En studie om den tidiga integrationsfasen för asylsökande som beviljats internationellt skydd

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125828
Title: En studie om den tidiga integrationsfasen för asylsökande som beviljats internationellt skydd
Author: Jansson, Michela
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125828
http://hdl.handle.net/10138/229568
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Avhandlingen beskriver den tidiga integrationsfasen för asylsökande som beviljats internationellt skydd i en medelstor kommun i Finland. Min forskningsfråga är: “Hur upplever asylsökande som beviljats internationellt skydd den tidiga integrationsfasen och vad anser invandrartjänstens personal om deras klienters integrationsprocess?”. Målet är att genom intervjuer med asylsökande som beviljats internationellt skydd och arbetare på invandrartjänsten skapa en helhetsbild av den tidiga integrationsfasen. Syftet med undersökningen är att identifiera vilka indikatorer i det tidiga skedet av integrationen som är betydelsefulla för en lyckad integrering samt hur upplevelser relaterade till de olika indikatorerna påverkar individens attityder, anpassning och identitet. I avhandlingen lyfts också fram de åtgärder som borde vidareutvecklas för att understöda integrationsarbete i framtiden. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat endast på arbetsintegrationen och sysselsättningsåtgärderna medan det också påvisats att andra indikatorer såsom till exempel språk och hälsa är av betydelse för att uppnå en lyckad integration. Avhandlingen är en kvalitativ studie som grundar sig på sex halvstrukturerade intervjuer. Fyra av deltagarna var asylsökande som beviljats internationellt skydd i åldern 19-29 år och två med arbetare på invandrartjänsten. Materialet är analyserat med innehållsanalys utgående ifrån Ager och Strangs syn på integrationen samt med tyngdpunkt på Berrys ackulturationsteori och Sue och Sues anpassningsteori. I analysen visade det sig att särskilt språkinlärningen som en indikator var viktigare men att alla indikatorer är sammankopplade till varandra direkt eller indirekt. Trots att alla de intervjuade ansåg att god integration var något de prioriterade högt så visade det sig att det inte enbart är upp till var och en själv att bestämma sin egen ställning utan yttre faktorer har en stor inverkan och kan styra personens integration och anpassning. Det framkom tydligt att det sociala kapitalet är viktigt för en framgångsrik integration och speciellt kontakten till majoritetsbefolkningen uppskattas i den tidiga integrationsfasen.
Subject: Internationellt skydd
integration
socialt kapital
ackulturation


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record