Turvallisuuden tunteen muodostuminen ja merkitys ryhmässä : Kuvaus neljän ryhmänohjaajan kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196009
Title: Turvallisuuden tunteen muodostuminen ja merkitys ryhmässä : Kuvaus neljän ryhmänohjaajan kokemuksista
Author: Ruuska, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196009
http://hdl.handle.net/10138/229795
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to examine four group leaders' views and experiences of feeling of safety in a group context. The study focuses on examining how group leaders prevent unnecessary feelings of unsafety and support the feeling of safety in a group. The study aims at describing the experiences, principles of acting and values behind the acting of two group leaders. The theoretical background will study the meaning of the feeling of safety for child's learning and growth and different ways of supporting the feeling of safety in a school context. The theoretical background will also cover group's and peers' significance for student's growth and learning. The study was carried out for four group leaders. All of them were interviewed using semi-structured interview base. The interviewees' educational background was 1)the first one had a master's degree in dance, 2) the other one was a master of education and a teacher of crafts, 3) the third one was psychotherapist, sexology and work counselor and 4) the fourth one had a master's degree in education and was a doctor of arts (theatre and drama). The interviews were transcribed and analyzed using theory-based content analysis. The results showed that all of the group leaders felt that the role of feeling of safety is significant in their work with groups. They aimed at minimizing all threats of self when working with a group. These threats are factors that create feelings of fear, shame, quilt and worthlessness. All of the interviewees mentioned from six to eight principles of acting which they followed in their work to prevent unnecessary feelings of unsafety in a group. The feeling of safety was supported in interviewees work with groups by four factors of safety in a group. These factors are 1) creating a feeling of being accepted and cared for, 2) showing and building trust, 3) giving opportunities to be vulnerable in a safe group and 4) supporting the group.Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää neljän ryhmänohjaajan näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuuden tunteen muodostumisesta ryhmässä. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti sitä, miten eri keinoin ryhmänohjaajat kokevat, että turvattomuuden tunteiden kokemista voi välttää ja turvallisuuden tunteiden kokemista voi tukea ryhmässä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla neljän ryhmänohjaajan kokemuksia, toimintatapoja ja toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja. Työn teoreettinen tausta pyrkii selvittämään turvallisuuden tunteen merkitystä lapsen oppimiselle ja kehitykselle sekä erilaisia keinoja tukea oppilaan turvallisuuden tunnetta alakoulussa. Teoreettisessa taustassa perehdytään myös ryhmän ja vertaisten merkitykseen oppilaan kasvulle ja oppimiselle. Tutkimus toteutettiin neljälle ryhmänohjaajalle. Kaikkia haastateltiin yksitellen teemahaastattelurunkoa käyttäen. Koulutukseltaan haastateltavat olivat 1) tanssitaiteen maisteri, 2) kasvatustieteen maisteri ja käsityönopettaja, 3) traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi ja työnohjaaja ja 4) kasvatustieteen maisteri, teatteritaiteen tohtori ja draamakasvatuksen dosentti. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin teoriasidonnaisesti sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulokset osoittivat, että kaikki haastateltavat kokivat turvallisuuden tunteen tukemisen merkitykselliseksi omassa työssään ryhmien kanssa. Ryhmänohjaustilanteissa pyrittiin minimoimaan minuutta uhkaavat, kuten pelkoa, häpeää, syyllisyyttä ja arvottomuuden tunnetta synnyttävät, tekijät. Haastateltavat mainitsivat haastatteluissa jokainen kuusi – kahdeksan toiminnan periaatetta, joita seuraamalla ohjaavat pyrkivät ehkäisemään turhien turvattomuuden tunteiden ilmentymisen ryhmässä. Ryhmänohjaustilanteissa turvallisuuden tunteen kokemusta pyrittiin rakentamaan ja syventämään neljän turvallisuuden tunteen rakentumisen osatekijän keinoin. Ryhmissä pyrittiin 1) hyväksynnän ja välittämisen kokemusten tuottamiseen, 2) luottamuksen osoittamiseen, 3) oikea-aikaisen haavoittuvaksi altistumisen mahdollistamiseen sekä 4) tuen antamiseen ryhmässä.
Subject: turvallisuuden tunne
ryhmäteoriat
kouluikäisten lasten sosiaalinen kehitys
vuorovaikutus
peruskoulu toimintaympäristönä
perusopetussuunnitelma
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record