Kontrollin ja mukautumisen subjektipositiot : ammatillisen identiteetin narratiiviset ulottuvuudet samanaikaisopetuksen kontekstissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196003
Title: Kontrollin ja mukautumisen subjektipositiot : ammatillisen identiteetin narratiiviset ulottuvuudet samanaikaisopetuksen kontekstissa
Alternative title: Subject positions of control and adaptation : narrative construction of educators professional identity in the context of co-teaching
Author: Miettinen, Ilkka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196003
http://hdl.handle.net/10138/229790
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: The aim of the study is to investigate educators' professional identity. From the narrative approach, identity is formed discursively in speech and narration. In the study, I analysed how and in which dimensions the educators, who worked in the context of co-teaching, were forming professional identity in speech and how the educators narratively positioned themselves in their communities. The investigation of professional identity in the context of co-teaching is relevant due to changing perceptions of teachership and learning. In this multiple case study, three educators were interviewed. All three educators were working in elementary schools in which they were working in the context of co-teaching. Two of the educators were working as a special education teachers and one of the educators as a school aid. All three has also participated my earlier study concerning co-teaching. The data was produced by interviewing the educators in December 2015. Positioning analysis was used in data analysis. In positioning analysis (Bamberg, 2011) the forming of professional identity was analyzed by investigating three dilemmatic dimensions in narration: (1) uniqueness vs. being the same as everyone else, (2) control vs. adaptation and (3) continuity vs. change. In analysis, 58 subject positions were analysed and then divided to four major categories: subject positions in which (1) control is originated from the subject, (2) control isn't originated from the will of a subject, but subject is in control, (3) subject adapts to the world willingly and (4) subject adapts to world unwillingly. In the subject positions in categories (1) and (3) a subject is willingly. These positions were often associated with the relationships with the other educators. In the subject positions in the categories (2) and (4) a subject is unwillingly. In the subject positions, in which an educator was forced to unwillingly control the events (2), the social category of challenging pupils emerged often. Also the subject positions, in which subject adapts to world unwillingly (4), were pictured undesirable. They were related to restrictions in time and space, institutional decision making, institutional structures and social chance including the chance in parenthood and pupils.Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia kasvattajien ammatillista identiteettiä. Narratiivisen identiteettikäsityksen mukaan tuotamme identiteettimme diskursiivisesti puheessamme ja kerronnassamme. Tutkimuksessa olin kiinnostunut ulottuvuuksista, joilla samanaikaisopetuksen kontekstissa toimivat kasvattajat tuottivat ammatillista identiteettiään haastattelukertomuksissaan sekä siitä, kuinka kasvattajat kertoivat positioitumisestaan kasvatusyhteisöissään. Samanaikaisopettajien ammatillisen identiteetin tutkiminen on tärkeää, koska opettajuus ja oppimiskäsitykset ovat murroksessa. Monitapaustutkimukseen osallistui kolme alakoulussa työskentelevää kasvattajaa, joista kaksi toimi aineiston tuottamisen hetkellä erityisluokanopettajina ja yksi koulunkäyntiavustajana. Kaikki tutkimuskohteena olleet kasvattajat toteuttivat työssään samanaikaisopetusta ja olivat osallistuneet aiempaan tutkimukseeni. Tutkimuksen aineisto tuotettiin haastattelemalla kasvattajia joulukuussa 2015. Aineiston analyysissa sovellettiin positiointianalyysia (Bamberg, 2011), jossa tarkastelin kasvattajien ammatillisen identiteetin rakentumista analysoimalla puheessa kolmella dilemmaattisella ulottuvuudella tapahtuvaa navigointia: kasvattajien kuvauksia (1) uniikkiudesta ja samankaltaisuudesta suhteessa toisiin, (2) kontrollista ja mukautumisesta sekä (3) pysyvyydestä ja muutoksesta. Tutkimuksessa analysoin haastattelukerronnasta yhteensä 58 subjektipositiota, jotka jaoin neljään pääryhmään: subjektilähtöisen kontrollin-, ei-subjektilähtöisen kontrollin-, positiivisen mukautumisen- sekä negatiivisen mukautumisen subjektipositioiksi. Mieluisat, subjektilähtöisen kontrollin sekä positiivisen mukautumisen subjektipositiot, liittyivät kerronnassa usein kasvattajien välisiin suhteisiin. Epämieluisat, ei-subjektilähtöistä kontrollia vaativat, subjektipositiot liittyivät haastaviksi koettuihin oppilaisiin. Niin ikään epämieluisiksi koetut negatiivisen mukautumisen positiot liittyivät tilaa ja aikaa koskeviin rajoitteisiin, koulun johdon päätöksiin, instituutionaalisiin rakenteisiin sekä yhteiskunnalliseen, oppilaisiin sekä vanhemmuuteen kytkeytyvään, muutokseen.
Subject: ammatillinen identiteetti
samanaikaisopetus
samanaikaisopettajuus
positiointianalyysi
narratiivinen identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Ilkka Miettinen_31.10.17.pdf 1.487Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record