Erityisoppilaan kohtaaminen peruskoulun/ Steiner koulun ja kolmiportaisen tuen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075334
Title: Erityisoppilaan kohtaaminen peruskoulun/ Steiner koulun ja kolmiportaisen tuen näkökulmasta
Alternative title: Encountering the special needs student from the perspective of a comprehensive/Waldorf school and the three phase support model
Author: Ipunen, Tuula
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075334
http://hdl.handle.net/10138/222961
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The purpose of my previous research (minor laudatur thesis, year 2005) was to clarify how the comprehensive school and the Steiner school approach the special education pupil as well as to examine what sorts of similarities and differences there are between the Steiner education and special education. Through my thesis I also attempt to examine how the ideologies/intellectual worlds and teachings of the Steiner school and the comprehensive school could be combined and brought closer to one another as well as how the best parts of both schools could be combined in order to take advantage of them in both schools. The research was implemented as a review of literature. At the beginning of my research the ideology and development of inclusion, integration and inclusive upbringing are examined as the basis for the next chapter, in which the concept of man is examined from the viewpoint of special education. I discuss the idea of man on the basis of four central principles. These principles are human dignity, integrity, the right of self-determination and participation in life and society. The fourth chapter provides a detailed introduction to the concept of man from the viewpoint of the Steiner education. First the points of departure and bases of value of the Steiner education are discussed, and then on the basis of these the idea of man and man's different aspects of being in the Steiner education are discussed, as well as the development rhythms and the seven year stages of the child. I examine the differences between these two educations by comparing their ideas of man. The Steiner education is based on Steiner's educational views and the concept of man, upon which these views are based. The concept of man guides the raising and education of the child and is thus also strongly connected to how the special education pupil is approached in the Steiner school. I consider the fourth chapter to be of particular importance for the reader because it is there that I discuss the concept of man of Steiner education as well as the development rhythms of the child, among other things. Without becoming acquainted with the concept of man of Steiner education it is extremely difficult, if not impossible, to understand methods used in approaching the special education pupil, such as temperament training and form drawing. The concept of man of special education also creates the basis for how a pupil requiring special support is approached in the comprehensive school. The fifth chapter discusses methods used in approaching a pupil requiring special support in the Steiner school. The sixth chapter discusses methods used in approaching a pupil requiring special support in the comprehensive school. At the end of this research I attempt, on the basis of the comparison between these two educations, to disclose the similarities and differences of them in approaching the special education pupil. I complemented my minor laudatur thesis by taking in account the 3-phased support model.Tutkimukseni tarkoitus oli edellisessä vaiheessa (sivu laudatur työ v. 2005) selvittää, miten peruskoulu ja Steiner-koulu kohtaavat erityisoppilaan sekä tutkia, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on steinerpedagogiikassa ja erityispedagogiikassa. Pyrin myös tutkielmani kautta selvittämään, miten Steiner-koulun ja peruskoulun ideologiaa/ajatusmaailmaa ja opetusta voitaisiin yhdistää ja tuoda lähemmäksi toisiaan sekä yhdistää niiden parhaimmat puolet hyödyntäen näitä kummassakin koulussa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen alussa tarkastellaan inkluusion, integraation ja inklusiivisen kasvatuksen ideologiaa ja kehittymistä pohjustuksena seuraavalle kappaleelle, jossa tarkastellaan ihmiskäsitystä erityispedagogiikan näkökulmasta. Käsittelen ihmiskuvaa neljän keskeisen periaatteen pohjalta. Näitä periaatteita ovat ihmisarvo, integriteetti, itsemääräämisoikeus ja osallisuus elämään ja yhteisöön. Neljännessä luvussa perehdytään ihmiskäsitykseen steinerpedagogiikan näkökulmasta. Ensin käsitellään steinerpedagogiikan lähtökohtia ja arvoperustaa, joiden pohjalta käsitellään steinerpedagogiikan ihmiskuvaa ja ihmisen eri olemuspuolia sekä lapsen kehitysrytmejä ja seitsenvuotiskausia. Tutkin näiden kahden pedagogiikan välisiä eroja vertailemalla niiden ihmiskuvaa keskenään. Steinerpedagogiikka perustuu Steinerin kasvatusnäkemyksille ja näiden taustalla olevalle ihmiskäsitykselle. Ihmiskäsitys ohjaa lapsen kasvatusta ja opetusta ja on näin ollen myös vahvasti yhteydessä siihen, miten erityisoppilas kohdataan Steiner-koulussa. Lukijan kannalta pidän neljättä lukua erittäin tärkeänä, sillä käsittelen siinä steinerpedagogiikan ihmiskäsitystä ja muun muassa lapsen kehitysrytmejä. Ilman steinerpedagogiikan ihmiskäsitykseen perehtymistä on erittäin vaikeata, melkeinpä mahdotonta, ymmärtää erityisoppilaan kohtaamisessa käytettäviä metodeja kuten temperamenttikasvatusta ja muotopiirustusta. Myös erityispedagogiikan ihmiskäsitys luo pohjan sille, miten erityistä tukea tarvitseva oppilas kohdataan peruskoulussa. Viidennessä luvussa käsittelen niitä tapoja, joita käytetään kohdattaessa erityistukea tarvitseva oppilas Steiner-koulussa. Kuudennessa luvussa käsittelen peruskoulun tapoja kohdata erityisoppilas. Tutkielman lopussa pyrin näiden vertailujen pohjalta tuomaan esille näiden kahden pedagogiikan yhteneväisyydet ja eroavuudet erityisoppilaan kohtaamisessa. Pro gradu –työhöni täydensin aiempaa sivu laudatur -työtäni ottamalla huomioon oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen mallin.
Subject: inclusion
integration
conception of mankind
Steiner pedagogics
special needs pedagogics
encountering the special needs student
3-support model
inkluusio
integraatio
ihmiskäsitys
steinerpedagogiikka
erityispedagogiikka
erityisoppilaan kohtaaminen
oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportainen malli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record