Oppimiseen liittyvät ajattelutavat opetuksessa : Tapaustutkimus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ensimmäiseltä luokalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181046
Title: Oppimiseen liittyvät ajattelutavat opetuksessa : Tapaustutkimus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ensimmäiseltä luokalta
Author: Tuominen, Moona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181046
http://hdl.handle.net/10138/231287
Thesis level: master's thesis
Abstract: The framework for this study comes from Carol Dweck's (2000, 2006) findings of two different mindsets: growth mindset and fixed mindset. A person with a growth mindset believes human qualities are malleable and a person with a fixed mindset believes skills and intelligence are set. Although there have been lots of studies about mindsets, most of them are quantitative. The aim of this study is to examine how mindsets are presented in teacher's pedagogical thinking and which mindsets actualize in teaching practices in a first grade classroom. This qualitative case study examined a first grade teacher's, Anne's, mindsets in Helsinki University Viikki Normal School. The teacher was selected based on a mindset survey. The data of this study included a preliminary interview, observation, and videotaping and stimulated recall interviews. The analysis was done using a deductive content analysis. The results suggest that Anne's mindset related to learning in her pedagogical thinking was towards a growth mindset but had features of a fixed mindset. In her pedagogical thinking, a growth mindset appeared as seeing contextual factors as main predictors in students learning and recognizing and supporting students as individuals. A fixed mindset appeared in Anne's pedagogical thinking as seeing students' temperament as one predictor in students' learning. Anne's teaching practices emphasized a growth mindset, but had also features of a fixed and a neutral mindset. A growth mindset became apparent in mastery-oriented atmosphere, fostering learning goals and praising processes. A fixed mindset was present in teaching by avoiding failures and highlighting success. A neutral mindset was identified as non-verbal praising in Anne's teaching practices. As the results propose, Anne's mindset varied between situations. This implicates the need of more precise studies of mindsets and their actualization in authentic environments. Only qualitative research will provide the opportunity to deeply understand how mindsets vary between situations and what is the impact on teaching, studying and learning in the classroom.Tämän tutkimuksen viitekehyksenä toimii Carol Dweckin (2000, 2006) teoria ajattelutavoista, kasvun ajattelutavasta ja muuttumattomasta ajattelutavasta. Kasvun ajattelutapa johtaa uskomuksiin ihmisen perusominaisuuksien muovautuvuudesta, kun taas muuttumaton ajattelutapa johtaa ihmisten kykyjen ja älykkyyden näkemiseen annettuna ominaisuutena. Ajattelutavoista on runsaasti tutkimustietoa, mutta suurin osa niistä on määrällisiä tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten oppimiseen liittyvät ajattelutavat ilmenevät opettajan pedagogisessa ajattelussa ja millaisia ajattelutapoja opettajan opetuskäytännöissä aktualisoituu ensimmäisen luokan opetuksessa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkittiin yhden ensimmäisen luokan luokanopettajan, Annen, ajattelutapoja opetuksessa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Anne valikoitui tutkimukseen ajattelutapojen mittauksen perusteella. Tutkimusaineisto koostui alkuhaastattelusta, opetuksen havainnoinnista ja videoinnista sekä virikkeitä antavista haastatteluista. Analyysi toteutettiin deduktiivisena sisällönanalyysinä. Tulosten valossa Annen oppimiseen liittyvä ajattelutapa hänen pedagogisessa ajattelussaan oli taipuvainen kasvun ajattelutapaan, mutta siinä oli myös piirteitä muuttumattomasta ajattelutavasta, mikä tuli esille uskomuksissa oppilaiden oppimista ennakoivissa tekijöissä. Kasvun ajattelutapa ilmeni pedagogisessa ajattelussa kontekstuaalisten tekijöiden korostamisena oppimista ennakoivina tekijöinä sekä oppilaan yksilöllisen tuntemisen ja tukemisen korostamisena. Myös Annen opetuskäytännöissä korostui kasvun ajattelutapa. Oppimisilmapiirissä korostui sisällönhallintakeskeinen ilmapiiri, opetuksen tavoitteet liittyivät voimakkaasti oppimistavoitteisiin ja kehuva palautteenanto kohdistui tehtävä- ja prosessipalautteeseen. Muuttumaton ajattelutapa ilmeni opetuskäytännöissä suorituskeskeisenä ilmapiirinä ja neutraali ajattelutapa sanattomana kehumisena. Kootusti voidaan todeta, että opettajan ajattelutapa vaihteli tilannesidonnaisesti. Tarvitaan siis yhä enemmän laadullisia tutkimuksia oppimiseen liittyvien ajattelutapojen tilannesidonnaisesta aktualisoitumisesta luokkahuoneessa, jotta niitä voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti luokkahuoneessa opetustapahtuman näkökulmasta.
Subject: kasvun ajattelutapa
muuttumaton ajattelutapa
pedagoginen ajattelu
opetuskäytännöt
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tuominen_moona_pg_041217.pdf 1.969Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record