Oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja opiskelu-uupumus sekä työssäkäynti näiden ennustajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045504
Title: Oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja opiskelu-uupumus sekä työssäkäynti näiden ennustajina
Author: Kekkonen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045504
http://hdl.handle.net/10138/225196
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study was to find out the relationship between learning approaches, study-exhaustion and work among master's degree law students in University of Helsinki. The study examined what kind of learning approaches master's degree law students use and how exhausted the students are. Furthermore, the study examined, how learning approaches are related to study exhaustion. The aim was also to find out, how much do students work alongside their studies, and what is the relationship between working and learning approaches, and, between working and study exhaustion. Learning approaches consisted of deep approach, organized studying and surface approach. Study exhaustion, on the other hand, consisted of three parts; total study exhaustion, exhaustion and cynicism. Students working habits were examined on the basis of weekly working hours. The relationship between learning approaches and study exhaustion has so far been studied very little, and that's why it is important to examine the subject. In addition, master's degree students are a suitable group to be studied, as at this stage of studies many are already in work life. Methods. The context of the study was master's degree law students from University of Helsinki. The data was gathered quantitatively through an electronic questionnaire called HowULearn. Students responded to the questionnaire as part of their mandatory HOPS (personal study plan) - course performance. The study material consisted of 196 students, of whom 135 were women and 61 men. Results and Conclusions. Master's degree law students responded highest average on deep approach and organized studying. In the case of study exhaustion, exhaustion had the highest average. However, the level of total study exhaustion was quite low. Gender also turned out to explain both learning approaches and study exhaustion. Surface approach explained all the three parts of study exhaustion. Moreover, interesting result was that organized studying explained cynicism. Over half of the students worked over 20 hours a week alongside studies. However, work did not explain learning approaches or study exhaustion. Based on this study, it can be stated that instead of work, student's approaches to learning are in a significant role of student's well-being. Particularly, attention should be paid to surface approach when planning teaching methods in university.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoiden oppimisen lähestymistapojen, opiskelu-uupumuksen ja opiskeluaikaisen työssäkäynnin välisiä suhteita. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitä oppimisen lähestymistapoja oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijat käyttävät ja kuinka uupuneita opiskelijat ovat. Lisäksi tarkasteltiin, miten oppimisen lähestymistavat ovat yhteydessä opiskelu-uupumukseen. Tavoitteena oli myös selvittää oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijoiden työssäkäyntiä, sekä työssäkäynnin yhteyttä oppimisen lähestymistapoihin ja opiskelu-uupumukseen. Oppimisen lähestymistavat muodostuivat syväsuuntautuneesta, suunnitelmallisesta ja pintasuuntautuneesta lähestymistavasta. Opiskelu-uupumus muodostui puolestaan kolmesta osa-alueesta; kokonaisuupumuksesta, uupumusasteisesta väsymyksestä ja kyynisyydestä. Työssäkäyntiä tarkasteltiin viikoittaisen työtuntimäärän pohjalta. Oppimisen lähestymistapojen ja opiskelu-uupumuksen välistä yhteyttä on vielä toistaiseksi tutkittu erittäin vähän, jonka vuoksi aiheen tarkastelu on tärkeää. Lisäksi maisterivaiheen opiskelijat ovat otollinen ryhmä tutkittavaksi, koska tässä vaiheessa opintoja useampi on jo työelämässä. Menetelmät. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Helsingin yliopiston oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijat. Tutkimuksen aineisto kerättiin kvantitatiivisesti sähköisen kyselylomakkeen avulla Helsingin yliopistossa käytössä olevan HowULearn - Oppimisen ja opetuksen palautejärjestelmän kautta. Opiskelijat vastasivat kyselyyn osana pakollista HOPS (henkilökohtainen opinto-suunnitelma) – kurssisuoritustaan. Tutkimuksen aineisto koostui 196 opiskelijasta, joista 135 oli naisia ja 61 miehiä. Tulokset ja johtopäätökset. Oikeustieteen maisterivaiheen opiskelijat olivat vastanneet keskiarvoltaan korkeimmin syväsuuntautuneeseen ja suunnitelmalliseen oppimisen lähestymistapaan. Opiskelu-uupumuksen osalta ekshaustio, eli uupumusasteinen väsymys, sai puolestaan korkeimman keskiarvon. Opiskelijoiden kokonaisuupumuksen taso oli kuitenkin melko matala. Sukupuoli osoittautui lisäksi selittäväksi tekijäksi sekä oppimisen lähestymistavoissa että opiskelu-uupumuksessa. Pintasuuntautunut lähestymistapa selitti kaikkia kolmea opiskelu-uupumuksen osaa. Kiinnostava tulos oli lisäksi se, että suunnitelmallinen oppimisen lähestymistapa selitti kyynisyyttä. Opiskelijoista yli puolet työskenteli opintojen ohella yli 20 tuntia viikossa. Työssäkäynti ei kuitenkaan selittänyt oppimisen lähestymistapoja tai opiskelu-uupumusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että työssäkäynnin sijaan opiskelijan lähestymistavat oppimiseen ovat merkityksellisessä roolissa opiskelijan hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan tulisi yliopisto-opiskelun sisältöjä suunniteltaessa kiinnittää huomiota.
Subject: oppimisen lähestymistavat
opiskelu-uupumus
oikeustiede
maisterivaihe
työssäkäynti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record