Ammattien etiikka : opettajien ja rahoitusalalla työskentelevien eettinen sensitiivisyys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196008
Title: Ammattien etiikka : opettajien ja rahoitusalalla työskentelevien eettinen sensitiivisyys
Alternative title: Ethics of professions : the ethical sensitivity of teachers and financial business
Author: Hietala, Jenny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196008
http://hdl.handle.net/10138/229786
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. The purpose of the study was to find out how ethically sensitive teachers, teacher students and financial people themselves are evaluating and whether there are differences between these groups in ethical sensitivity. The study also investigated whether differences between the sexes exist in ethical sensitivity. The theoretical background of this study is the theory of four components of ethical activity, of which ethical sensitivity is studied in this work. After Darcia Narvaez's (2001) operative concept of ethical sensitivity in seven different areas, Kirsi Tirri and Petri Nokelainen (2007, 2011) have developed a meter of ethical sensitivity in their own research. Methods. The survey was carried out as a quantitative survey and the relevant material from bank employees was collected by e-form in August 2015 from a banking group operating in the Helsinki Metropolitan Area. There were 183 respondents, of whom 77.6% were women (N = 142) and men 22.4% (N = 41). Reference material from the teachers was obtained from the University of Helsinki research group (Kuusisto Elina, Tirri Kirsi). The total number of respondents was 864, of which 60.4% (N = 522) were teachers and 39.6% (N = 342) teacher students, women 77.2% (N = 667) and men 22.8% (197). The material was collected in 2011. All students were at the beginning of their studies at the material collection stage and studied at the University of Helsinki. Subsequently, the material was combined with the SPSS statistics program. The ethical sensitivity scale questionnaire consisted of 28 claims, which were answered in the 5-step Likert scale. Seven sum variables were formed, each of which was counted as Cronbach alpha. Only the sum of single sum variables alpha (ESSQ_1 α = .544) was below the recommended>. 060. Subsequent intergroup averages were examined by variance analysis and differences between genders by t-test. Results and conclusions. Teachers received the highest average of seven in four areas, with the results being statistically significant as well. Bank employees received the highest averages in two areas, although the results were not statistically significant. The students got the highest average in only one area. In this study, however, the best ethical sensitivity variable was gender, with women having a higher average in six of the seven areas.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka eettisesti sensitiiviseksi opettajat, opettajaopiskelijat ja rahoitusalalla työskentelevät henkilöt itsensä arvioivat ja onko näiden ryhmien välillä eroja eettisessä sensitiivisyydessä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko sukupuolten välillä eroja eettisessä sensitiivisyydessä. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimii James Restin (1986) teoria neljästä eettisen toiminnan osa-alueesta, joista eettistä sensitiivisyyttä tutkitaan tässä työssä tarkemmin. Darcia Narvaezin (2001) operationalisoitua eettisen sensitiivisyyden käsite seitsemään eri osa-alueeseen, ovat Kirsi Tirri ja Petri Nokelainen (2007, 2011) kehittäneet omassa tutkimuksessaan mittarin, jolla eettistä sensitiivisyyttä voidaan mitata. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja kyseinen aineisto pankin työntekijöistä kerättiin e-lomakkeella elokuussa 2015 eräästä pääkaupunkiseudulla toimivasta pankkiryhmästä. Vastaajia oli yhteensä 183, joista 77,6 % naisia (N=142) ja miehiä 22,4 % (N=41). Vertailuaineisto opettajista saatiin Helsingin yliopiston tutkimusryhmältä (Kuusisto Elina, Tirri Kirsi). Aineistossa oli vastaajia yhteensä 864, joista 60,4% (N=522) oli kentällä työskenteleviä opettajia ja 39,6% (N=342) opettajaopiskelijoita. Vastaajista oli naisia 77,2% (N=667) ja miehiä 22,8% (197). Aineisto on kerätty vuonna 2011. Kaikki opettajaopiskelijat olivat aineistonkeruuhetkellä opintojensa alkuvaiheessa ja opiskelivat Helsingin yliopistossa. Tämän jälkeen aineistot yhdistettiin SPSS -tilasto-ohjelmalla. Eettisen sensitiivisyyden mittari koostui 28 väittämästä, johon vastattiin 5-portaisella Likert-asteikolla. Väittämistä muodostettiin seitsemän summamuuttujaa, joille jokaiselle laskettiin Cronbachin alfa. Ainoastaan yhden summamuuttujan alfa (ESSQ_1 α= .544) arvo jäi alle suositellun >. 060. Tämän jälkeen ryhmien välisiä keskiarvoja tarkasteltiin varianssianalyysilla ja sukupuolten välisiä eroja t-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat saivat korkeimman keskiarvon neljällä osa-alueella seitsemästä, tulosten ollessa myös tilastollisesti merkitseviä. Pankin työntekijät saivat korkeimmat keskiarvot kahdella osa-alueella, vaikka tulokset eivät olleetkaan tilastollisesti merkitseviä. Opiskelijat saivat korkeimman keskiarvon ainoastaan yhdellä osa-alueella. Tässä tutkimuksessa paras eettisen sensitiivisyyden selittäjä oli kuitenkin sukupuoli, naisten saadessa korkeamman keskiarvon kuudella osa-alueella seitsemästä.
Subject: ESSQ
eettinen sensitiivisyys
ammattien etiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record