Increasing Support for Education Export : Evolvement of Finnish Education Export Policies between 2010 and 2016

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075365
Title: Increasing Support for Education Export : Evolvement of Finnish Education Export Policies between 2010 and 2016
Author: Pietarinen, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075365
http://hdl.handle.net/10138/222959
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Education is one of the newer export items in Finland. Since 2010 the Ministry of Education and Culture has published a policy document on education export every third year, providing direction for the Finnish education exporters. The policies play a part in commodifying education and increasing academic capitalism, where higher education institutions become more business-like. The aim of this study was to describe how these education export policies have evolved over time, and to find out what elements of support the policies offered to education exporters to carry out their work in practice. The research questions were: 1) How have the Finnish education export policies evolved from 2010 to 2016 concerning motives, aims and the export product?, and 2) What kind of support for conducting education export in practice do the Finnish education export policies contain? The three education export policies, 87 pages in total, were analyzed using Mayring's qualitative content analysis and the QCAmap software. The analysis showed that the education export policies have become more detailed and concrete over time. During the researched period the motives in the policies for engaging in education export were to capitalize on the existing demand for Finnish education and the good reputation of Finnish education. The aims for education export in all three policies were financial, focusing on increasing turnover from education export, and related to branding, focusing on portraying Finland and Finnish education to the rest of the world. Over time the policies have become more specific and comprehensive in depicting the education export product. In the latest policy, degree programs, various types of education, technology, and a multitude of consultancy services were depicted as export products. The three policies were found to contain 207 elements of support for exporters to carry out education export. The majority of these related to productization (64), providing advice for education exporters (47), and encouraging networking and cooperation among exporters (42). The policies reflect the political ideology of the parties ruling at the time they were written. A new trend in the latest policy is to pay attention to the individuals carrying out education export activities. For the first time rewarding and motivating these individuals is mentioned in a policy. Paying attention to the actual exporters in large organizations like higher education institutions can be expected to improve future education export performance. A concern is whether there is enough resources to implement all the support.Utbildning är en av de nyare finska exportprodukterna. Sedan 2010 har undervisnings- och kulturministeriet publicerat en policy för utbildningsexport vart tredje år. Policyerna är riktgivande för finska utbildningsexportörer. Dessa policyn bidrar till att göra utbildning till en handelsvara och öka akademisk kapitalism, där högskolor blir mer affärslika. Målet med den här avhandlingen var att beskriva hur dessa policyn för utbildningsexport utvecklats under åren och ta reda på vilket slags stöd policyerna erbjuder exportörer att i praktiken sköta sitt jobb. Forskningsfrågorna var: 1) Hur har de finska policyerna för utbildningsexport utvecklats från 2010 till 2016 med tanke på motiv, målsättning och produkt? samt 2) Vilket slags stöd för att exportera utbildning i praktiken innehåller de finska policyerna för utbildningsexport? De tre policyerna för utbildningsexport, totalt 87 sidor, analyserades med hjälp av Mayrings kvalitativa innehållsanalys och QCAmap analysprogrammet. Analysen visar att policyerna för utbildningsexport blivit mer detaljerade och konkreta under årens lopp. Under den undersökta perioden var motiven för att idka utbildningsexport att kapitalisera på den befintliga efterfrågan för finsk utbildning och den finska utbildningens goda rykte. Alla tre policyn innehöll finansiella målsättningar, dvs. att öka omsättningen från exporten samt målsättningar kopplade till branding, dvs. att visa upp Finland och finsk utbildning för resten av världen. Över tid har policyerna gett en mer specifik och omfattande bild av utbildningsexportprodukten. I den nyaste policyn beskrivs examensprogram, olika typer av utbildning, teknologi och en mångfald av konsulttjänster som exportprodukter. De tre policyerna innehöll 207 stödenheter för exportörer för att exportera utbildning. De flesta stödenheterna gällde produktifiering (64), att erbjuda stöd för utbildningsexportörer (47) samt att uppmuntra till samarbete mellan exportörer och att skapa nätverk (42). Policyerna speglar den politiska ideologin hos de styrande partierna under den tid de skrevs. En ny trend i den senaste policyn är att fästa uppmärksamhet vid individerna som sköter utbildningsexporten. För första gången tar en policy upp att dessa individer behöver belönas och motiveras. Att man fäster uppmärksamhet vid individerna som sköter utbildningsexporten på stora högskolor kommer antagligen att leda till större framgångar inom utbildningsexporten. Ett orosmoment är, om resurserna räcker till för att verkställa allt stöd.
Subject: Finnish education export
education export policy
export readiness
commodification of education
academic capitalism
Subject (yso): koulutusvienti
utbildningsexport


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record