Kiili (2006), Thornberg and Elvstrand (2012), Alanko (2013), Virkki (2015), and Weckström, Jääskeläinen, Ruokonen, Karlsson and Ruismäki (2017). I will be reflecting on the success of participation compared to the example that has been adapted from the standard of participation by Salmikangas (1998) and Flöjt (1999). Methods. The study is based on phenomenographic tradition of study. The material was collected by executing focused interviews and inquirie to four second grade classes in a school located in the Helsinki Metropolitan area. 56 children took part in the inquiry. Children being interviewed belonged in a student council as either regular or deputy members (n=7). Analytical methods used in analyzing the material were thematizing and narrative analysis. Results and Conclusions. The children experienced that it is easy for them to voice their opinions at school, but teachers didn't always necessarily acknowledge them. This is seen to weaken the experience of participation. Voting seemed to be a suitable way to make decisions in the class, although deliberative democracy was also brought up as a means to decision making. Having an influence in the school's affairs was important to children, and having a say was seen as potential activity due to wide use of pronoun we. The children stressed the role of their own active human agency. However, social isolation prevented the experience of successful participation. The children diversely estimated the experience of participation, and demonstrated that they are the experts of their own lives. In the future, it would be seminal to advance children's opportunities to influence, and children should be further included in curriculum planning regarding matters that concern them. My study contributed important information about children's participation experiences, and will help further develop the awareness about participation in schools.Tavoitteet. Osallisuutta on tutkittu paljon lähivuosina, ja sen merkityksellisyys on yleisesti tunnustettu. Peruskoulua koskevat osallisuustutkimukset ovat pääosin kohdistuneet vanhempien lasten tutkimiseen, vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti osallisuuden tulisi läpäistä kaikki opetus ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää toisen vuosiluokan lasten kokemuksia osallisuuden toteutumisesta kouluyhteisössään. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että lasten osallisuus toteutuu laajempia yhteisöjä paremmin pienemmissä yhteisöissä, kuten perheissä. Lasten osallisuuden toteutumattomuuden syiksi on nähty esimerkiksi lasten kykenemättömyys, opettajien resurssipula sekä koulun valtasuhteet. Lasten osallisuuskokemuksia ovat aiemmin tutkineet muun muassa Kiili (2006), Thornberg ja Elvstrand (2012), Alanko (2013), Virkki (2015) sekä Weckström, Jääskeläinen, Ruokonen, Karlsson ja Ruismäki (2017). Peilaan osallisuuden toteutumista osallisuuden malliin, joka on mukailtu Salmikankaan (1998) ja Flöjtin (1999) osallisuuden tasomallista. Menetelmät. Tutkielma pohjautuu fenomenografiseen tutkimusperinteeseen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja kyselyllä yhden pääkaupunkiseudulla sijaitsevan yhtenäiskoulun neljältä 2. luokalta. Kyselyyn vastasi 56 lasta. Haastateltavat lapset olivat oppilaskunnan varsinaisia jäseniä ja varajäseniä (n=7). Aineiston analyysimenetelminä käytettiin fenomenografialle tyypillistä teemoittelua sekä kerronnallista analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Lapset kokivat, että heidän on helppo sanoa omat mielipiteensä ääneen koulussa, mutta opettajat eivät heidän mielestään aina ottaneet niitä huomioon. Tämän nähdään heikentävän osallisuuden kokemista. Äänestäminen oli lasten mielestä sopiva tapa päättää asioista luokassa, mutta myös deliberatiiviselle demokratialle ominainen keskustelu tuotiin esiin päätöksenteon keinona. Lapset pitivät tärkeänä, että he saavat vaikuttaa koulun asioihin ja vaikuttaminen nähtiin laajan me-kerronnallisuuden johdosta heille mahdollisena toimintana. Lapset korostivat omaa aktiivista toimijuuttaan. Sosiaalinen eristäytyminen esti kuitenkin osallisuuden kokemisen. Lapset arvioivat monipuolisesti osallisuuden toteutumista ja osoittivat olevansa oman elämänsä asiantuntijoita. Tulevaisuudessa lasten tietoisuutta omista vaikutusmahdollisuuksistaan tulisi lisätä ja lapset tulisi ottaa enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun lapsia koskevissa asioissa. Tutkielmani toi tärkeää tietoa lasten osallisuuskokemuksista ja auttaa kehittämään osallisuuden huomiointia koulussa eteenpäin.
Subject: osallisuus
demokratia
kansalaisuus
lasten osallisuuskokemukset
kerronnallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Progradu_Inkiläinen.pdf 1.322Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record