Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3876-7
Title: Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities
Author: Clavert, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-01-18
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3876-7
http://hdl.handle.net/10138/229317
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Developing the quality of teaching as a part of organisational transformations requires identifying effective ways to harness academics’ activities in pedagogically oriented and discipline-specific communities of practice. This dissertation examines how academics’ activities at the interfaces of these two communities can contribute to the processes of pedagogical development. Transformative learning theory is applied to examine the processes of peda-gogical development from two perspectives: developing as a teacher and acting as an informal pedagogical change agent. The dissertation consists of four separate but interrelated sub-studies (I–IV). The participants were 23 engineering educators that lack an institutionalised developer or leadership position. At the time of data collection, the participants had completed at least 10 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System, Studies I–II) or 25 ECTS (Studies III–IV) of pedagogical development studies. The data were collected with semi-structured interviews in a Finnish technical university before and during a period of organisational transformation. The data comprised of interviews with 10 participants before the transformation in 2009 and longitudinal interviews with another 13 participants during a three-year period of organisational transformation in 2011–2013. The data were analysed by means of qualitative content analysis. The dissertation culminates in a theoretical conceptualisation and an empirical model of 1) pedagogically oriented and discipline-specific communities of practice as a network that enables transformative learning related to developing as a teacher and 2) brokering as a way of acting as an informal pedagogical change agent at the interfaces of academic communities of practice. The findings suggest that universities could harness informal change agency to create connections between academics’ transformative learning experiences in pedagogically oriented and discipline-specific communities of practice as well as the organisational objectives of developing the quality of teaching.Opetuksen laadun kehittäminen osana organisaatiouudistuksia edellyttää tehokkaita tapoja hyödyntää yliopiston opettajien toimintaa pedagogisissa ja alakohtaisissa käytäntöyhteisöissä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka yliopiston opettajien toiminta pedagogisten ja alakohtaisten yhteisöjen rajapinnoilla edistää pedagogisia kehitysprosesseja. Transformatiivisen oppimisen teoriaa hyödynnetään pedagogisten kehitysprosessien tarkastelussa sekä opettajana kehittymisen että epävirallisena opetuksen muutosagenttina toimimisen näkökulmista. Tutkimus koostuu neljästä erillisestä, toisiinsa liittyvästä osatutkimuksesta (I–IV). Osallistujat olivat 23 insinööritieteiden yliopiston opettajaa, joilla ei tutkimuksen alkaessa ollut virallista kehittäjän tai esimiehen asemaa organisaatiossa. Aineistonkeruun aikaan osallistujat olivat suorittaneen vähintään 10 opintopistettä (osatutkimukset I–II) tai 25 opintopistettä (osatutkimukset III–IV) pedagogisia opintoja. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla suomalaisessa teknillisessä yliopistossa ennen organisaatiouudistusta sekä sen aikana. Haastatteluaineisto koostui 10 osallistujan haastattelusta ennen organisaatiouudistusta vuonna 2009 sekä toisten 13 osallistujan pitkittäisistä seurantahaastatteluista kolmivuotisen organisaatiouudistusjakson aikana vuosina 2011–2013. Aineiston analyysi perustui laadulliseen sisällönanalyysiin. Tutkimuksen tuloksena esitetään teoreettinen ja empiirinen malli koskien 1) pedagogisia ja alakohtaisia käytäntöyhteisöjä opettajana kehittymiseen liittyvän transformatiivisen oppimisen mahdollistavana verkostona ja 2) ‘brokering’-toimintaa epävirallisena opetuksen muutosagenttiutena akateemisten käytäntöyhteisöjen rajapinnoilla. Tulosten mukaan yliopistot voivat hyödyntää epävirallista muutosagenttiutta luomaan yhteyksiä opettajien pedagogisissa ja alakohtaisissa käytäntöyhteisöissä syntyvien transformatiivisten oppimiskokemusten sekä yliopiston opetuksen laadun kehittämistavoitteiden välille.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Academic.pdf 1.004Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record