Formativ bedömning ur ett ämneslärarperspektiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181040
Title: Formativ bedömning ur ett ämneslärarperspektiv
Alternative title: Formative assessment from a subject teacher perspective
Author: Lindström, Alexandra
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181040
http://hdl.handle.net/10138/231292
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The Finnish National Core Curriculum for Basic Education 2014 stresses the role of formative assessment in student assessment in basic education. The national curriculum offers some guidelines for how to work with formative assessment, but a lot is left unsaid. The aim of this thesis was to describe how teachers in secondary school view formative assessment and how they experience working with it. The research questions were; 1. What kind of profit do subject teachers feel the formative assessment has? 2. Which methods do subject teachers use in working with formative assessment and how do they experience this work? 3. Which challenges do subject teachers experience in connection to formative assessment? A qualitative research approach was used in this study and the data material was collected through semi-structured research interviews with eight subject teachers working in secondary school. The data sample was a selective one, consisting of teachers that felt that they were to some level working with formative assessment, even if the new national curriculum was not yet put in to effect in secondary school when the material was collected (spring 2017). The data material was analyzed trough content analysis. The results showed that subject teachers considered the profit of formative assessment to have various aspects, they felt that formative assessment functioned as a support tool for instruction and as a way to motivate and activate students. Formative assessment functioned as a support for instruction in providing the teacher with information about the students' progress and offering the students more feedback and there for helping them perform better. Working with formative assessment was also seen as a chance to motivate students by steering the instruction towards their interest and skills and making sure that everybody received some sort of positive feedback. The teachers also felt that one aim for formative assessment was to activate students and make them understand and take responsibility for their learning. All teachers had worked with self- and peer assessment as methods for formative assessment. They considered peer assessment to be easier to work with because it was easier for the students to give feedback on somebody else's work than to evaluate their own. Both self- and peer assessment required that the students had some sort of understanding of the criteria for the task they were supposed to give feedback on. The teachers had also worked on making learning intensions and criteria more explicit. This work was appreciated by both teachers and students but the challenge was to find enough time, especially when this required planning together with colleagues. Another method for working with formative assessment was discussing with the students, the discussions could be between teacher and student or a classroom dialog. The teachers experienced general challenges in working with formative assessment to be a lack of time and the need to flexible as a teacher.Den nya läroplanen Grunderna för den grundläggande utbildningen 2014 betonar den formativa bedömningens roll inom elevbedömning i den grundläggande utbildningen. Läroplanen ger vissa riktlinjer för hur arbetet med formativ bedömning skall ske men mycket lämnas också öppet. Denna avhandlings syfte är att ta reda på hur ämneslärare upplever och arbetar med formativ bedömning. Forskningsfrågorna är följande; 1. Vilken nytta upplever ämneslärare att den formativa bedömningen har? 2. Med vilka metoder arbetar ämneslärare med formativ bedömning och hur upplever de detta arbete? 3. Vilka utmaningar upplever ämneslärarna gällande formativ bedömning? Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och materialet samlades in genom halvstrukturerade forskningsintervjuer med 8 stycken högstadielärare. Samplet var ett selektivt sampel med lärare som uppgav sig arbeta med formativ bedömning i någon grad trots att nya läroplanen inte ännu var i kraft i högstadiet då materialet samlades in (våren 2017). Materialet analyserades genom innehållsanalys. Resultaten visade att högstadielärarna upplevde nyttan med formativ bedömning på flera olika sätt; de upplevde att den formativa bedömningen var ett stöd i undervisningen och hjälpte både lärare och elever prestera bättre samt kunde den formativa bedömningen fungera som ett sätt att aktivera och motivera eleven. Den formativa bedömningen fungerade som ett stöd i undervisningen genom att läraren fick information om hur eleven arbetade och eleven presterade bättre då denna fick mera respons. Den formativa bedömningen kunde också hjälpa att motivera eleven genom att styra undervisningen mot elevens intressen och starka sidor samt se till att alla fick någon slags positiv feedback. Lärarna upplevde också att ett mål var att aktivera eleven att ta mera ansvar för sitt lärande och förstå lärandet bättre. Alla lärare i studien hade arbetat med både själv- och kamratbedömning som metoder för formativ bedömning. Kamratbedömning upplevdes överlag som lättare att jobba med då eleverna verkade uppleva det mer naturligt att ge respons på andras arbeten än reflektera över sitt eget. Både själv- och kamratbedömning krävde att eleverna hade en bild av enligt vilka kriterier responsen skulle ges. Lärarna hade också arbetat med att göra tydligare kriterier och instruktioner för olika uppgifter. Detta uppskattades av både lärare och elever, utmaningen var oftast att hitta tid för detta särskilt då det krävdes att man planerade tillsammans med andra kollegor. Att diskutera med eleven var ett annat sätt att arbeta med formativ bedömning, diskussionen kunde föras endera mellan bara lärare och elev eller i hela klassen. Utmanande med detta var att hitta tid. Allmänna utmaningar som lärarna upplevde gällande att arbeta med formativ bedömning var att detta arbete krävde tid och en viss flexibilitet av läraren.
Subject: elevbedömning
formativ bedömning
feedback


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record