Lentoruoan rooli kuluttajan lentomatkan jälkeisessä tyytyväisyydessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711075633
Title: Lentoruoan rooli kuluttajan lentomatkan jälkeisessä tyytyväisyydessä
Author: Hannula, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711075633
http://hdl.handle.net/10138/228424
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartuttaa tietoa siitä, mikä on lentoruoan rooli kuluttajien lentomatkan jälkeisessä tyytyväisyydessä. Ruoan merkitystä osana matkustajien lentomatkan jälkeistä tyytyväisyyttä tarkasteltiin suhteessa kuuteen muuhun osa-alueeseen: istuinmukavuus, matkustamohenkilökunta, viihde-, internet- ja lentokenttäpalvelut sekä asiakkaan saama vastine rahalle. Tämän tutkimuksen aineisto koostui 889 lentomatkustaja-arvioinnista, jotka kerättiin internetin www.airlinequality.com –sivustolta. Aineistossa ovat mukana kaikkien niiden lentomatkustajien lentopalautteet, jotka on annettu aikavälillä 1.4–30.4.2017. Tutkimuksen empiirisessä osassa päädyttiin kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen tutkimuskysymysten ja tutkimusaineiston laajuuden vuoksi. Tämän lisäksi tutkimuksessa käsitellään tutkimuksen aineistoa laadullisesti esittelemällä poimintoja tutkimuksen kommenteista. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 21 –ohjelman avulla. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja binaarista logistista regressioanalyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella lennonaikaisten tarjoilujen ja lentomatkustajan suosittelemisen välillä on merkitsevää yhteyttä. Ruoan ja juoman merkitys ei ollut kuitenkaan korostunut suhteessa istuinmukavuuden, matkustamohenkilökunnan, viihde-, internet- ja lentokenttäpalvelujen suosittelemisen todennäköisyyteen. Ainoastaan asiakkaan kokemus vastineesta rahalleen erosi selkeästi merkitsevyydessä muista osa-alueista. Asiakkaat kokivat sen tärkeäksi tekijäksi. Ruoan ja juoman roolia voidaan pitää kohtalaisen tärkeänä tekijänä lentomatkustajan lennonjälkeisessä tyytyväisyydessä, mutta se ei ole tärkein kriteeri. Tutkimukseen osallistuneista lentomatkustajista 48 % ei maininnut ruokaa arvosteluissaan lainkaan. Ruoan maininneista lentomatkustajista enemmistö kommentoi ruokaa negatiivisesti. Tästä voidaan päätellä, että lennonaikainen ruoka on enemmän hygieniatekijä kuin motivaatiotekijä. Ruoka tyydyttää lentomatkustajan perustarpeita. Ruoan laadun parantaminen ei kuitenkaan välttämättä johda huomattavaan tyytyväisyyden parantamiseen. Jos muut lentomatkustamisen osa-alueet ovat korkealla tasolla, voidaan lentoruoalta hyväksyä alhaisempikin taso.
Subject: lentoruoka
tyytyväisyys
suositteleminen
ostopäätösprosessi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record