Sotahistorian kuvaaminen ja rikastaminen linkitettynä datana

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251775
Julkaisun nimi: Sotahistorian kuvaaminen ja rikastaminen linkitettynä datana
Tekijä: Heino, Erkki
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Linkitetty data mahdollistaa erillisten aineistojen yhdistämisen, mistä syntyvä kokonaisuus mahdollistaa aineistojen tietojen paremman ymmärtämisen. Aineistojen välisten linkkien avulla voidaan päätellä uutta tietoa helpommin kuin tarkastelemalla aineistoja erikseen. Tutkielmassa käsitellään sotahistoriallisten aineistojen mallintamista ja julkaisua linkitettynä avoimena datana sekä aineistojen automaattista rikastamista muiden aineistojen avulla. Työn tavoitteena oli selvittää miten tällaisia aineistoja kannattaa mallintaa linkitettynä datana, miten niitä kannattaa yhdistää muihin aineistoihin, mitä lisäarvoa tästä saadaan ja miten aineistot kannattaa visualisoida. Aineistoina käytettiin tietokirjoista digitoituja tapahtumia sekä Sotamuseon SA-kuvapalvelun valokuvien metatietoja. Aineistot mallinnettiin käyttäen CIDOC CRM -standardia ja niitä rikastettiin linkittämällä niiden sisältämiä resursseja automaattisesti henkilö-, joukko-osasto- ja paikkaontologioiden avulla. CIDOC CRM:n määrittämä tapahtumakeskeinen mallinnustapa mahdollistaa aineistojen yhteentoimivuuden paitsi toistensa myös muiden historiallisten aineistojen kanssa. Automaattiseen rikastamiseen liittyi monia haasteita, sillä viittaukset toisiin aineistoihin oli poimittava suurelta osin tekstimuotoisista kuvauksista, jolloin ongelmaksi nousee nimettyjen entiteettien kuten henkilöiden ja paikkojen tunnistaminen ja yksilöinti tekstistä. Työssä käsitellään kyseisiä haasteita, esitellään käytetyt ratkaisut ja arvioidaan näiden toimivuutta. Aineistoja visualisoimaan toteutettiin myös JavaScript-sovellukset. Aineistot ja sovellukset on julkaistu osana Sotasampo-portaalia, joka muodostaa yhteenlinkitetyn kokonaisuuden erilaisista aineistoista liittyen toiseen maailmansotaan Suomessa. Portaali palvelee paitsi Suomen historiasta ja sodissa taistelleiden omaistensa liikkeistä kiinnostuneita kansalaisia, myös historian tutkijoita tarjoamalla aineistot vapaasti kyseltävässä rakenteisessa muodossa.
URI: URN:NBN:fi-fe2017112251775
http://hdl.handle.net/10138/229154
Päiväys: 2017
Oppiaine: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
gradu_erkki_heino.pdf 3.959MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot