Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3887-3
Title: Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik
Author: Pihlgren-Eveli, Ann-Kristin
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-12-18
Language: sv
Belongs to series: Pedagogiska studier - URN:ISSN:1798-8322
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3887-3
http://hdl.handle.net/10138/228748
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Det övergripande syftet med studien är att analysera hur litterär storyline fungerar som metod för interkulturell litteraturpedagogik. Jag har designat en litterär storyline som två lärare i årskurs 7 har genomfört i två klasser i en finlandssvensk skola. Storylinen utgår från boken En ö i havet (1996) av Annika Thor och handlar om två österrikiska judiska syskon som av sina föräldrar sänds till Sverige för att undkomma judeförföljelsen under andra världskriget. Boken, vars överordnade tema är kulturmöten, erbjuder en bearbetning av mångdimensionella existentiella livsfrågor. Fältstudien präglas av en etnografisk metodisk ansats med aktionsinriktning. Min forskarroll i klassrummet är en passiv observatör där jag gör temporära interventioner under pågående projekt. Studien betraktas dels ur ett litteraturpedagogiskt perspektiv, dels ur ett kritiskt mångkulturellt pedagogiskt perspektiv där interkulturell förståelse är centralt. Eleverna har individuellt och kollektivt arbetat inom olika genrer med så kallade nyckelfrågor som rör flyktingar, kulturell tillhörighet och möten i fiktionen och i deras egna liv. Deras produktion analyseras genom receptionsanalys och meningskoncentrering. Studien bidrar till ny kunskap inom tre områden: det kunskapsmässiga, det metodologiska och det didaktiska området. För det första gäller kunskapsbidraget elevers förståelse av en historisk och aktuell samhällsproblematik i en finlandssvensk skolkontext. För det andra är kombinationen av receptionsanalys av litterär storyline och en teoristyrd analys och tolkning av ett digert material ett innovativt metodologiskt bidrag. Till detta fogas dessutom ett litteraturpedagogiskt perspektiv och en presentation av kritisk mångkulturell pedagogisk teori. För det tredje bidrar studien till utveckling av en didaktik där litteraturpedagogiska redskap och interkulturellt pedagogiskt tänkande skapat en gränsöverskridande didaktisk design med stor potential för djuplärande i förhållande till existentiella frågor i unga människors liv. Eleverna visar i olika grad förstärkt medvetande och kritiskt engagemang angående tematiken i Annika Thors bok. Hos merparten framgår en öppen attityd till andra etniciteter och människor som är annorlunda än dem själva. De har dock alltjämt fördomar och etnocentriska och stereotypa uppfattningar. Men de uttrycker också en antydan till förståelse av och empati för krigsbarnen och judarna under andra världskriget både i fiktionen och i verkligheten. I viss mån visar de tendenser till förståelse av och empati för dagens flyktingar. För att optimera litterär storyline som interkulturell pedagogisk metod krävs en utförlig kritisk reflektion och granskning av elevernas värderingar i helklass. Detta förutsätter stor kompetens av läraren, varför utbildning i kritisk mångkulturell pedagogik behövs. Nyckelord: Litteraturpedagogik, kritisk mångkulturell pedagogik, storyline, kulturell mångfald, kulturella minoriteterThe overriding purpose of the study is to analyze how book-based storyline works as a method for intercultural literature education. I have designed a book-based storyline which two seventh grade teachers have carried out in two classes in a Finland-Swedish school. The storyline is based on the novel En ö i havet/Faraway Island (1996/2009) by Annika Thor, and is about two Austrian Jewish siblings who are evacuated and sent to Sweden by their parents, in order to escape antisemitic perse¬cution during World War II. The book’s dominant theme is cultural encoun¬ters, and it deals with multifaceted existential questions. The field study is characterized by an action-oriented, ethnographic methodological approach. As a researcher, my role in the classroom is a passive, observatory one, but I intervene occasionally during work in progress. The study is conducted partly from a literature education theory perspective, and partly from a multicultural education perspective, in which intercultural understand¬ing is of central significance. The participating pupils work within different genres, both individually and collectively, with so-called key questions regarding refugees, cultural affiliations, and interpersonal encounters, both in the fiction and in their own lives. The work they produce is analyzed using reception analysis and sentence concentration. The study’s contribution to the acquisition of new knowledge can be described within three areas: a contribution to new knowledge, a methodological contribution and a contribution to didactics. Firstly, it offers a contribution to new knowledge with regard to pupils’ understanding of challenging social issues, both historical and current, in a Finland-Swedish school context. Secondly, the combination of recep¬tion analysis through a book-based storyline project, and a theory-driven analysis and interpretation of a substantial body of material, is an innovative methodological contribution, which combines literature education perspectives with critical multi¬cultural education theory. Thirdly, the study contributes to the development of di¬dactic methods, in which literature education tools and intercultural education thinking have created an interdisciplinary didactic design with considerable poten¬tial for in-depth learning in relation to existential questions in young people’s lives. The participating pupils display a heightened awareness and critical involvement in the book’s themes, to varying degrees. They nonetheless still have prejudices and ethnocentric, stereotypical views. However, they also express some indications of under¬standing and empathy for the children of war and the Jews during World War II, both in the fiction and in reality. To some extent, they display notions of under¬standing and empathy towards today’s refugees. An open attitude towards various ethnicities and people different from themselves emerges from the majority. In order to optimize book-based storyline as an intercultural education method, extensive critical reflection and examination of pupils’ values is necessary. This requires a high level of competence from the teacher, which is why competence development in the field of critical multicultural education is needed. Keywords: Literature education, critical multicultural education, storyline, cultural diversity, cultural minorities
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Litterar.pdf 2.380Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record