Vanhemmuuskompetenssin yhteys taaperoiden sosioemotionaalisiin taitoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095664
Title: Vanhemmuuskompetenssin yhteys taaperoiden sosioemotionaalisiin taitoihin
Author: Heikkilä, Minna-Henrikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095664
http://hdl.handle.net/10138/228506
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Parenting sense of competence means the parents' self-assessed ability in the parenting role and how they feel about their ability to positively influence the development of their children. Higher sense of parenting competency has been found to be more abundant in the context of interaction with the child, as well as increased sensitivity to meet the child's needs. The purpose of this study was to determine the level of both fathers' and mothers' parenting sense of competence and its relation to socio-emotional skills of toddlers. There were three research problems: 1) What kind of perception the parents of toddlers have of their parenthood? 2) What kind of socio-emotional skills do toddlers have? 3) How do parents' perceptions of their parenting sense of competence appear in the child's socio-emotional skills? Bronfenbrenner ecological systems theory as well as the parenting process model of Belsky act as a theoretical frame of reference for the study. This quantitative research data consisted of University of Helsinki Children's regulation of stress and learning (Lasso) -research project questionnaires that were collected during the years 2011–2016. In addition to family background data, the parenting sense of competence for fathers and mothers (N = 168) were analyzed on the basis of their self-perceived efficacy and satisfaction. The socioemotional skills of toddlers (N = 121) as assessed by early educators were analyzed aswell. The children were at the time the research 10 to 48 months of age. The data was analyzed by using correlation analysis, t-test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and analysis of variance. Both the fathers' and mothers' parenting sense of competence turned into a strong. Parents' views of their self-efficacy were similar but the mothers' satisfaction with parenting was driven at a higher level than fathers'. Children's socio-emotional skills were evaluated mostly pretty good. Their social self-confidence was at a higher level than their skills in emotion regulation. The connection was most significant with parenting self-efficacy and children's emotion regulation. There was no statistically significant relationship between the family background information and parenting sense of competence or children's socio-emotional skills.Vanhemmuuskompetenssilla tarkoitetaan vanhempien itsensä arvioimaa kyvykkyyttä vanhemmuudestaan ja sitä, miten he ajattelevat pystyvänsä positiivisesti vaikuttamaan lapsensa kehitykseen. Vahvan vanhemmuuskompetenssin on todettu olevan yhteydessä runsaampaan vuorovaikutukseen lapsen kanssa sekä kasvaneeseen herkkyyteen vastata lapsen tarpeisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää isien ja äitien vanhemmuuskompetenssin tasoa sekä sen yhteyttä taaperoikäisten lasten sosioemotionaalisiin taitoihin. Tutkimusongelmia oli kolme: 1) Minkälainen näkemys taaperoikäisten lasten vanhemmilla on omasta vanhemmuudestaan? 2) Minkälaiset ovat taaperoikäisten lasten sosioemotionaaliset taidot? 3) Miten vanhempien näkemykset vanhemmuuskompetenssistaan näkyvät lapsen sosioemotionaalisissa taidoissa? Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria sekä Belskyn vanhemmuuden prosessimalli toimivat tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto koostui Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän Lasten stressinsäätely ja oppiminen (Lasso) -tutkimushankkeen kyselylomakkeista, jotka oli kerätty vuosien 2011–2016 aikana. Perheiden taustatietojen lisäksi analysoitiin isien ja äitien (N = 168) vanhemmuuskompetenssia heidän itsensä kokeman pystyvyyden ja tyytyväisyyden perusteella sekä taaperoiden (N = 121) sosioemotionaalisia taitoja varhaiskasvattajien arvioimina. Lapset olivat tutkimushetkellä 10–48 kuukauden ikäisiä. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin korrelaatioanalyysia, t-testiä, Mann-Whitneyn testiä, Kruskal-Wallisin testiä sekä varianssianalyysia. Sekä isien että äitien vanhemmuuskompetenssi osoittautui vahvaksi, heikkoa vanhemmuutta ei esiintynyt aineistossa lainkaan. Vanhempien näkemykset pystyvyydestään olivat samankaltaiset mutta äitien tyytyväisyys vanhemmuuteen oli isiä suurempaa. Lasten sosioemotionaaliset taidot arvioitiin pääosin melko hyviksi ja heidän sosiaalinen itseluottamuksensa osoittautui olevan heidän tunnetaitojaan korkeammalla tasolla. Vanhempien pystyvyyden ja lasten tunnetaitojen välillä yhteys oli suurin. Perheen taustatiedoilla ei ollut yhteyttä vanhemmuuskompetenssiin eikä lasten sosioemotionaalisiin taitoihin.
Subject: perhe
vanhemmuus
vanhemmuuskompetenssi
lapsen sosioemotionaalinen kehitys
tunteiden säätely
sosiaaliset taidot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Minna-Henrikka Heikkilä August 2017.pdf 1.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record