Luokanopettajien työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja työn imun kokeminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181043
Title: Luokanopettajien työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja työn imun kokeminen
Author: Laulajainen, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181043
http://hdl.handle.net/10138/231285
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim. Teachers' coping and well-being at work has been discussed recently in school communities as well as in the media and the approach has mostly been negative. It is important to also research the positive side of well-being at work. The purpose of this study was to examine what factors are the most important for well-being of class teachers together with how class teachers experience work engagement and whether the experiences differ in different stages of the career. The objective was to examine newly graduated and experienced teachers' well-being at work and work engagement. The assumption was that the results would differ from each other between these two groups. Methods. The study was a qualitative research. The research data consisted of individual interviews with four newly graduated and four experienced teachers. The interviews were semi-structured and were collected in Spring 2017. Data from the interviews was analysed by using thematic analysis. Results. Class teachers found the work community, work and working, the physical working environment, their own health and attitudes as well as leisure time to be important factors for their well-being at work. Work community was a particularly important factor for newly graduated teachers. Pupils, work community and the chance to influence on their own job were the most important factors that produced work engagement. For the newly graduated class teachers the work community was the key factor in being able to experience work engagement. Things that teachers felt hard were the factors that challenged work engagement. The work engagement manifested itself as a desire to learn and develop, enjoyment at work and co-operation. Teachers also experienced the three dimensions of work engagement: vigor, dedication and absorption. Experiencing work engagement can be seen positively related to well-being at work. For teachers' well-being at work, it is important that teachers have enough resources in their work.Tavoitteet. Opettajien työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat olleet lähivuosina keskustelun aiheena niin koulumaailmassa kuin julkisessa mediassa, jossa lähestymistapa on ollut pääasiassa negatiivinen. Työhyvinvoinnin positiivisen puolen tutkiminen on myös tärkeää, jotta työhyvinvointia voidaan edistää. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät luokanopettajat kokevat tärkeimmiksi oman työhyvinvointinsa kannalta sekä miten luokanopettajat kokevat työn imua ja eroavatko nämä kokemukset eri vaiheessa uralla olevien opettajien kesken. Tarkoituksena oli tutkia työhyvinvointia ja työn imua vastavalmistuneiden ja jo pidempään työssä olleiden kokeneiden luokanopettajien näkökulmasta. Oletuksena oli, että tulokset eroavat näiden kahden ryhmän välillä. Menetelmät. Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto koostui neljän vastavalmistuneen ja neljän kokeneen opettajan haastatteluista. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina keväällä 2017. Haastattelut analysoitiin hyödyntäen teema-analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat kokivat tärkeiksi tekijöiksi oman työhyvinvointinsa kannalta työyhteisön, työn ja työnteon, fyysisen työympäristön, oman terveyden ja suhtautumisen sekä vapaa-ajan. Työyhteisö oli erityisen tärkeä tekijä vastavalmistuneille opettajille. Työn imun kokemisessa keskiössä työn imua synnyttävinä tekijöinä olivat oppilaat ja työyhteisö sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Vastavalmistuneilla työyhteisön merkitys korostui työn imun kokemisen mahdollistajana. Työn imua haastavina tekijöinä voitiin nähdä olevan asiat, jotka opettajat kokivat vaikeiksi itselleen. Työn imu ilmeni haluna oppia uutta ja kehittyä, työssä viihtymisenä ja yhteistyönä. Lisäksi opettajat kuvailivat kokevansa työn imun kolmea ulottuvuutta: tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Työn imun kokemusten voidaan nähdä olevan positiivisesti yhteydessä työhyvinvointiin. Opettajien työhyvinvoinnin ja työn imun kannalta on tärkeää, että opettajilla on tarpeeksi voimavaroja työssään.
Subject: työhyvinvointi
työn imu
työssä jaksaminen
vastavalmistunut opettaja
kokenut opettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record