Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja sen kehittäminen Järvenpäässä : Opettajien käsityksiä ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095670
Title: Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja sen kehittäminen Järvenpäässä : Opettajien käsityksiä ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä
Author: Vahlroos, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095670
http://hdl.handle.net/10138/228521
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this study was to examine the conceptions of teachers working as a part of the co-operation between preschool and school in Järvenpää during the school year 2016–2017. In addition, the study aimed to find out teachers' thoughts about the development of the co-operation along with the matters that affect their motivation to co-operate. The collaboration between preschool and school has been investigated also earlier in Järvenpää from the teachers' points of view at the beginning of the 21st century. The new local curriculums were put to use in Järvenpää on the 1st of August 2016. Examining the conceptions of the preschool teachers and classroom teachers is currently significant because the co-operation has been under inspection and developmental process in Järvenpää. The meaning of this study is to make visible the experiences and the conceptions of the teachers so that it is possible to keep on working for even more beneficial collaboration between preschool and school. In this study the co-operation between preschool and school is seen as working on a boundary which requires relational agency from the teachers. The school culture differs from the preschool culture so the change from a learning environment to another creates a transition in a child's life. The collaboration is important for the sake of a smooth transition and an educational path without any thresholds. The study was conducted as a web enquiry in the end of the spring semester 2017. 20 teachers (9 preschool teachers, 11 classroom teachers) took part in the study. Most of the questions were open-ended and they were analysed using data based content analysis. The matters that affect teachers' motivation to co-operate were investigated with close-ended questions. The teachers thought that the collaboration between preschool and school aims to a smooth transition and a continuum of learning but also taking care of a child's needs and sense of security, familiarization to school, sharing information, expertise and the know-how, and abridging the cultural differences between preschool and school. As a result of co-operation the child gets in contact with school as a physical, mental, social and cultural environment. The study discovered matters that may strengthen teachers' motivation and some that may weaken the motivation to co-operate. The developmental process of the collaboration between preschool and school has been succeeded in Järvenpää but there are still some challenges and improvement needed.Tutkimuksessa selvitettiin Järvenpäässä lukuvuonna 2016–2017 esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä mukana olleiden opettajien käsityksiä yhteistyöstä. Lisäksi kartoitettiin opettajien ajatuksia toteutuneesta yhteistyön kehitysprosessista ja yhteistyöhön motivoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Järvenpään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tilannetta on tutkittu myös aiemmin opettajien näkökulmasta 2000-luvun alkupuolella. Kaupungin uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Opettajien näkemysten selvittäminen on ajankohtaista, sillä yhteistyön tilannetta on kartoitettu ja pyritty kehittämään Järvenpäässä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda näkyviksi opettajien kokemukset ja käsitykset, joiden pohjalta esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämistä voidaan jatkaa edelleen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö nähdään tässä tutkimuksessa työskentelynä rajapinnalla, joka vaatii opettajilta relationaalista toimintaa. Esiopetuksen ja koulun kulttuurit eroavat toisistaan, ja oppimisympäristön vaihtuminen muodostaa siirtymän lapsen elämässä. Yhteistyö nähdään tärkeänä sujuvan siirtymän ja eheän oppimispolun takaamiseksi. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kevätlukukauden 2017 loppupuolella. Kyselyyn vastasi yhteensä 20 Järvenpäässä työskentelevää opettajaa, joista yhdeksän oli esiopettajia ja 11 luokanopettajia. Suurin osa kysymyksistä oli avoimia, ja ne analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysia hyödyntäen. Motivaatioon vaikuttavia tekijöitä mitattiin väittämillä, joissa oli strukturoidut vastausvaihtoehdot. Opettajien näkemysten mukaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tavoitteita olivat sujuvan siirtymän ja oppimisen jatkumon takaamisen lisäksi lapsen tarpeista ja turvallisuuden tunteesta huolehtiminen, kouluun tutustuttaminen, tiedon, ammattitaidon ja osaamisen jakaminen sekä kulttuurierojen kaventaminen esiopetuksen ja koulun välillä. Yhteistyön avulla lapsi saa kosketuksen kouluun fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena ympäristönä. Tutkimus toi esiin sekä opettajien motivaatiota vahvistavia että sitä heikentäviä tekijöitä. Järvenpäässä on onnistuttu yhteistyön kehittämisessä, mutta haasteita ja kehitystarpeita on yhä.
Subject: esiopetus
alkuopetus
yhteistyö
siirtymä
rajapinta
relationaalinen toiminta
sisällönanalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record