Työpaja- luovan tekemisen ja oppimisen innoittaja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195999
Title: Työpaja- luovan tekemisen ja oppimisen innoittaja
Author: Niemelä, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195999
http://hdl.handle.net/10138/229782
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Craft workshops and workshop events have become more common in our society. Functionality, Do It Yourself mentality is being made use of in many ways. The goal of this study was to examine different kinds of open workshops and to look at workshops from different angles. There were three points of views observed: Participants, instructors/organisers and customers. The objective was also to study what makes a good workshop and what goes in to planning one and to see how creative learning shows in workshops and how it can be supported. The study's research method was research interview. Collection of data was done in two different methods and analysed by Grounded theory. In the first phase of the study data was collected with an internet questionnaire. The questionnaire had common questions and questions where one can give their own view. The questionary was open to the public for one month from which 59 answers where gathered. In the second phase of the study data was collected with half structured theme interviews. People for the interviews were gathered through the questionnaire and through direct contact. The interviews were held four times and 6 people were interviewed in total. Different views were attempted to include in the theme interviews also. Interviewed were, one participant, one producer, one museum lecturer, two culture producers and a director of an art house. The internet questionnaires answers were analysed statistically and the open questions and interviews by content analysis. Different angles of the data where compared through Grounded theory. The saturation point between both data sets was looked at. The study concludes, that workshops are functional and their interaction is ongoing in real time. Workshops are being held from many different points of views and they can have different goals at their base. A good workshop is possible when goals are known and thought out with care. Development of creativity is possible in workshops and can be woken up when the facility, materials, atmosphere and of course instructions are supporting creativity. Craft workshops can work also as a means of learning and give its participants sensations of success and social interactions. These can advance the wellbeing of a participant in many waysKäsityölliset työpajat ja työpajatapahtumat ovat yleistyneet ilmiömäisesti yhteiskunnassamme. Toiminnallisuutta, itse tekemistä hyödynnetään monin eri tavoin. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia erilaisia avoimia työpajoja eri näkökulmista. Tutkimuksessa huomioitiin kolme näkökulmaa: 1.osallistujat, 2.tilaajat sekä 3. tuottajat ja järjestäjät. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tutkia, millainen on hyvä työpaja ja mitä sen suunnittelussa tulee huomioida. Tutkimuksessa tutkitaan, kuinka luova oppiminen näkyy työpajoissa ja kuinka sitä voi tukea. Tutkimus on tutkimusmenetelmältään tutkimushaastattelu. Aineistonkeruu toteutettiin kaksimenetelmäisenä ja se analysointiin Grounded teorian mukaisesti. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa aineistoa kerättiin verkkokyselyn avulla. Verkkokyselyssä oli yhteisiä kysymyksiä, sekä kysymyksiä, jossa vastaaja valitsi oman näkökulmansa. Verkkokysely oli julkisena yhden kuukauden ja vastauksia kertyi 59 kappaletta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineistoa kerättiin puolistrukturoidun teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavia kerättiin verkkokyselyn kautta, mutta myös suorilla yhteydenotoilla. Teemahaastatteluita järjestettiin neljä kertaa ja niihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä. Myös teemahaastatteluissa eri näkökulmat pyrittiin tuomaan esiin. Haastatteluihin osallistui yksi osallistuja, yksi tuottaja, yksi museolehtori, kaksi kulttuurintuottajaa sekä taidetalon johtaja. Verkkokyselyn suljetut kysymykset analysoitiin tilastollisesti ja kyselyn avoimet kysymykset sekä haastattelut sisällönanalyysillä. Aineistojen eri näkökulmia vertailtiin Grounded teorian mukaisesti. Molempien aineistojen välillä sekä niiden kesken pyrittiin löytämään saturaatio piste. Tutkimuksen tulos osoittaa, että työpajat ovat toiminnallisia ja niiden vuorovaikutus on reaaliaikaista. Työpajoja on järjestetty monenlaisista lähtökohdista ja niillä voi olla erilaisia tavoitteita taustalla. Hyvä työpaja mahdollistuu, kun tavoitteet tiedostetaan ja pohditaan harkiten. Luovuuden kehittyminen on työpajoissa mahdollista ja voidaan herättää, kun fasiliteetit, kuten tila, materiaalit, tunnelma ja tietenkin ohjaus on luovuuteen tukevaa. Käsityölliset työpajat voivat toimia myös oppimisen keinona sekä antaa osallistujille onnistumisen kokemuksia, sosiaalisia- ja vuorovaikutuskokemuksia. Nämä voivat edistää osallistujan hyvinvointia monella eri tavalla.
Subject: DIY
käsillä tekeminen
luova oppiminen
maker-kulttuuri
tee-se-itse
ilmiöt
Subject (yso): työpajat
käsityö
tekeminen
luovuus
itseilmaisu
yhteiskunnalliset ilmiöt
elinikäinen oppiminen
tekemällä oppiminen
itsensä toteuttaminen
slöjd
fenomen
kreativitet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record