Lähi-itä lukion historian oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711215726
Title: Lähi-itä lukion historian oppikirjoissa
Alternative title: Middle East in upper secondary school history textbooks
Author: Karjalainen, Alina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711215726
http://hdl.handle.net/10138/228708
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Regular news reports from the Middle East, as well as the refugee question in Europe followed by hate speech against refugees made me ponder the relationship between education in schools and the Middle East. Thus, the aim of this study was to investigate how the Middle East is being viewed in upper secondary school history textbooks. As a theoretical framework I used postcolonial theories. The critical approach to Orientalism worked as the basis for my study. Moreover, the concept of place, imaginative geography and power geometry played an important role. Methods. The research data consisted of four upper secondary school history textbooks representing two widely used textbook series from different publishers. The textbooks are based on the curriculum for upper secondary schools that came into effect in 2016. I analyzed the data by doing critical discourse analysis on the textbooks. Results and conclusions. Based on the data I formed four discourses: west discourse, problem discourse, movement discourse and religionization discourse. Within the west discourse the Middle East was mainly viewed from the perspective of the West which appeared by presenting the West as a subject and the Middle East as an object, ignoring the experiences of the Middle East, making confrontations and using west-oriented concepts such as "Third World nations" and "the Arab Spring". According to the problem discourse, the Middle East was constructed as an area with a number of problems including, for example, excessive population growth, while the West was described as a victim suffering from them. The movement discourse juxtaposed the threatening and restricted movement of the Middle East with natural phenomena, whereas the movement of the West was presented as justified and self-evident. Finally, the religionization discourse observed the Middle East through religion and defined it as Islamic world. The discourses in my study show that the Middle East is viewed from the eurocentric standpoint and constructed as a problematic, religious and uncontrollably moving image.Tavoitteet. Lähi-idän matala uutiskynnys sekä Eurooppaa mietityttänyt pakolaiskysymys ja sen myötä kasvanut vihapuhe herättivät pohtimaan kouluopetuksen suhdetta Lähi-itään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten Lähi-idästä puhutaan lukion historian oppikirjoissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytin postkolonialistisia teoretisointeja, joista orientalismikriitiikki toimi keskeisenä pohjana. Lisäksi tukeuduin myös paikan käsitteeseen, kuvitteelliseen maantieteeseen sekä vallan maantieteeseen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui yhteensä neljästä lukion historian oppikirjasta, jotka edustavat kahta paljon käytössä olevaa oppikirjasarjaa eri kustantajilta. Oppikirjat pohjautuvat vuonna 2016 käyttöönotettuun opetussuunnitelmaan. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytin kriittistä diskurssianalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston pohjalta muodostui neljä diskurssia: länsidiskurssi, ongelmadiskurssi, liikkuvuuden diskurssi sekä uskonnollistamisen diskurssi. Länsidiskurssissa Lähi-itä esitettiin eurosentrisestä näkökulmasta, jota ilmensivät lännen esittäminen subjektina ja Lähi-idän objektina, Lähi-idän kokemusten sivuuttaminen, vastakkainasettelut sekä sanavalinnat, kuten "kolmas maailma" ja "arabikevät". Ongelmadiskurssi kuvasi Lähi-itää ongelmien kautta: Lähi-itää koskevat tekstit käsittelivät lähinnä erilaisia ongelmia ja esimerkiksi liialliseen väestönkasvuun etsittiin ratkaisua. Samalla lännestä muodostui näiden ongelmien uhri. Liikkuvuuden diskurssissa Lähi-idän rajattu ja uhkaava liikkuminen rinnastettiin luonnonilmiöihin lännen liikkumisen ollessa vapaata, itsestään selvää ja perusteltua. Uskonnollistamisen diskurssi käsitteli puolestaan Lähi-itää uskonnon kautta kuvaamalla sen islamilaisena maailmana. Näin ollen lukion historian kirjat tarkastelevat Lähi-itää länsikeskeisestä näkökulmasta ja rakentavat siitä kuvaa ongelmallisena, uskonnollisena ja hallitsemattomasti liikkuvana konstruktiona.
Subject: Lähi-itä
oppikirjat
diskurssianalyysi
postkolonialismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record