The regional structures and socioeconomics of the consumer-to-consumer electronic commerce in the capital region of Helsinki

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252539
Title: The regional structures and socioeconomics of the consumer-to-consumer electronic commerce in the capital region of Helsinki
Author: Djupsjö, Kenneth
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252539
http://hdl.handle.net/10138/228860
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: The aim of this study is to examine the regional structures of the C2C e-commerce (consumer-to-consumer electronic commerce) in the capital region of Helsinki. The demographic and socioeconomic backgrounds of the users of C2C platforms is also in the focus in this study, to investigate whether the polarisation and differentiation trends of the city can be seen in the activity, pricing or participation in the C2C e-commerce. Interestingly, studies show that there are several reasons for participating and using the C2C trade, yet, this has not been studied in the Finnish context from a regional perspective. The analysis in this study was quantitative, with statistical and spatial methods applied. These statistical methods include correlation analysis, linear regression as well as statistical tests, while the spatial methods conducted were clustering analysis and cartographic visualisation. The data used in this study were the content data of the classified ads and account information in Tori.fi, the largest C2C e-commerce service in Finland. This data was combined with the Paavo-statistical data from Statistics Finland that includes demographic, household, income and life-phase data on a postal code level of detail. Consequently, the data used was a summary data of both C2C e-commerce data and background variables, on a postal code level of detail, in the research area. The results showed that there are regional structures in the C2C e-commerce in the capital region of Helsinki. Namely, an inner-city – suburban divide that can be seen in the activity, use and participation in the trade. Other results presented were that there are similarities, based on life-phase, socioeconomics and demographics, in the regional differentiation trends and the C2C trade. This study also discussed which sociodemographic variables had the largest impact on using C2C e-commerce, as well as what the most influential user background-characteristics were in the C2C trade. Finally, the conclusions that can be made from this study are that there are regional structures in the C2C e- commerce based on the regional characteristics of the population in the capital region of Helsinki. The regional development trends can also be seen in the C2C trade, in addition to groups socially or demographically excluded from electronic commerce or information technology. The approach of this study contributes with a theoretical framework for quantitatively examining use of the C2C e-commerce using statistical and spatial methods. Keywords: C2C e-commerce, e-commerce, internet, technology, regional differentiation, segregation, demography, spatial research, geography, Helsinki, FinlandSyftet med denna forskning var att undersöka de regionala strukturerna i C2C e-handeln (konsument-till- konsument elektronisk handel) i huvudstadsregionen, Finland. De demografiska och socioekonomiska bakgrunderna bland användarna av C2C plattformen var också i fokus i denna studie för att kunna undersöka huruvida den regionala differentieringsutvecklingen är synlig i aktiviteten, prissättningen eller deltagandet i C2C e- handel. Intressant nog visar tidigare studier att det finns flertal orsaker till att delta i denna handel, dock har detta inte forskats i den finländska kontexten ur ett regionalt perspektiv. Analyserna i denna studie var kvantitativa, med tillämpning av både statistiska och spatiala metoder. Dessa statistiska metoder inkluderade korrelationsanalyser, lineär regression samt statistiska test, medan de spatiala metoderna var kluster-analyser och kartografiska visualiseringar. Data som använts för denna studie var innehållsdata från annonser och användarkonton i Tori.fi, som är den största C2C e-handeltjänsten i Finland. Dessa data kombinerades med Statistikcentralens Paavo-data som innehåller demografisk information, hushålls-, inkomst- och livsskedesinformation per postnummer. Följaktligen var de data som använts en sammanställning av e- handelsdata och bakgrundsvariabler per postnummer i forskningsområdet. Resultaten visar att det finns regionala strukturer i C2C e-handeln i huvudstadsregionen. Nämligen en innerstads – förorts uppdelning som är synlig i aktiviteten, användningen och deltagandet i C2C handeln. De övriga resultaten var att det finns likheter i differentieringstrenderna baserat på livsskede, socioekonomisk status och demografi i C2C e-handeln. Denna studie diskuterar även vilka sociodemografiska variabler som har störst inflytelse på användningen av C2C e-handel samt vilka de mest inflytelserika bakgrundsfaktorerna var i C2C handeln. Sammanfattningsvis kan det dras sådana slutsatser från denna studie att det finns regionala strukturer i C2C e- handeln som baserar sig på regionala särdrag inom befolkningen i Helsingforsregionen. Trenderna i den regionala utvecklingen syns också i C2C handeln, samt grupper som är socialt och demografisk exkluderade från e-handeln eller informationsteknik. Synvinkeln i denna studie möjliggör ett teoretiskt ramverk för att kvantitativt forska, med hjälp av statistiska och spatiala metoder, användningen av C2C e-handel. Nyckelord: C2C e-handel, e-handel, internet, teknologi, regional differentiering, segregation, demografi, spatial forskning, geografi, Helsingfors, Finland


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Djupsjo.pdf 3.291Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record