Think global, eat local : julkisten ruokapalveluiden mahdollisuudet käyttää kotimaista ja ravitsemussuositusten mukaista ruokaa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195988
Title: Think global, eat local : julkisten ruokapalveluiden mahdollisuudet käyttää kotimaista ja ravitsemussuositusten mukaista ruokaa
Author: Reime, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195988
http://hdl.handle.net/10138/229808
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Julkisilla ruokapalveluilla on merkittävä rooli ravitsemuspolitiikassa ja terveyden edistämisessä. Hankkimalla mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita ja tarjoamalla ravitsemussuositusten mukaista ruokaa julkiset ruokapalvelut voivat edistää ruokaturvan toteutumista. Tietoa ruokapalveluiden tarjonnan kotimaisuudesta on vähän. Sitä, miten uusimmat ravitsemussuositukset ovat yhteydessä ruokapalveluiden tarjontaan ei ole kartoitettu kansallisella tasolla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkä verran Suomen kuntien julkiset ruokapalvelut käyttävät kotimaisia elintarvikkeita. Lisäksi tutkittiin, tietyin osin, miten ravitsemussuositukset ovat yhteydessä julkisten ruokapalveluiden tarjontaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös kotimaisten elintarvikkeiden käyttöön ja ravitsemussuositusten mukaiseen ateriatarjontaan liittyviä tekijöitä. Poikkileikkaustutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä (n=295). Kyselyyn vastasi 118 kuntaa. Sähköinen lomake sisälsi kolme osiota: Taustatekijät, kotimaisuusaste ja ravitsemussuositukset. Numeeriset tulokset tallennettiin ja perustunnusluvut laskettiin Excel 2016- ja SPSS 23-ohjelmilla. Muuttujien välisiä riippuvuuksia tutkittiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä. Jatkuvien muuttujien jakaumia taustamuuttujien eri ryhmissä tutkittiin Kruskal Wallisin parivertailulla. Avointen vastausten tulkintaan käytettiin teemoittelua. Maito- ja lihavalmisteiden sekä kananmunien kotimaisuusaste oli korkea (yli 90 %) suurimmassa osassa (75−89 %) kuntia. Viljojen (pois lukien riisi) kotimaisuusaste oli 71 % tai korkeampi 82 % kunnista. Tuoreen kalan, vihannesten ja marjojen kotimaisuusasteissa oli hajontaa. Elintarvikkeen laatu ja turvallisuus, saatavuus, logistiikka sekä hankintasopimukset mainittiin tärkeimpinä kotimaisuusastetta edistävinä tekijöinä. Hinta ei vastaajien mukaan ollut tärkein kotimaisuutta rajoittava tekijä. Punaisen lihan tarjonta oli vähentynyt 36 kunnassa (31 %). Tarjonta oli vähentynyt kaupunkikunnissa enemmän kuin taajamissa ja maaseudulla (p≤0,05). Punaisen lihan osuus kaikesta hankitusta lihasta oli keskimäärin 46 % (SD 22 %). Maaseutukunnissa punaisen lihan käyttö oli yleisempää kuin kaupungeissa (p=0,004). Kasvisten tarjonta oli lisääntynyt 77 kunnassa (66 %). Kasviproteiinin lähteitä käytettiin pääosin harvemmin kuin kerran viikossa. Tiedottaminen sekä tuotteen saatavuus ja käytön helppous edistivät vastaajien mukaan kotimaisen kasviproteiinin käyttöä. Makumieltymykset, asenteet sekä jalostusasteen puute mainittiin yleisimpinä kotimaisen kasviproteiinin käyttöä rajoittavina tekijöinä. Julkiset ruokapalvelut suosivat kotimaisia elintarvikkeita, mutta heikon saatavuuden, jalostusasteen puutteen tai huonojen sopimusten takia korkea kotimaisuusaste jää osin saavuttamatta. Uudet ravitsemussuositukset näkyvät julkisissa ruokapalveluissa kasvisten tarjonnan kasvuna ja punaisen lihan tarjonnan vähenemisenä. Kotimaisen kasviproteiinin käyttöä olisi mahdollista lisätä riittävällä tiedottamisella ja opastuksella sekä tuotteiden saatavuuden ja jalostusasteen parantamisella.The role of public catering services in nutrition policy and health promotion is of great significance. Local procurement and meal choices that meet dietary recommendations can improve food security. The origin of food in public procurement or the relationship of dietary recommendations and the meals being served have not been examined on a national level. The purpose of this study was to find out how much local food (national produce) is being offered in public catering services. In addition, we wanted to examine how the food being served met dietary recommendations. Factors related to serving local food and to meeting dietary recommendations were examined as well. The cross-sectional study was carried out as an online survey (n=295). In all, 118 representatives of public catering services responded to the survey. The online form was comprised of three parts: Back ground factors, local food procurement rate and dietary recommendations. Numerical results were saved and basic parameters were determined with Excel 2016 and SPSS 23 programs. The dependence of variables was examined with cross tabs and Chi-square test. Open questions and their answers were themed. The amount of local procurement among milk and meat products and eggs was high (> 90 %) in most (75−89 %) of the public catering services. Grains excluding rice were mostly (82 % of respondents) procured locally. The origin of procurement of fresh fish, berries and vegetables varied. High quality, safety, availability, good logistics and procurement contracts enhanced local procurement. Price was not mentioned as the main limiting factor to local procurement. Regarding red meat, 31 % of respondents reported having decreased its use as meal ingredient. The supply of red meat had decreased most in towns (p≤0,05). The average amount of red meat of all procured meat was 46 % (SD 22 %). Supplying red meat was more frequent in countryside public catering units than in towns (p=0,004). In all 66 % of respondents reported having increased serving vegetables at meals. The use of plant-based protein was still rare. Sharing information, product availability and easy-to-use recipes were reported as factors enhancing the use of plant-based protein. Taste preferences, attitudes and low supply of easy-to-use food products were regarded as limiting factors to plant-based protein use. Public catering services value highly local procurement but due to low availability, low supply of easy-to-use products or inefficient procurement contracts achieving high local procurement rate is sometimes challenging. The use of plant-based protein as ingredient in meals can be promoted by effective communicative and instructive measures and improving both product availability and supply of easy-to-use food products.
Subject: ruokapalvelut
kotimaisuus
ravitsemussuositukset
punainen liha
kasvisruoka
kasviproteiini
kestävyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record