Toiminnanohjausintervention toteutuksen arviointi ja toteutuksen vaikutus toiminnanohjaustaitoihin vaativan erityisen tuen oppilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045500
Title: Toiminnanohjausintervention toteutuksen arviointi ja toteutuksen vaikutus toiminnanohjaustaitoihin vaativan erityisen tuen oppilailla
Alternative title: Evaluation of executive function intervention and the influence of implementation on executive function skills on children with intensive special education needs
Author: Suursalmi, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045500
http://hdl.handle.net/10138/225193
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Aims. The aim of this study was to evaluate the process of Nele and Noa in rainforest - intervention and to examine the influence of the implementation on executive function skills (EF) on children with intensive special education needs. Executive function skills play an important role in different parts of life. According to previous research children with intensive special needs have difficulties on executive function skills, but there are different methods to support these skills. Nele and Noa in rainforest-intervention contains individual tasks and pair -and small group games which support EF skills. Previous research shows that the effectiveness of intervention is influenced by duration and intensity of the program and the program needs to be properly and accurately implemented. The way intervention is carried out has an influence on executive function skills, so it is important to study this issue on this research too. Methods. This study involved a total of 26 pupils with intensive special education needs, who were in an experimental group in the Nele and Noa in rainforest –intervention program. The experimental group performed individual tasks and played the pair and small group games of Nele and Noa in rainforest –intervention three times a week for six week period. Individual information about the intervention progress was collected on a form and executive function skills were tested on a computer based Modified flanker task –test before and after the intervention. Implementation of the intervention was analyzed with SPSS-program and comparisons between groups were analyzed with Mann-Whitney U -and Kruskalin-Wallis tests. The effects of intervention on executive function skills were analyzed with regression analysis. Results and conclusions. There were great individual differences in time use and in the amount of sessions completed. Comparisons between groups showed that the integration group and higher grade-levels performed statistically significantly more tasks and games and they made more difficult tasks and games than other groups. Reaction time in shifting developed statistically significantly in the experimental group. The amount of pair and small group sessions influenced positively on this section of executive functioning, but the time consumed on pair and small group games and the amount of easy games influenced negatively on reaction time in shifting. As can be noticed, methods of implementation can influence on EF, but general conclusion cannot be drawn based on this study.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toiminnanohjaustaitoja kehittävän Nele ja Noa sademetsässä - interventio-ohjelman käytännön toteutusta ja toteutuksen mahdollisia vaikutuksia toiminnanohjaustaitoihin vaativan erityisen tuen oppilailla. Toiminnanohjauksen taidoilla on merkittävä rooli monella elämän eri osa-alueella. Vaativan erityisen tuen oppilailla on tutkimusten mukaan erilaisia toiminnanohjaukseen liittyviä haasteita, mutta näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea erilaisilla menetelmillä. Nele ja Noa sademetsässä -interventio sisältää toiminnanohjaustaitoja tukevia yksilötehtäviä ja pari- ja pienryhmäpelejä. On todettu, että intervention tehokkuuteen vaikuttavat toteutetun ohjelman kesto, intensiivisyys sekä tarkka ja asianmukainen toteutus. Intervention toteutustavoilla on todettu olevan vaikutusta toiminnanohjaustaitoihin, joten toteutustapojen vaikutusta on tärkeä tarkastella myös tämän tutkimuksen osalta. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui 26 vaativan erityisen tuen oppilasta, jotka olivat Nele ja Noa sademetsässä -intervention koeryhmässä. Koeryhmän oppilaat tekivät interventio-ohjelmaan liittyviä yksilötehtäviä ja pari –ja pienryhmäpelejä kolme kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Yksilölliset tiedot intervention etenemisestä kerättiin koontilomakkeisiin ja toiminnanohjaustaitoja testattiin tietokonepohjaisella Modified flaker task -testillä ennen interventiota ja intervention jälkeen. Intervention toteutusta analysoitiin SPSS-ohjelman keskeisten tunnuslukujen avulla sekä ryhmävertailuja suoritettiin Mann-Whitney U -ja Kruskalin-Wallisin -testeillä. Intervention vaikutusta toiminnanohjaustaitoihin analysoitiin regressioanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Yksilölliset erot ajankäytössä ja toteutuneiden sessioiden määrissä olivat suuria. Ryhmien väliset vertailut osoittivat, että integraatioryhmä ja korkeammat luokka-asteet tekivät määrällisesti sekä vaikeustasoltaan vaativampia tehtäviä tilastollisesti merkitsevästi enemmän. Koeryhmän taidot kognitiivista joustavuutta mittaavassa reaktioajassa olivat kehittyneet tilastollisesti merkitsevästi. Pari- ja pienryhmäsessioiden määrällä oli positiivinen vaikutus tämän osa-alueen kehitykseen, mutta pari –ja pienryhmäpeleihin käytetty aika ja helpot pelit vaikuttivat taitoihin heikentävästi. Voidaan huomata, että toteutustavoilla on vaikutusta toiminnanohjaustaitoihin, mutta yleisiä johtopäätöksiä interventioiden toteutustapojen vaikutuksista ei voida tämän tutkimuksen pohjalta vetää.
Subject: toiminnanohjaus
interventio
vaativa erityinen tuki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record