Tuumorinekroositekijän salpaajien kustannusvaikuttavuus selkärankareuman hoidossa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151381
Julkaisun nimi: Tuumorinekroositekijän salpaajien kustannusvaikuttavuus selkärankareuman hoidossa
Tekijä: Nenonen, Satu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Ankylosing spondylitis is an inflammatory rheumatoid disease, that is typically diagnosed in young adults. The symptoms include inflammatory back pain, rigidity in the lumbar and thoracic spines, and peripheral inflammations. The incidence of ankylosing spondylitis among northern European population ranges from 0.2 to 0.5%. The mortality rate of people with ankylosing spondylitis is about 50% higher than in the average population. First-line treatment for ankylosing spondylitis includes physiotherapy and NSAIDs. TNF inhibitors are used for patients whose symptoms cannot be controlled with first-line treatment. In Finland, there are five TNF inhibitors indicated for ankylosing spondylitis on the market: infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, and sertolizumab pegol. In 2015, the average medication cost for a patient entitled to reimbursement for TNF inhibitors in Finland was over 12 000 €. The cost-effectiveness of TNF inhibitors in the treatment of ankylosing spondylitis compared to conventional care has been extensively studied, but there is less data on the differences between TNF inhibitors. In this thesis, previously published literature on the cost-effectiveness of TNF inhibitors in the treatment of ankylosing spondylitis was reviewed, and a patient-specific simulation model based on data from the National Register for Biologic Treatment in Finland was conducted. The aim of the simulation was to compare the cost-effectiveness of TNF inhibitors (infliximab, etanercept, adalimumab and golimumab) in the treatment of ankylosing spondylitis as the patient's first biological treatment compared to other TNF inhibitors. The simulation was conducted on a lifetime time horizon and incorporated direct health care and medication costs in 2015 euros. As conclusions of the model, all other TNF inhibitors were found dominant over etanercept. The greatest effectiveness was achieved with golimumab, while the costs were lowest with infliximab. The incremental cost-effectiveness ratio of golimumab compared to infliximab was 63 840 €/QALY. In sensitivity analyzes, the model was found to be very sensitive to TNF inhitors' prices. In addition, sensitivity was also observed for the discount rate and time horizon used.Selkärankareuma on tulehduksellinen reumasairaus, joka ilmenee tyypillisesti nuorella aikuisiällä. Selkärankareuman oireisiin kuuluu levossa pahentuva tulehduksellinen selkäkipu, lanne- ja rintarangan jäykkyys sekä perifeeriset tulehdukset. Pohjoiseurooppalaisen väestön keskuudessa selkärankareumaa esiintyy 0,2-0,5 %:lla. Selkärankareumapotilaiden kuolleisuus on noin 50 % väestön keskiarvoa korkeampi. Selkärankareumaa hoidetaan ensisijaisesti fysioterapialla sekä tulehduskipulääkkeillä. Potilaille, jotka eivät saa näistä riittävää apua, voidaan käyttää myös TNF-salpaajia. Suomessa on markkinoilla viisi selkärankareuman hoitoon käytettävää TNF-salpaajaa: infliksimabi, etanersepti, adalimumabi, golimumabi ja sertolitsumabipegoli. Vuonna 2015 TNF-salpaajista lääkekorvausta saaneen potilaan keskimääräinen lääkekustannus Suomessa oli yli 12 000 euroa. TNF-salpaajien kustannusvaikuttavuutta selkärankareuman hoidossa muuhun hoitoon, kuten tulehduskipulääkkeisiin tai tavanomaisiin reumalääkkeisiin verrattuna on tutkittu laajasti, mutta kustannusvaikuttavuuksien eroista TNF-salpaajien välillä on vähemmän tietoa. Valtaosa tutkimuksista on satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin perustuvia mallinnuksia. Tässä työssä tarkasteltiin TNF-salpaajien kustannusvaikuttavuutta selkärankareuman hoidossa käsittelevää kirjallisuutta ja toteutettiin suomalaiseen biologisten lääkkeiden rekisteritietoon pohjautuva potilaskohtainen mallinnustutkimus. Mallinnuksella selvitettiin TNF-salpaajien (infliksimabi, etanersepti, adalimumabi ja golimumabi) kustannusvaikuttavuutta selkärankareuman hoidossa potilaan ensimmäisenä biologisena lääkehoitona verrattuna toisiin TNF-salpaajiin. Mallinnus toteutettiin elinikäisessä aikahorisontissa ja siinä huomioitiin suorat kustannukset vuoden 2015 tasolla. Mallinnuksen lopputuloksena havaittiin adalimumabin, infliksimabin sekä golimumabin dominoivan etanerseptia. Suurin vaikuttavuus saavutettiin golimumabilla, kun taas alhaisimmat kustannukset olivat infliksimabilla. Golimumabin inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde infliksimabiin verrattuna oli 63 840 €/QALY. Herkkyysanalyyseissä havaittiin mallin olevan erittäin herkkä TNF-salpaajien hinnoille. Niiden lisäksi herkkyyttä havaittiin myös diskonttokoron muutoksille sekä mallin aikahorisontille.
URI: URN:NBN:fi-fe201801151381
http://hdl.handle.net/10138/228522
Päiväys: 2017
Avainsanat: ankylosing spondylitis
TNF inhibitors
infliximab
etanercept
adalimumab
golimumab
cost-effectiveness
patient-level simulation model
selkärankareuma
TNF-salpaajat
infliksimabi
etanersepti
adalimumabi
golimumabi
kustannusvaikuttavuus
potilaskohtainen simulaatio
Oppiaine: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
ProGradu_Satu_Nenonen.pdf 936.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot