Mitä FRAND tarkoittaa? Tutkielma FRAND-käsitteen merkityksestä.

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085649
Title: Mitä FRAND tarkoittaa? Tutkielma FRAND-käsitteen merkityksestä.
Author: Venäläinen, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee standardeille olennaisten patenttien lisensoimisessa käytettävien FRAND-ehtojen sekä patentinhaltijoiden standardoimisjärjestöille antamien FRAND-sitoumusten merkitystä. Aihetta tutkitaan säännösten ja oikeuskäytännön osalta ensisijaisesti Euroopan unionin lainkäyttöpiirin kontekstissa. Aihe on keskeinen etenkin alati merkityksellisemmäksi muuttuvan ICT-alan piirissä. FRAND on lyhenne käsitteistä fair reasonable and non-discriminatory, eli oikeudenmukainen, kohtuullinen ja syrjimätön. Standardoimisjärjestöt vaativat patentinhaltijoita antamaan FRAND-sitoumuksen samassa yhteydessä sen kanssa, kun patentinhaltijan patentti otetaan osaksi standardia. Tässä on tiivistetysti kyse patentinhaltijan sitoumuksesta myöntää lisenssejä kolmansille, myös kilpailijoilleen, FRAND-ehdoin. Itse FRAND-ehtoja ei ole tarkasti määritelty. Tutkielmassa pyritään selvittämään FRAND-ehtojen ja -kokonaisuuden merkityksiä kahden pääasiallisen näkökulman kautta. Ensimmäinen näkökulmista on Euroopan unionin kilpailuoikeuden näkökulma. Tarkastelun välineinä tässä yhteydessä on unionin sääntely sekä oikeuskäytäntö, keskeisimpinä asioina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklat 101 ja 102 sekä merkittävästi FRAND-lisensoimismenettelyyn ja kilpailuoikeuteen liittyvä vuoden 2015 Huawei v. ZTE -ratkaisu. Tutkielman toisessa näkökulmassa FRAND-kokonaisuuden merkitystä tarkastellaan eritellysti oikeudenmukaisuus-, kohtuullisuus- ja syrjimättömyys -käsitteiden kautta. Lähestymistapa tässä tarkastelussa on lisensoimismenettelyn sisäpuolinen ja sopimusehtoja tarkasteleva. Tutkielmassa muodostetaan kokonaiskuva FRAND-kokonaisuudesta kilpailuoikeudellisena ja sopimusoikeudellisena ilmiönä
URI: URN:NBN:fi:hulib-201711085649
http://hdl.handle.net/10138/228462
Date: 2017
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record