Sprezzatura e Affettazione : Un percorso storico-linguistico

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195961
Title: Sprezzatura e Affettazione : Un percorso storico-linguistico
Author: Malmgren, Henry
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: ita
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195961
http://hdl.handle.net/10138/229692
Thesis level: master's thesis
Discipline: Italian Philology
Italialainen filologia
Italiensk filologi
Abstract: Avhandlingens syfte är att undersöka hur orden sprezzatura (obehindrat, naturligt sätt) och affettazione (tillgjordhet, onaturligt sätt) använts från 1500-talet till tidigt 1900-tal i italienskan. Materialet består av Il libro del Cortegiano av Baldassar Castiglione, som utkom 1528, och andra texter av olika författare från den undersökta perioden. Castiglione skapade i sin bok en teori om hur en hovman kan klara sig bra vid hovet. Enligt teorin åstadkommer il cortegiano (hovmannen) sprezzatura (sprezzatura är ett ord som Castiglione själv har bildat) när han ger ett intryck av att allt det som han gör är lätt och naturligt för honom. Om han misslyckas med det uppstår det affettazione. För mycket sprezzatura leder dock lätt till affettazione och det gäller således att med god omdömesförmåga undvika detta. Genom att försöka åstadkomma sprezzatura och undvika affettazione når il cortegiano framgång. Samma regler gäller även för hovdamer, le cortegiane. I boken förekommer de undersökta orden också i andra sammanhang. Då Castiglione skrev sin bok var hoven och diplomatin av stor betydelse, men efter il sacco di Roma (plundringen av Rom) år 1527 minskades deras roll avsevärt. Eftersom Il libro del Cortegiano skildrar hovlivet såsom Castiglione upplevde det, finns det anledning att forska i hur hans begrepp har inverkat på italiensk litteratur under senare sekel. Den empiriska undersökningen baserar sig på en jämförelse mellan Castigliones begrepp om sprezzatura och affettazione och en analys av de övriga författarnas texter. Som material används Il libro del Cortegiano och de andra texterna söks på cd-skivan Letteratura Italiana Zanichelli (LIZ), och i det digitala biblioteket online www.bibliotecaitaliana.it. Bland dessa andra texter finns det 50 observationer av sprezzatura och 122 observationer av affettazione. Antalet författare är 50. Det framgår av undersökningen att Castigliones begrepp används i den betydelse han har gett dem, men även i en helt annan mening. Som exempel kan nämnas att sprezzatura i några texter betyder "föraktfullhet". Begreppen i Castigliones mening används i litteratur, i litteraturkritik och på teater. På 1700-talet var det Carlo Goldoni som i större skala började använda sprezzatura och affettazione. På 1800-talet var begreppen viktiga i litteraturkritik och på 1900-talet för Gabriele D'Annunzio och Luigi Pirandello. Slutsatsen av undersökningen är att Castigliones begrepp om sprezzatura och affettazione har haft en betydande inverkan på det litterära tänkandet i Italien och har således varit kända även i det italienska samhället.Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten sanoja sprezzatura (helppo, luonnollinen tyyli) ja affettazione (teeskentelevä, epäluonnollinen tyyli) on käytetty 1500-luvulta varhaiselle 1900-luvulle italian kielessä. Aineisto koostuu Baldassar Castiglionen kirjasta Il libro del Cortegiano, joka ilmestyi vuonna 1528, ja eri kirjailijoiden teksteistä kyseiseltä ajanjaksolta. Castiglione loi kirjassaan teorian siitä, kuinka hovimies voi menestyä hovissa. Tämän teorian mukaan il cortegiano (hovimies) saa aikaan sprezzaturaa (sprezzatura on Castiglionen muodostama sana) antaessaan vaikutelman siitä, että kaikki tilanteet sujuvat häneltä helposti ja luonnollisesti. Jos hän epäonnistuu siinä, muuttuu se affettazioneksi. Liiallinen määrä sprezzaturaa johtaa sekin helposti affettazioneen, joten tätä täytyy välttää käyttämällä hyvää arvostelukykyä. Hovimies menestyy yrittämällä aikaansaada sprezzaturaa ja välttämällä affettazionea. Samat säännöt pätevät hovi naisiin (le cortegiane). Kirjassa nämä sanat esiintyvät myös muissa yhteyksissä. Kun Castiglione kirjoitti kirjansa, hovi ja diplomatia olivat tärkeässä asemassa, mutta il sacco di Roman (Rooman ryöstö) jälkeen vuonna 1527 niiden merkitys väheni huomattavasti. Koska Il libro del Cortegiano kuvaa hovielämää sillä tavalla kuin Castiglione sen koki, on syytä tutkia, kuinka hänen käsitteensä ovat vaikuttaneet italialaiseen kirjallisuuteen tulevina vuosisatoina. Empiirinen tutkimus perustuu vertailuun Castiglionen käsitteiden sprezzatura ja affettazione sekä muiden tekstien analyysin välillä. Materiaalina on Il libro del Cortegiano ja muut tekstit on poimittu Letteratura Italiana Zanichelli (LIZ) -CD-levyltä ja digitaalisesta kirjastosta www.bibliotecaitaliana.it. Näiden muiden tekstien joukossa on 50 sprezzatura-sanan ja 122 affettazione-sanan esiintymää. Kirjailijoita on yhteensä 50. Tutkimus osoittaa, että sanoja käytetään Castiglionen luomassa merkityksessä, mutta myös muulla tavalla. Esimerkkinä voidaan mainita, että sana sprezzatura tarkoittaa joissakin teksteissä ”halveksuntaa”. Castiglionen tapaan sanoja käytetään kirjallisuudessa, kirjallisuuskritiikissä ja teatterikirjallisuudessa. 1700-luvulla Carlo Goldoni alkoi laajemmin käyttää sprezzaturaa ja affettazionea. 1800-luvulla käsitteet olivat tärkeitä kirjallisuuskritiikissä ja 1900-luvulla Gabriele D’Annunziolle ja Luigi Pirandellolle. Tutkimuksen tuloksena on, että Castiglionen käsitteillä sprezzatura ja affettazione on ollut huomattava vaikutus kirjalliseen ajatteluun Italiassa ja että ne ovat olleet tunnettuja myös italialaisessa yhteiskunnassa.
Subject: Sprezzatura e Affettazione: Un percorso storico-linguistico
Castiglione
sprezzatura
affettazione


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record