Suomalaisten luokanopettajien arvot suhteessa Shalom Schwartzin arvoteoriaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045494
Title: Suomalaisten luokanopettajien arvot suhteessa Shalom Schwartzin arvoteoriaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen
Alternative title: Finnish class teachers' values in comparison with Shalom Schwartz's theory of basic values and education of sustainable development
Author: Toivanen, Atte
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045494
http://hdl.handle.net/10138/225205
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Shalom Schwartz's theory of basic values has been used internationally in value research and his Portrait Value Questionnaire has become a widely used method of value research in different areas of study. The teaching of substance teachers has been studied earlier in the SEED project regarding the different dimensions of sustainable development. The objective of this research is to represent Finnish class teachers' values in comparison to the theory of basic values. This research describes what kind of groups do Finnish class teachers form based on their values and which group's values are most similar with Finnish class teachers' values. This research explains also which dimension of sustainable development are absent in the teaching of Finnish class teachers and are there correlation between the teachers' value group and teaching of sustainable development. Methods. The research material has been collected as a part of SEED project in 2010. The aim of the SEED project is to research and develop the education for sustainable development in Finnish basic education. From the University of Helsinki Department of Teacher Education sub-project's survey data was analyzed the parts about the theory of basic values and the values of sustainable development in the teachers' teaching. The questionnaire was answered by 321 class teachers, who were chosen with national stratified sampling. Results and conclusions. The research showed that Finnish class teachers separated in five different groups based on their values. The groups resembled strongly the four dimensions of the theory of basic values. According to this research the most important values for Finnish class teachers are Universalism and Benevolence. Earlier studies have shown that these values are advocated slightly more by Finnish women than men. The teaching of sustainable development consisted mostly values of social dimension of sustainable development. The research showed that the value groups based on Schwartz's theory of basic values correlated weakly with the class teachers' teaching of values of sustainable development.Tavoitteet. Shalom Schwartzin arvoteoriaa on käytetty kansainvälisesti eri alojen arvotutkimuksen pohjana. Schwartzin teoriaan perustuvaa kyselylomaketta hyödyntämällä on tutkittu laajasti ryhmien ja yksilöiden arvojen rakennetta. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien käsittelyä aineenopettajien opetuksessa on tutkittu jo aiemmin SEED-hankkeen tutkimuskyselyllä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli havainnollistaa, miten suomalaisten luokanopettajien arvot asettuvat suhteessa Schwartzin arvoteoriaan ja näiden yhteyttä kestävän kehityksen kasvatukseen. Tutkimuksessa kuvataan, minkälaisiin arvoryhmiin luokanopettajat jakautuvat ja mikä ryhmä kuvaa keskimääräisesti parhaiten suomalaisia luokanopettajia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitä kestävän kehityksen ulottuvuuksia luokanopettajat käsittelevät opetuksessaan ja onko heidän arvoryhmällään merkitystä tähän. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin aineistoa, joka on kerätty SEED-hankkeessa vuonna 2010. SEED-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää kestävän kehityksen kasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa. Hankkeen osaprojektin kyselylomakkeesta analysoitiin tilastollisilla tutkimusmenetelmillä Schwartzin arvoteoriaan pohjautuva osio ja kestävän kehityksen arvojen opetukseen liittyvä osio. Tutkimukseen vastasi 321 luokanopettajaa, jotka olivat valittu mukaan tutkimukseen valtakunnallisella ositetulla otannalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella suomalaiset luokanopettajat luokittuivat viiteen arvoryhmään, jotka vastasivat läheisesti Schwartzin arvoteorian perusdimensioita. Luokanopettajat samaistuivat vahvimmin universalismi- ja hyväntahtoisuus-arvoihin. Suomalaiset naiset ovat aiemmissa tutkimuksissa kannattaneet näitä arvoja miehiä enemmän. Luokanopettajat käsittelivät opetuksessaan useimmin sosiaalisen kestävän kehityksen arvoja ja aiheita. Tutkimuksen perusteella Schwartzin teoriaan perustuvat arvoryhmät korreloivat hyvin heikosti luokanopettajien arvo-opetuksen kanssa.
Subject: arvot
arvoteoria
kestävä kehitys
kestävän kehityksen kasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
AtteToivanenProGradu.pdf 1.142Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record