Vanhempien kokemuksia osallisuudesta varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196015
Title: Vanhempien kokemuksia osallisuudesta varhaiskasvatuksessa
Alternative title: Parents' experience of involvement in early childhood education
Author: Leivo, Hanna-Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196015
http://hdl.handle.net/10138/229785
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The concept of involvement and participation has been proven to be diverse in previous studies. The different interpretations of involvement have provided several kinds of activity in the society. On the other hand, the multiplicity of involvement has brought up many levels for involvement activity. Participation in a context of early childhood education has been an object of development for decades. The new law for Early Childhood Education and the norms that have been set for early childhood education have given clear goals for the involvement of children and parents from now on. The diversity and large range of families affects involvement in early childhood education. The purpose of this study was to find out what kind of experiences parents have about their personal involvement in early childhood education and in this way to get the information needed that will improve opportunities for successful and better-quality involvement of parents. This study describes what kind of involvement is experienced by parents in early childhood education and what issues in early childhood education build up parents' involvement. Methods. This study was carried out by using qualitative methods. The research data was collected from parents with children in early childhood education in the form of narrative. The participants were from both Finnish and multicultural backgrounds; from two different kindergartens. The data consisted of 20 narratives, which were analyzed by means of content analysis. Results and Conclusions. The results of the study showed that parental involvement in childhood education is based on their access to information, mutual appreciation, the staff's attitude and self-interest. Open and continuous interaction between the parent and the kindergarten, as well as activities of everyday life are of great importance in parental involvement. Based on the research data, parents felt involved in various conversation and interaction situations. They felt their involvement personally and mainly through their own children, but things were also felt to have an impact on other parents and families. The involvement of parents in early childhood education needs, above all, an appreciative and safe environment. It is important for early childhood professionals to recognize the features of genuine involvement, not forgetting the sharing of authority and responsibility with parents. In addition, it is important for professionals to maintain the good interaction skills in constantly changing circumstances.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet osallisuus-käsitteen monimuotoisuuden, mikä on luonut osallisuustoiminnalle yhteiskunnassa monitasoiset mahdollisuudet. Toisaalta osallisuuden monitulkintaisuus on tuonut mukanaan laadullisesti monen tasoista osallisuutta. Niin kuin koko yhteiskunnassa, osallisuus on myös varhaiskasvatuksen kontekstissa ollut pitkään kehittämisen kohde. Uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatustoimintaa normittavat perusteet ovat asettaneet niin lasten kuin vanhempien osallisuustoiminnalle selkeitä tavoitteita, jotka on otettava varhaiskasvatuksen toiminnassa jatkossa huomioon. Perheiden ja vanhempien monimuotoisuus vaikuttaa varhaiskasvatuksessa toteutuvaan osallisuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien osallisuuden kokemuksia ja näin saada tietoa, jolla mahdollisuudet onnistuneeseen ja laadukkaaseen osallisuuteen paranevat. Tässä tutkimuksessa kuvataan minkälaista osallisuutta vanhemmat kokevat varhaiskasvatuksessa ja mitkä asiat varhaiskasvatuksessa rakentavat vanhempien osallisuutta. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen aineisto kerättiin suoraan varhaiskasvatuksen asiakasperheiden vanhemmilta kertomuksen (narratiivin) muodossa. Tutkimukseen osallistui sekä suomalaisen että monikulttuurisen taustan omaavia vanhempia kahdesta eri päiväkodista. Aineisto koostui 20 narratiivista, jotka analysointiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset kertoivat, että vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa rakentuu tiedon saannin, molemminpuolisen arvostuksen, henkilökunnan asenteen ja vanhempien oman aktiivisuuden kautta. Avoimella ja jatkuvalla vuorovaikutuksella sekä arjen pienillä teoilla oli suuri merkitys vanhempien kokemaan osallisuuteen. Aineiston perusteella vanhemmat kokivat osallisuutta erilaisissa keskustelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Vanhemmat kokivat osallisuuden henkilökohtaisesti ja lähinnä oman lapsen kautta, mutta asioilla koettiin olevan vaikutusta myös muihin vanhempiin ja perheisiin. Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa tarvitsee toteutuakseen ennen kaikkea arvostavan ja turvallisen ilmapiirin. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tärkeää tiedostaa aidon osallisuuden tunnusmerkit, unohtamatta vallan ja vastuun jakamista myös vanhempien suuntaan. Lisäksi ammattilaisten hyvien vuorovaikutustaitojen ylläpito alati muuttuvissa olosuhteissa on osallisuuden toteutumisen kannalta erityisen merkityksellistä.
Subject: osallisuus
vanhempien osallisuus
varhaiskasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record