Children in Corporate Social Responsibility Discourse in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711295779
Title: Children in Corporate Social Responsibility Discourse in Finland
Author: Liljavuori, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711295779
http://hdl.handle.net/10138/228918
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan millaisissa asiayhteyksissä ja miten lapset näkyvät yritysvastuudiskursseissa sekä onko diskurssien määrässä eroa toimialojen välillä. Otos koostuu edustavasta joukosta suomalaisia sellu- ja paperiteollisuuden sekä kuluttajatuotealan yrityksiä. Aineistoa tarkastellaan yhdistämällä sisällönanalyysi kriittisen diskurssianalyysin ensimmäiseksi vaiheeksi. Kriittistä diskurssianalyysiä on sovellettu yritysvastuu- ja yritysdiskursseihin kohdistuvissa taloustieteellisissä selvityksissä, mutta yritysvastuun kielitieteellinen tutkimus on ollut vähäistä. Lapsiin kohdistuvien diskurssien luonnetta tutkitaan kriittisen diskurssianalyysin avulla kuuden yrityksen englanninkielisistä yritysraporteista (vuosien 2012 ja 2014 vuosiraportit, tilinpäätökset ja yritysvastuuraportit). Aineisto sisältää kaikkiaan 26 raporttia, joita tarkastellaan seuraavien neljän muuttujan suhteen: lapsi, nuori, nuoriso ja perhe. Tutkimus selvittää: 1) esiintyvätkö valitut muuttujat aineistossa, millaisia teemoja diskurssit muodostavat ja mitkä ovat määrällisesti keskeisimpiä teemoja, 2) miten lapset näkyvät näissä diskursseissa sekä 3) näkyvätkö muuttujat vahvemmin jommankumman toimialan raportoinnissa ja mitkä tekijät voivat selittää mahdollisia eroja. Lapsiin liittyvä yritysvastuuraportointi kasvoi tarkastelujaksolla 134:stä 214:sta havaintoon. Vuonna 2014 näistä 87 % ja vastaavasti 55% vuonna 2012 liittyi yritysvastuuteemoihin. Valtaosa molempien vuosien havainnoista sisältyy sellu- ja paperiteollisuuden raportteihin. Havaintomäärä myös kasvoi vahvimmin kyseisellä toimialalla. Keskeinen selitys sellu- ja paperiteollisuuden kuluttajatoimialaa vahvemmin lapsiin kohdistamaan huomioon liittyy toiminnan laajuuden aiheuttamiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja siten tarpeeseen luoda yhteiskunnallista hyväksyntää ja (raportointi)käytäntöjä toiminnalle. Lapsiin liittyvä raportointi keskittyy suppeaan joukkoon teemoja. Valtaosa näistä yritysvastuudiskursseista sijoittuu kahden pääteeman alle. Hyväntekeväisyys kattaa 34 % kaikista havainnoista. Se kattaa tyypillisesti myönteistä yrityskuvaa edistävän toiminnan ja lasten hyvinvoinnin kehittämisen. Lapsityövoimaan viittaavat diskurssit kattavat 29 % havainnoista. Niiden osuus kaikista diskursseista kasvoi tarkastelujakson aikana eniten. Lapsityövoimaa koskevat diskurssit käsittelevät valtaosin lapsityövoimaan liittyvää raportointia ja yrityskäytäntöjä sekä näiden kehittämistä. Lapsityövoimaa koskevassa tarkemman tason tarkastelussa havaittiin diskurssien korostavan yritysten valta-asemaa erityisesti suhteessa toimitusketjun osapuoliin, mutta myös osin muihin sidosryhmiin. Valitsemalla erityyppisiä ilmauksia yritykset viestivät osin suoraan ja osin epäsuorasti vastuun ottamisesta tai sen jakamisesta. Lapset ovat valtaosin sivuosassa näissä diskursseissa ja lasten sidosryhmärooli nouseekin esille vasta asian vakavuuden kasvaessa, toisin sanoen kun kyseessä on lapsityövoiman käyttöön liittyvä tapaus. Muut pääteemat sisältävät 1) lasten oikeudet, joka esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 2014 valtaosin yhden yrityksen raportoinnissa, 2) osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen perheiden ja nuorten elämänmahdollisuuksia parantamalla sekä 3) teeman ”muut diskurssit”. Lapsiin liittyvät diskurssit antavat kuvan hajanaisista raportointikäytännöistä ja rajoittuneesta näkemyksestä yritystoiminnan vaikutuksista lapsiin ja näiden huomioinnista osana liiketoimintaa. Tuleva tutkimus kannattaisi kohdistaa muun muassa yritysten lapsiin liittyvien toimintamallien tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä yritysraportoinnissa käytetyn kielen kykyyn muokata asenteita ja liiketoimintaedellytyksiä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record