Leikki kouluympäristössä ensimmäisen luokan oppilaiden kuvailemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196010
Title: Leikki kouluympäristössä ensimmäisen luokan oppilaiden kuvailemana
Alternative title: Play in a School Context Described by First Grade Students
Author: Reima, Henriikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196010
http://hdl.handle.net/10138/229780
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The main purpose of this study is to describe, analyze and interpret what children in first grade play in school context. This study was interested what kind plays children were playing and who they were playing with. Aim was to find out what factors in school are affecting play, for example how schools physical surroundings affect what children play. It was also examined what motivate children to play: how children come to play certain types of plays and why children want to play in general. Methods. This study was conducted as qualitative research. Material was collected from one class in metropolitan area school. There were 22 children in that specific class. All the pupils took part of drawing assignment were the purpose was to draw a picture about play that they play in school. Half of the pupils were then interviewed based on pictures using theme interviews. Both the children's drawings about play and the interviews were used as materials of this study. The drawings were analyzed based on semiotic theory and the aim was to find different representations that were further examined. The interview material was analyzed in five phases that were reading, examination, thematize, expansion and summarizing. Results and conclusions. Children that took part of this study played in school surroundings agon, mimicry and ilinx plays. Usually all the children were approved in plays and play was more fun in a big group. Children wanted to play with other children that were not rude to them. A good playmate in a context of this study is someone who is nice and kind for everyone. Children chose to play with children that were the same sex as themselves and children that who were in the same class. It seems that if children can choose their playmate, they prefer close friends that are the same sex. Play was influenced by the school yard, weather and season, different rules and structure of the day. These things affect the play and give children different possibilities to express play. Children also liked to play in school and play was motivated by their interests, the fun in it and the fact the got spend time with other children. In a context of this study play is meaningful for children and it gives them possibilities to spend time together.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida, alkuopetusikäisten lasten leikkiä alakoulussa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli, millaisia leikkejä ensimmäisen luokan oppilaat koulussa leikkivät ja kenen kanssa leikkiminen tapahtuu. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät vaikuttavat leikkiin, esimerkiksi miten koulun fyysinen ympäristö vaikuttaa siihen, mitä leikitään. Lopuksi paneuduttiin vielä siihen, mistä leikki motivoituu: mistä leikki on lähtöisin ja miksi oppilaat ylipäänsä halusivat leikkiä. Menetelmät. Tämä tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto hankittiin erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun ensimmäiseltä luokalta, jolla oli 22 oppilasta. Aineistona toimivat näiden oppilaiden piirrokset leikistä koulussa. Piirrosten perusteella haastateltiin puolet luokan oppilaista (11 kappaletta). Haastattelut tehtiin teemahaastattelurunkoon pohjautuen, lapsille luontevassa järjestyksessä ja myös haastattelut toimivat osana aineistoa. Piirrokset analysoitiin yksitellen, semioottisesta viitekehyksestä, jolloin kuvista pyrittiin etsimään erilaisia representaatioita. Haastatteluaineisto analysoitiin viidessä vaiheessa, jotka olivat lukeminen, tutkiminen, teemoittelu, laajentaminen sekä yhteen vetäminen. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa oppilaat leikkivät kouluympäristössä kilpailu-, kuvittelu ja huimausleikkejä. Yleensä kaikki oppilaat hyväksyttiin leikkeihin ja leikkiminen nähtiin hauskempana isossa porukassa. Mieluiten leikittiin oppilaiden kanssa, jotka eivät olleet leikissä ikäviä tai riehuneet. Hyvä leikkikaveri tämän tutkimuksen perusteella on muille mukava ja kiltti. Tämän tutkimuksen perusteella oppilaat myös leikkivät yleensä samaa sukupuolta olevien, oman luokan oppilaiden kanssa. Jos oppilailla on mahdollisuus valita, he yleensä valitsevatkin leikkiin läheisen, oman sukupuolensa edustajan. Leikkiin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä olivat koulun piha, sää ja vuodenaika sekä asetetut säännöt ja koulupäivän rakenne. Erilaiset laitteet ja välineet, koulun päivärakenne ja muuttuvat sääolosuhteet antavatkin oppilaille erilaisia mahdollisuuksia leikkiin. Tämä tutkimuksen perusteella ensimmäisen luokan oppilaat pitävät leikkimisestä koulussa. Oppilaiden motivaatio leikkiä syntyi heitä kiinnostavista asioista, leikin hauskuudesta ja siitä, että oppilaat saivat toimia vertaisryhmässään. Leikki onkin lapsille koulussa tärkeää, se tuo oppilaille iloa ja mahdollistaa yhdessäolon.
Subject: leikki
kouluympäristö
alkuopetus
lapsuudentutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henriikka_Reima_progradu_2017.pdf 2.551Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record