See the Good! intervention for pre-schoolers in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095679
Title: See the Good! intervention for pre-schoolers in Finland
Alternative title: Huomaa hyvä! interventio esikoululaisille Suomessa
Author: Ollikainen, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095679
http://hdl.handle.net/10138/228516
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Tässä laadullisessa tutkimuksessa käsitellään kolme viikkoa kestäneen Huomaa Hyvä! -intervention tuloksia ja toteutusta. Ensimmäistä kertaa toteutettava interventio perustui vahvuuskasvatukseen ja positiiviseen pedagogiikkaan ja se järjestettiin Itä-Suomalaisessa päiväkodissa. Yhdeksän henkisestä esikouluryhmästä kaikki lapset osallistuivat interventioon, mutta heistä neljä osallistui varsinaiseen tutkimukseen. Pseudonimet saaneista tutkimushenkilöistä Adam ja Bella opiskelivat yleisen tuen piirissä, Carrie sai tehostettua tukea ja Davidilla oli puolestaan erityisen tuen päätös. Intervention aikana esikoululaisille opetettiin kahta luonteenvahvuutta: itsesäätelyä ja rehellisyyttä. Monipuoliset tehtävät pitivät sisällään useita vastavuoroisia keskusteluja, jotka perustuivat yhdessä käsiteltyihin tarinoihin, runoihin ja kuviin. Erilaisten leikkien kautta esikoululaisille muodostui mahdollisuuksia harjoitella kyseisiä vahvuuksia myös käytännössä ja dokumentaatio-tehtävien kautta he muodostivat yhteisiä käsityksiä näiden vahvuuksien ympärille. Materiaalia kerättiin lasten, heidän vanhempiensa sekä esikouluryhmän opettajien puolistrukturoiduista haastatteluista sekä keskittymiskykyä mittaavaan pikkuKESKY -kyselyn kautta. Näiden pohjalta jokaiselle tutkimushenkilölle luotiin analyysin tuloksena henkilökohtaiset profiloinnit, jonne kerättiin heidän yksilöllisten piirteidensä lisäksi tietoa itsesäätely- ja rehellisyystaidoista sekä näiden mahdollisesta kehityksestä intervention jälkeen. Opettajien viimeisissä haastatteluissa palattiin jatkuvasti erilaisten oppijoiden onnistumisen kokemuksiin ja siihen millaisia perustavanlaatuisia merkityksiä juuri näillä kokemuksilla vaikutti olevan erityisesti esikoululaisten itsetuntoon ja yrittämiseen.This qualitative research addresses a three-week pioneering intervention which is based on positive pedagogy and was conducted in a day-care centre in Eastern Finland. A pre-school group of nine children took part to the intervention but four of them attended as research participants and were given pen names. Adam and Bella were studying according to the general education plan, Carrie had intensified support and David received special support. During the intervention, the pre-schoolers were taught about the character strengths of self-regulation and honesty via various stories, poems and pictures which transitioned to reciprocal conversations among the child group. Through different kinds of child plays the pre-schoolers had the opportunity to train those skills in action and in touch with creative documentation exercises they built perceptions of the terms themselves. The material was collected through semi-structured interviews and a concentration questionnaire called pikkuKESKY. As a result of analyses each participant got personal profiles which illustrate their skills and development. The results indicate that the students who needed the most support in learning about self-regulation and honesty showed individual improvement during and after the intervention. Many themes in the teachers last interview often came back to the feeling of success which seemed to be widely in a key role when strengthening the pre-schoolers self-esteem.
Subject: character strength education
self-regulation
honesty
resilience
positive pedagogy


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record