Globaalin eriarvoisuuden sosiaalisia representaatioita : Miten järjestöissä vapaaehtoisina toimivat ymmärtävät maailman eriarvoisuutta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125853
Title: Globaalin eriarvoisuuden sosiaalisia representaatioita : Miten järjestöissä vapaaehtoisina toimivat ymmärtävät maailman eriarvoisuutta
Author: Lautaniemi, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125853
http://hdl.handle.net/10138/229582
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin globaalin eriarvoisuuden sosiaalisia representaatioita. Sosiaalisten representaatioiden tutkimus tarkastelee sitä, miten ihmiset ymmärtävät ja käsittelevät uusia sekä tuntemattomia asioita. Sosiaaliset representaatiot ovat ilmiöitä, joiden avulla ihmiset tekevät selkoa todellisuudesta vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tässä työssä pyrittiin tarkastelemaan, miten globaalia eriarvoisuutta ymmärretään ja mielletään. Globaalilla eriarvoisuudella viitataan tässä yhteydessä siihen, että maailmanlaajuisesti vertailtuna ihmiset ovat hyvin eriarvoisissa asemissa esimerkiksi varallisuuden, hyvinvoinnin sekä mahdollisuuksien suhteen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin järjestöissä vapaaehtoisina toimivien henkilöiden globaalin eriarvoisuuden sosiaaliset representaatiot. Järjestöt, joista vapaaehtoisia rekrytointiin haastateltaviksi, ovat toiminnaltaan jollain tavoin globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä järjestöjä. Työn tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: Millaisia asioita vapaaehtoiset tuovat esiin puhuessaan globaalista eriarvoisuudesta? Miten globaalia eriarvoisuutta ankkuroidaan ja objektivoidaan? Millaisia kantateemoja tai rakennetta globaalille eriarvoisuudelle on tunnistettavissa? Onko vapaaehtoisten puheesta tulkittavissa globaalin eriarvoisuuden sosiaalisia representaatioita? Aineisto muodostui 11 yksilöhaastattelusta. Aineisto luokiteltiin temaattisen analyysin avulla ja siitä tunnistettiin 14 erilaista teemaa. Temaattisen analyysin jälkeen sosiaalisia representaatioita analysoitiin niiden muodostumisprosessien, ankkurointien ja objektivointien, kautta. Globaalin eriarvoisuuden sosiaalisten representaatioiden ilmenemistä tarkasteltiin analysoimalla kantateemoja ja rakennetta. Globaali eriarvoisuus ankkuroitiin erilaisiin kriiseihin sekä eri ihmisryhmien ja valtioiden välillä vallitseviin riistoa ja hyväksikäyttöä sisältäviin suhteisiin. Globaalin eriarvoisuuden objektivointeja olivat kärsivät ihmiset, kuten köyhät lapset ja huonoissa oloissa työskentelevät ihmiset, Afrikka sekä eriarvoisuudelle eräänlaisena metaforana toimiva “kuilu”. Aineistosta tulkittiin kaksi kantateemaa: “Länsimaat / muut maat” sekä “oikein / väärin”. Globaalin eriarvoisuuden sosiaalisen representaation rakennetta analysoitiin tunnistamalla ydinelementtejä, kuten köyhyys ja köyhien maiden riisto, sekä periferisiä elementtejä, kuten globaalin kaupan rakenteet sekä ravinnon ja puhtaan veden puute. Työssä keskustellaan myös yleisemmin sosiaalipsykologian potentiaalista globaalin eriarvoisuuden tutkimisessa.The aim of this Master’s thesis was to study the social representations of global inequality. The theory of social representations studies how people understand new and unfamiliar things. Social representations are phenomena that people use to make sense of the reality in the social interaction with other people. Thus, the idea was to examine how global inequality is understood and perceived. In this thesis the concept of global inequality is used to refer to the global situation in which people are in unequal positions regarding wealth, welfare and possibilities. More specifically this research studied the social representations of global inequality of persons who volunteer in non-governmental organizations. The NGOs that were contacted for the recruiting of interviewees were ones that are working with themes that are somehow related to global inequality. The research questions of the thesis are: What kind of issues volunteers point out when talking about global inequality? How global inequality is anchored and objectified? What kind of themata and structure of global inequality can be recognised? Is it possible to interpret social representations of global inequality from the talk of the volunteers? Eleven volunteers were interviewed individually. The data was first categorised using thematic analysis. Fourteen themes were recognised from the data in the thematic analysis. After this the formation of social representations was analysed by interpreting anchorings and objectifications from the data. The occurrence of the social representations was examined by analysing themata and structure. Global inequality was anchored to different crises and to the exploitation between people or countries. The objectifications of global inequality were suffering people, for example poor children and people working in harsh conditions, Africa and the “gap” that was used as a metaphor for inequality. Two themata, “Western countries / other countries” and “right / wrong”, were interpreted from the data. The structure was analysed by recognising core elements, like poverty and exploitation of poor countries, and peripheral elements, like structure of global trade and lack of food and clean water. The potential of social psychology for studying global inequality in general is also discussed in the thesis.
Subject: globaali eriarvoisuus
sosiaaliset representaatiot
vapaaehtoistyö
sosiaalipsykologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lautaniemi_Sosiaalipsykologia .pdf 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record