Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote – sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195992
Julkaisun nimi: Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote – sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä
Tekijä: Vertainen, Sini-Krista
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Sosiaalisen median murros on ollut vahvaa viime vuosina. Yritykset ovat hiljalleen ymmärtäneet sosiaalisen median markkinoinnin vahvuuden sekä toimialalla olevat mahdollisuudet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuinka sosiaalisen median kampanja toimii asiakaslähtöisten brändipääoman rakentajana. Tutkimus oli tapaustutkimus, jossa selvitettiin minkälaisia brändiassosiaatioita kyseinen brändi edustaa, mikä on sosiaalisen median rooli asiakaslähtöisen brändipääoman rakentajana ja kuinka sosiaalisen median kampanja onnistui kuluttajien mielestä. Tulokset koostuivat Toimeksiantajayrityksen teettämistä raporteista sekä brändin Facebook – sivustolla olleesta kyselystä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuluttajien mielipidettä brändiin liittyvien teemojen osalta. Kyseessä oli monimenetelmätutkimus. Kvantitatiivisia tuloksia analysoitiin ristiintaulukoimalla sekä tutkimalla frekvenssejä. Laadullisia tuloksia tarkasteltiin sisällön analyysillä. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että kampanja voi vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa, mikäli se viestii yrityksen strategian mukaisia näkemyksiä brändistä. Onnistuneen sosiaalisen median kampanjan avainsanoja ovat myönteiset assosiaatiot brändiin tai tuotteeseen sekä lisääntynyt WOM eli suullinen viestintä tuotteesta. Onnistunut sosiaalisen median kampanja vaatii käyttäjäryhmän toiminnan motiivin löytämistä, jotta sivustolle tulee vuorovaikutusta. Nämä kaikki yhdessä lisäävät myönteistä mielikuvaa brändistä, joka itsessään vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa. Vahvat, ainutlaatuiset ja myönteisiä tunteita herättävät assosiaatiot ovat tärkeässä asemassa asiakaslähtöisen brändipääoman vahvistamisessa. Sosiaalisen median kampanja rooli brändipääoman rakentajana koostuu myös vahvasti tiedon leviämisestä sosiaalisessa mediassa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201712195992
http://hdl.handle.net/10138/229822
Päiväys: 2017
Avainsanat: brändiassosiaatio
sosiaalinen media
markkinointikampanja
Oppiaine: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot