Kuvantamis- ja mallinnusmenetelmien hyödyntäminen kallioperän rakennetutkimuksessa Kuopion alueella

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251202
Julkaisun nimi: Kuvantamis- ja mallinnusmenetelmien hyödyntäminen kallioperän rakennetutkimuksessa Kuopion alueella
Tekijä: Lehto, Jonna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Scientists have developed new research methods for structural geology analysis. By using airborne laser scanning data or imaging, and description of outcrops using stereo photogrammetry technology, we can make very exact structural analysis. Bedrock structure modeling offers new ways to study the bedrock structures. Due to complexity of the bedrock of the Kuopio area it was chosen to a research area. Airborne laser scanning descriptions and structural models was carried out in the Hirvo, Kurkimäki, Paavola and Poroharju study regions. A stereo photogrammetry measurement was executed in the Pieni neulamäki area. The target is to estimate the suitability of methods for structure geology surveys and evaluate their reliability. In particular, the methods of stereo photography gave surprisingly accurate results that can easily use for the data collection and the preservation of data. The Laser scanning models still require further development, so that it can be supported the bedrock surveys.Rakennegeologisen tutkimuksen tueksi kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä, kuten kaukolaserkeilaus, stereokuvaus ja rakennemallinnus. Kaukolaserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää kalliorakenteiden tulkinnassa. Stereokuvausta voidaan käyttää esimerkiksi kalliopaljastumien kuvaamiseen ja kuvan pohjalta tehtävään rakennegeologiseen tulkintaan. Kallioperän rakennemallinnus tarjoaa koko ajan enemmän uusia keinoja kallioperän rakenteiden tutkimukseen. Rakennemallissa kootaan lähtötietoja, kuten esimerkiksi kartta-aineistoa ja rakennetietoa 3-ulotteiseksi malliksi. Rakennemallia voidaan hyödyntää esimerkiksi jatkotutkimuksen suunnittelussa. Kasvavan geologisen tiedon tarpeen ja kompleksisen kallioperän takia Kuopio valikoitui kallioperän rakenteiden tutkimusmenetelmien testauspaikaksi. Laserkeilausaineisto tulkinta ja rakennemalleja tehtiin Hirvon, Kurkimäen, Paavolan ja Poroharjun tutkimusalueilta. Stereokuvauksia tehtiin Kuopion keskustan lähellä olevasta Pienen neulamäen kallioleikkauksesta. Tarkoituksena on tarkastella menetelmien soveltuvuutta rakennegeologiseen tutkimukseen ja arvioida niiden toimivuutta rakennetuilla ja rakentamattomilla alueilla. Menetelmistä erityisesti stereokuvaus antoi yllättävän tarkkoja tuloksia, joita voidaan helposti käyttää tiedon keruussa ja tiedon säilyttämisessä rakennetuilla, sekä rakentamattomilla alueilla. Laserkeilausmenetelmä vaatii vielä lisä kehitystä, jotta sitä voidaan luotettavasti hyödyntää kallioperäkartoituksissa. Heikkoutena sillä erityisesti rakennetut alueet. Jos käytettävissä on kattavasti tietoa, voidaan rakennemalleilla pistemäisen aineiston tietoa linkittää toisiinsa.
URI: URN:NBN:fi-fe2017112251202
http://hdl.handle.net/10138/229183
Päiväys: 2017
Oppiaine: Geology
Geologia
Geologi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PRO GRADU_KUOPI ... AKENTAMISEN TARPEISIIN.pdf 924.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot