Interkulturelle Kompetenz im finnischen DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe : Analyse der Lehrwerke Magazin.de 1 und Plan D 1 und Lehrerperspektive

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195956
Title: Interkulturelle Kompetenz im finnischen DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufe : Analyse der Lehrwerke Magazin.de 1 und Plan D 1 und Lehrerperspektive
Author: Tikkanen, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: ger
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195956
http://hdl.handle.net/10138/229698
Thesis level: master's thesis
Discipline: Germanic Philology
Germaaninen filologia
Germansk filologi
Abstract: Tutkimus käsittelee kulttuurienvälistä kompetenssia ja sen merkitystä lukion saksan kielen opetuksessa. Tutkielmassa tarkastellaan kulttuurienvälisen kompetenssin toteutumista saksan uusissa oppikirjoissa sekä lukion oppitunnilla saksanopettajien näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa avataan ensin kulttuurin ja kulttuurienvälisen kompetenssin käsitteitä. Kulttuurienvälisen kompetenssin osa-alueet kulttuuritietous, asenteet, taito tulkita kulttuureja ja suhteuttaa niitä toisiinsa, taito hankkia uutta tietoa kulttuureista ja toimia vuorovaikutuksessa sekä kriittinen kulttuuritietoisuus esitellään Michael Byramin mallista käsin. Kulttuurienvälistä kompetenssia tarkastellaan myös Eurooppalaisessa viitekehyksessä sekä lukion vuosien 2003 ja 2015 opetussuunnitelmien perusteissa, joiden vertailu osoittaa kulttuurin merkityksen olevan uusissa opetussuunnitelman perusteissa yhä näkyvämpi. Lisäksi tutustutaan kulttuurienvälisen kompetenssin opetusmetodeihin sekä sen välittämiseen oppikirjojen ja kieltenopettajien näkökulmasta. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, joka jakautuu kahteen osaan. Tutkimusaineiston ensimmäinen osa koostuu kahdesta saksan oppikirjasta Magazin.de 1 ja Plan D 1, jotka perustuvat uuden opetussuunnitelman perusteisiin. Tutkimuksen toinen osa puolestaan käsittää neljä lukion saksan opettajan haastattelua. jotka on suoritettu keväällä 2017. Sekä oppikirjojen että haastattelujen analyysi suoritetaan ennen kaikkea Byramin mallin osa-alueiden pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kulttuurilla on tutkituissa oppikirjoissa näkyvä rooli. Ne välittävät ennen kaikkea kulttuuritietoutta, mutta tarjoavat oppilaille mahdollisuuden myös kulttuurienvälisten asenteiden ja joissain määrin myös taitojen kehittämiseen. Myös haastateltujen opettajien mukaan kulttuurienvälinen kompetenssi on tärkeä tavoite saksan kielen opetuksessa ja suurin osa heistä pyrkii myös tietoisesti ja monipuolisesti huomioimaan tätä tavoitetta opetuksessaan. Myös he keskittyvät enimmäkseen kulttuuritietouden välittämiseen. Videot ja muut mediat sekä opettajien jakamat kokemukset kohdekulttuurissa ovat käytetyimpiä tapoja välittää kulttuurienvälistä kompetenssia oppitunnilla. Kulttuurienväliset kontaktit sekä vaihto kohdemaassa koetaan erityisen tehokkaina kulttuurienvälisen oppimisen kannalta. Tutkimustulokset havainnollistavat, millä keinoin kulttuurienvälisen kompetenssin eri osa-alueita voidaan toteuttaa lukion saksan kielen opetuksessa.
Subject: kulttuurienvälinen kompetenssi
saksan kielen opetus
oppikirja-analyysi
haastattelututkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record