Are patents needed : An argument against intellectual property

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045454
Title: Are patents needed : An argument against intellectual property
Author: Rasijeff, Moona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045454
http://hdl.handle.net/10138/225224
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Perinteinen taloudellinen teoria väittää, etteivät kilpailulliset markkinat pysty luomaan kannustimia innovaatiolle. Tämä perustuu väittämään, ettei keksijän ole mahdollista saada keksinnöstään taloudellista hyötyä, jos idean pystyy kopioimaan ilmaiseksi. Perinteinen teoria puoltaa keksijälle myönnettyjä immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, jotta ideoiden tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta. Ajatus on, että patenttien luoma taloudellinen turva luo kannustimia innovaatiolle ja edistää tutkimusta sekä tuotekehitystä. Patenttien nouseva suosio sekä nykyiset, laajat patenttijärjestelmät voivat kuitenkin luoda talouden tehottomuutta. Patenttien luoma monopolistinen kilpailu voi heikentää keksimiskannustimia pienillä sekä nopeasti kehittyvillä aloilla. Lisäksi korkeat hinnat ja immateriaalioikeuden muodostama laillinen markkinoille pääsyn este vääristää kilpailua ja voi jopa tukahduttaa patentin omaksuvan tutkimustarvetta ja -laatua. Perinteinen käsitys innovaation kannustimista ei myöskään selitä muiden innovaation turvamenetelmien suosiota, joita yritykset ensisijaisesti hyödyntävät suojelemaan keksintöänsä. Salassapito, työntekijöiden korkeammat palkat ja lisätyn tuotekehityksen monimutkaisuus ovat tälläisiä menetelmiä. Pro gradu -tutkielmani tarkastelee, voivatko kilpailulliset markkinat luoda innovaationkannustimia ja jos voivat, niin millä ehdoin. Pyrin myös selvittämään, miksi yritykset saattavat suosia keksinnöillensä muita turvamenetelmiä kuin patentteja. Tutkijat Henry ja Ponce (2011) sekä Henry & Ruiz-Alised (2015) laajentavat käsitystämme näistä aiheista peliteorian merkeissä. Suurinpana tekijänä tarkastelussa on oletus, ettei ideahyödykettä pysty kopioimaan ilmaiseksi, vaan se pitää ostaa hyödykkeen omistajalta. Ulkopuoliset kilpailijat odottavat ideahyödykkeen hinnan laskevan, ja näin ollen viivästyttävät markkinoille tuloansa. Kilpailijoiden viivästys ja ideahyödykkeen myynti turvaavat yrittäjälle positiivisen tuoton, joka kattaa tuotekehittelyn aiheuttamat kulut. Tulos saavutetaan, vaikka kilpailijoiden määrä olisi suuri tai yrittäjä maksaisi lisäkuluja ideahyödykkeen turvaamisesta muilla keinoilla kuin patenteilla. Näissä olosuhteissa yrittäjän tulojen odotetaan nousevan entisestään. Kilpailulliset markkinat siis saavuttavat sosiaalisesti tehokkaan tasapainon ja uusien hyödykkeiden kehittämiselle löytyy kannustimia. Tulokset ovat kuitenkin herkkiä kysynnän vaihtelun suhteen. Jos kysyntä on vaihtelevaa, ideahyödykkeen hinta laskee nopeasti kilpailulliselle tasolle, jolloin yrittäjän tulot sekä innovaatiokannustimet kärsivät. Moraalikato sekä haitallinen valikoituminen aiheuttavat myös ongelmia mallintamisessa. Tutkielmani ottaa kantaa nykyisen patenttijärjestelmän kohtuullisuuteen, joka laajenee nopealla tahdilla, erityisesti länsimaissa. Yhteiskunnan näkökulmasta korkeat hinnat ja monopolien lisääntyminen asettavat vakavia sosiaalisia seurauksia sekä rajoittavat tiedon välitystä. Tuore näkökulma kilpailullisten markkinoiden mahdollisuudesta kannustaa innovaatioon on tärkeä väite patenttijärjestelmää vastaan, sillä se myös antaa selityksen sille, miksi yritykset eivät välttämättä suosi patentteja parhaimpana ideahyödykkeen turvamenetelmänä. Kyseinen kritiikki ja empiiriset havainnot voitaisi kohdistaa nykyisen patenttijärjestelmän kehitykseen.Traditional economics theory argues that competitive markets are unable to enhance innovation incentives. This is based on the claim that it is not possible for an inventor to earn profit for his invention in the face of unlimited imitation. Traditional theory calls for intellectual property for innovators, such as patents, to guarantee effective innovation production. The economic safety provided by patents creates innovation incentives, enhancing research levels and product quality. However, the increasing popularity of patents combined with the current, extensive patenting systems can create economic inefficiencies. The monopolistic competition arising from patent-provided rights may weaken innovation incentives in small as well as quickly developing industries. In addition, derived high prices and legal barriers to entry granted by intellectual property can distort competition and may even suppress the patent holder’s innovation tactics. Traditional economic theory also fails to explain why firms may choose not to utilise formal intellectual property in favour of informal protection methods which hold high importance to firms, such as secrecy, high wages, and increasing production complexity. My thesis examines whether competitive markets are able to enhance innovation incentives, and if so, under what conditions. I will also aim to enlighten why firms may favour other protective measures for their inventions over patents. Henry and Ponce (2011) and Henry and Ruiz-Aliseda (2015) expand our understanding of these topics in the form of game theory. A key factor in our analysis is the assumption that free spillovers are non-existent. Instead, endogenous knowledge must be purchased. As a result, potential imitators prefer to wait for the cost of knowledge to decrease, and delay their market entry. Such a delay, and the possibility to participate in knowledge trading, secure positive rents for the inventor, which compensates his innovation costs. These results are achieved even in unfavourable circumstances, where competition is high or the inventor incurs additional costs to protect their invention by other means than patenting. In fact, in such circumstances, we expect the inventor’s profits to approach monopolistic profits. In conclusion, competitive markets attain efficiency and improved levels of social welfare, and therefore, innovation levels can persist in the market. These results are nonetheless sensitive in relation to the elasticity of demand. Market imperfections such as the indivisibility of an idea, moral hazard and adverse selection pose additional problems in the modelling within a competitive market. My thesis weighs in on the ever-crucial patenting debate: Is the modern, extensive patent system obsolete? High prices and risen monopolistic competition can lead to severe consequences on social welfare, and limit the exchange of knowledge. New innovation models in competitive markets and its ability to encourage innovation incentives pose an important argument against the expansion of the current patent system. These models also provide an explanation for the popularity of informal protection methods for innovations, emphasising the value of firm strategizing above legal procedures. Such patent criticism and empirical evidence could be utilised in the development of the current patent system.
Subject: innovaationakannustimet
kilpailulliset markkinat
patentit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record