"Se on tietylle porukalle pelastus" : opettajien näkemyksiä kotiopetuksesta erityisopetuksen järjestelynä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195996
Title: "Se on tietylle porukalle pelastus" : opettajien näkemyksiä kotiopetuksesta erityisopetuksen järjestelynä
Alternative title: "For some students it is a rescue" : A teachers view on home schooling as a special educational arrangement
Author: Palmu, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195996
http://hdl.handle.net/10138/229778
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Previous research proved that problem behavior is related to academic success and dropping out from school. (Kauffman 1997, Goldstein 1995; MacMillan & Reschly 1998). Sup-porting studying of this dropout group is a vital part of preventive action against social exclusion. In Finland Education law enables support and special education in schools for those in need. There are students in special education whose teaching take place out of the school with special scheme. This small marginal of students will be educated by the school. Studying take place in extracurricular time. This study surveys this specific phenomenon and terms it home schooling. Its purpose is to clarify the process of home schooling from the teacher's point of view.This study will resolve what kind of goals do the teachers set for this kind of teaching activities. Additional purpose is to gather information of the reasons teachers name to be significant to process of home schooling. The research is qualitative by nature and can be characterized as a qualitative case study. Research data consist of five theme interviews. Two of the teachers were from elementary school and three from the Finnish primary school. All of them had experience of the process of home schooling. The stories describe overall home schooling of twenty-one students. Material was collected in Southern Finland 2012. Transcribed interviews were analyzed by using content analysis. This study clarifies that the aims of home schooling are different in elementary school and in the upper comprehensive school. Upper comprehensive school priorities are to secure getting graduation diploma from primary school and prevent social exclusion. In elementary school the main goal was to secure the child itself and its surrounding. The prior reason for home schooling in elementary school teacher named outwardly oriented behavior. Behaving was directly aggressive. Upper comprehensive school the main problem was inwardly oriented behavior. Students did not come to school or did not do school work. This scientific research reveals that in the teacher's point of view problem behavior, unstable home environment, weak academic performance and problems in social skills were the reasons that led to home schooling. Problems were often multifarious and imbricated. The teachers experience was that home schooling made studying possible, when the support in the school system was not enough. The information offered will further the process of developing home schooling.Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet vaikeiden käyttäytymisen vaikeuksien olevan yhteydessä kouluvaikeuksiin ja koulupudokkuuteen (Kauffman 1997, Goldstein 1995; MacMillan & Reschly 1998). Tämän oppilasryhmän koulunkäynnin tukeminen on tärkeää syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Suomessa perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja erityisopetukseen. Erityisopetuksessa on oppilaita, joille järjestetään opetusta kouluopetuksen ulkopuolella erityisin järjestelyin. Tälle marginaalisen pienelle oppilasryhmälle järjestetään koulun tarjoamaa opetusta varsinaisen koulutoiminnan ulkopuolella. Tämä tutkimus tarkastelee tätä erityisopetuksen ilmiötä ja nimittää sitä kotiopetukseksi. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata kotiopetukseen liittyvää prosessia opettajan näkökulmasta. Tutkimus selvittää millaisia tavoitteita opettajat asettavat kotiopetukselle ja kartoittaa, mitä syitä opettajat nimeävät merkittäviksi kotiopetuspäätösprosessin käynnistymisen kannalta. Tämä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin sisällönanalyysin menetelmällä. Aineisto tutkimukseen on kerätty puolistrukturoidulla haastattelulla. Metodologisesti tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin kahta yläkoulun ja kolmea alakoulussa toimivaa opettajaa. Kaikilla opettajilla oli kokemusta kotiopetusprosessissa toimimisesta. Opettajien kertomukset kuvaavat yhteensä kahdenkymmenenyhden oppilaan kotiopetusta. Aineisto on kerätty vuonna 2012 Etelä-Suomessa. Tutkimustuloksena oli, että ylä- ja alakoulussa kotiopetuksen tavoitteet olivat erilaisia. Yläkoulussa kotiopetuksen tavoite oli turvata peruskoulun päättötodistus ja ehkäistä lasten syrjäytymistä. Alakoulussa tavoitteena oli turvata oppilasta ja ympäristöä. Eroa oli myös siinä millainen käyttäytyminen nähtiin päätöksen kannalta merkittävimmäksi. Alakoulussa ulospäinsuuntautuva käyttäytyminen ja suora aggressiivisuus olivat merkittävin tekijä päätöksen kannalta. Yläkoulussa kotiopetukseen päädyttiin sisäänpäin suuntautuneen käyttäytymisen vuoksi, joka ilmeni vetäytymisenä ja luvattomina poissaoloina. Tutkimuksessa selvisi, että käyttäytymisen vaikeudet, heikko akateeminen menestys, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa ja ongelmat lapsen kotona ovat vaikuttavia tekijöitä kotiopetuspäätösprosessissa opettajien näkökulmasta. Ongelmat olivat usein kasaantuneita ja limittäisessä suhteessa toisiinsa. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat kokivat, kotiopetuksen mahdollistavan koulunkäynnin oppilaille, joille muut tukitoimet olivat riittämättömiä. Tutkimuksen tarjoama tieto edesauttaa kotiopetusprosessin kehittämistä
Subject: erityisopetus
Käyttäytymisen vaikeus
kotiopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record