Lapin luonnontuoteala

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/229348
Title: Lapin luonnontuoteala
Alternative title: Nykytila ja mahdollisuudet
Author: Manninen, Outi H.
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2014
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 127
ISBN: 978-952-10-8503-1
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/229348
Abstract: Lapin maakunnan luonnontuotealan nykytilanne jakaa alan toimijoiden ja yrittäjien mielipiteitä: noin puolet haastateltavista mainitsi alan tilanteessa selkeästi myönteiseksi tulkittavia seikkoja, kun taas puolet näki joko tilanteen kielteisenä tai ei ottanut asiaan selkeää kantaa. Pitkäjännitteinen työ ja onnistunut hanketoiminta on luonut hyvän perustan nykypäivän luonnontuotealan tilanteelle maakunnassa. Usko luonnontuotealan kehitykseen maakunnassa pitkällä aikavälillä on selkeästi myönteinen. Haastattelujen mukaan Lapin maakunnan vahvuudet luonnontuotealalla nivoutuvat vahvasti raaka-aineiden sekä puhtaan luonnon ja pohjoisuuden ympärille. Nämä kolme vahvuustekijää tukevat toisiaan sillä alueen puhtaus ja arktisuus mielletään laadultaan parempiin raaka-aineisiin verrattaessa eteläisempiin alueisiin. Lapin raaka-ainevarat ovat paitsi laadukkaat, myös suuret ja monipuoliset. Haastateltavat pitivät Lapin luonnontuotealan osaamista hyvänä. Hyvän osaamisen taustalla on useita osatekijöitä, joista esimerkiksi onnistunut verkostoituminen, pitkä hankehistoria ja koulutus ovat kaikki omalta osaltaan vaikuttaneet asiaan myönteisesti. Luonnontuotealan parhaimmat tulevaisuuden mahdollisuudet ja kehitys- ja laajenemissuunnat löytyvät matkailun sekä keruutuotteiden, kuten marjat ja yrtit, ympäriltä. Vaikka Lapissa on marjojen käytöstä luonnontuotealalla paljon kokemusta, marjojen ja yrttien jatkojalostusta ja markkinointia tulisi vielä kehittää. Kehitys- ja tutkimustyötä tarvittaisiin muun muassa luonnon raaka-aineiden bioaktiivisien yhdisteiden hyödyntämisessä. Luonnontuotteiden ja matkailun yhdistäminen antaa alalle runsaasti mahdollisuuksia tulevaisuuteen, ja matkailu- ja hyvinvointipalvelujen kytkeminen luonnontuotteisiin onkin tärkeimpiä luonnontuotealan laajenemissuuntia maakunnassa. Tärkeitä laajenemissuuntia alalla ovat myös hyvinvointituotteiden valmistaminen ja luonnontuotteiden talteenotto luonnoista. Lapin luonnontuotealan kehittämistä rajoittaa erityisesti yrittäjyyteen liittyvät ongelmat. Alan yrittäjyys on pienimuotoista, suuria veturiyrityksiä sekä alan yrittäjiä on vähän. Lisäksi tilannetta varjostaa huoli meneillään olevasta sukupolvenvaihdoksesta sekä yritysten että toimijoiden keskuudessa. Alalle tarvittaisiin nuoria, uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Yrittäjyyteen tulisi kannustaa entistä enemmän, ja alan tuominen sisälle kuntarakenteisiin nykyisen hanke- ja organisaatiovetoisen toiminnan sijaan voisi lisätä yrittäjyyttä. Luonnontuotealan yrittäjyyttä hankaloittaa alan kausiluonteisuuden tuomat ongelmat, kuten raaka-aineiden saanti, varastointi ja logistiikka. Kausiluonteisuutta helpottaa hieman ulkomaalaisten poimijoiden tuoma varmuus raaka-aineiden, erityisesti marjojen saatavuudesta, mutta parempia varastointimahdollisuuksia tarvittaisiin tasaamaan yritysten vuodensisäisiä menoeriä ja vuosien välisiä satokannanvaihteluita. Myös marjojen ja yrttien säilöntämenetelmien tuotekehittely voisi helpottaa kausiluonteisuudesta johtuvia ongelmia. Tehokkaampi yritysten välinen yhteistyö ja verkosto voisi niin ikään helpottaa varastointiin ja logistiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisemista. Luonnontuotealan yrittäjyyttä hankaloittaa myös markkinointiin liittyvät ongelmat, kuten markkinoinnin osaamisen puute ja markkinoiden löytäminen, sekä rahoituksen puute. Koulutus, tutkimus, yritystoiminta ja koko luonnontuotealan kehitys maakunnassa muodostavat yhtenäisen prosessin, jossa eri organisaatioiden roolit tulisi sovittaa yhteen. Ammattimaiseen yrittäjyyteen tähtäävä koulutus tulisi ottaa selkeäksi osaksi luonnontuotealan koulutustarjontaa. Koulutuksen tulisi muodostaa jatkumo peruskoulutuksesta ylimmille koulutusasteille saakka. Koulutusta tarvittaisiin etenkin markkinoinnissa, liiketaloudessa ja teknologiassa siten, että koulutustarjonta tukisi yritysten jokaista kehitysvaihetta. Myös asiantuntijapalveluja ja yritysneuvontaa tulisi olla saatavilla yrittäjyyden jokaisella osa-alueella ja yritysten eri kehitysvaiheissa kokonaisvaltaisen neuvontaketjun luomiseksi. Uutta tutkimusta tarvittaisiin etenkin luonnonkasvien vaikuteaineiden pitoisuuksien tutkimisessa. Tutkimuksen, kuten koulutuksenkin, tulisi tukea myös uusien tuotteiden ja tuotepakettien syntymistä. Tiedonkulkua ja verkostoitumista tulisi kehittää yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten välillä. Yritysten välinen yhteistyö voisi ratkaista varastointiin, logistiikkaan ja markkinointiin liittyviä ongelmia sekä luoda uusia ajatuksia, tuotteita ja palveluja tukemaan uudenlaista luonnontuotealan yrittäjyyttä. Uusista hankkeista ja tutkimustuloksista tiedottaminen yrityksille tukisi yritysten markkinointia ja voisi tuoda alan yrittäjyyteen uudenlaista innostusta. Oppilaitosten välinen tiedonkulku kartoittaisi opetustarjonnan päällekkäisyydet, ja tiedonkulku yritysten ja oppilaitosten välillä yritysten tarpeet. Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö innostaisi nuoria yrittäjiä luonnontuotealalle.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja127.pdf 1.129Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record