Käsityön tekemisen diskurssit ja representaatio suomalaisissa käsityöblogeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196002
Title: Käsityön tekemisen diskurssit ja representaatio suomalaisissa käsityöblogeissa
Author: Haapanen, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196002
http://hdl.handle.net/10138/229779
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten käsityöblogien tapaa käsitellä käsitöiden tekemistä. Käsityöblogeja tutkimalla voidaan saada selville, miten niissä lähestytään käsityön tekemistä ja millaisena ilmiönä käsityö välittyy niiden kautta. On tärkeätä tiedostaa tavat, joilla käsillä tekemistä lähestytään ja siitä puhutaan, sillä nämä tavat rakentavat ja muokkaavat yhteistä todellisuuttamme aktiivisesti. Käsityöblogit ovat tärkeä osa suomalaista käsityökulttuuria, ja ne rakentavat käsityöhön liittyviä ilmiöitä sekä edesauttavat erilaisten ideoiden ja ajattelutapojen leviämistä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia käsityön tekemiseen liittyviä diskursseja suomalaisten käsityöblogien kirjoituksista ja niihin liittyvistä kommenteista on tulkittavissa ja pohdittiin sitä, mitä ne voisivat kertoa laajemmasta käsityön tekemisen ja tekijyyden representaatiosta. Menetelmät. Tutkimuksen kohteeksi valittiin neljä suosittua suomalaista käsityöblogia. Tutkimuksen aineisto muodostui yhteensä 32 lokakuussa 2016 julkaistusta blogikirjoituksesta ja niihin liittyvistä kommenteista. Tekstiaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti diskurssianalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta tulkittiin neljä hallitsevaa käsityön tekemisen diskurssia, jotka liittyivät haaveiluun, yhteisöllisyyteen, onnistumiseen ja tekijyyteen. Diskurssit ilmenivät aineistossa omina kokonaisuuksinaan, mutta niissä löytyi myös päällekkäisyyksiä ja yhtymäkohtia. Aineistossa käsityön tekemistä lähestyttiin keskustelemalla valmistuneista ja keskeneräisistä tuotteista tai tekemisprosesseista sekä haaveilemalla tekemisestä erityisesti valmiiden käsityötuotteiden ja niistä saatavien onnistumisen kokemusten houkuttelemina. Diskurssien kokonaisuuden perusteella käsityön tekeminen on yhteisöllistä toimintaa, jonka avulla kohdataan ja kommunikoidaan. Käsityön tekemistä lähestyttiin sekä positiivisen että negatiivisen kautta, mutta päällimmäisenä ajatuksena oli käsillä tekemisen tärkeys ja sen kautta saavutettavat positiiviset asiat ja kokemukset. Aineiston perusteella jo pelkkä tekemisen haaveilu ja suunnittelu ovat merkittävää toimintaa. Diskurssien perusteella rakentuva kuva erilaisten odotusten ja paineiden seassa toimivasta käsityöntekijästä on monimutkainen ja ristiriitainen.Objectives. This study examines the way Finnish handcraft blogs approach handcrafting. By exploring handcraft blogs, one can find out how handcrafting is approached in them and how the phenomenon of craft is transmitted through them. It is important to become aware of the ways in which handcrafting is approached, as these ways build and shape our common reality actively. Handcraft blogs are an important part of the Finnish craft culture and they help build handcraft-related phenomena and promote the spread of various ideas and ways of thinking. This study examines what kind of handcrafting discourses could be interpreted in the writings and comments of Finnish craft blogs and what those discourses could tell about the broader representation of handcrafting and being a maker. Methods. The blogs chosen for this study were four popular Finnish craft blogs. The data consisted of a total of 32 blog entries published in October 2016 and their related comments. The data were analysed inductively with discourse analysis. Results and conclusions. Four dominant handcrafting discourses were interpreted from the data. The discourses were related to dreaming, community, success and being a maker. The discourses appeared in the data as their own entities, but overlap and shared attributes could also be found. In the data, handcrafting was approached by discussing completed and unfinished products or processes along with dreaming about doing, especially in the pursuit of finished craft products and the sense of succeeding in something. Based on the set of discourses, handcrafting is a communal activity through which crafters can encounter others and communicate. Handcrafting was approached by both positive and negative ways, but the main thought was the importance of handcrafting and the positive things and experiences that can be achieved with it. Based on the data, the mere fact of dreaming and planning is a significant activity. The discourse-based image of a handcrafter, who has to cope with different expectations and pressures, is complicated and conflicting.
Subject: craft science
craft
handcraft
blogs
media
representation
discourse analysis
Subject (yso): käsityötiede
käsityö
blogit
media
representaatio
diskurssianalyysi
slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record