Yhteiskuntaopin opetusmenetelmillä kohti laaja-alaista osaamista : tapaustutkimus alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181042
Title: Yhteiskuntaopin opetusmenetelmillä kohti laaja-alaista osaamista : tapaustutkimus alakoulussa
Author: Terho, Simo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181042
http://hdl.handle.net/10138/231294
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Civics became a primary school subject in the new 2014 Finnish National Core Curriculum. This is a significant change, because civics was not included in earlier versions of the curriculum until upper comprehensive school, where it was taught alongside history (history and civics). Now, civics is a separate subject from the 4th grade onwards. In the curriculum reform, the student is considered to have a more central role as a learner than before, which should be reflected in teaching methods. At the same time, educators should also pay attention to the student's overall development. In the new curriculum this goal is referred to as transversal competence, in line with the Basic Education Act under which the mission of basic education is to contribute to civilization. Multiple major changes in the curriculum form a very complex whole. In the end it is the teacher who decides how civics is taught and how subject-specific goals as well as goals related to transversal competence are taken into account. The theoretical framework of this study indicates that civics-related themes were important in primary school even before the 2014 curriculum. The guidelines for teaching civics are precise as such but they are also broad and open to interpretation. The dynamic between the curriculum and teaching civics in practice and was examined through a qualitative case study. The case study was conducted in a primary school in Helsinki. The main focus was the work of two teachers who teach civics. The goal was to investigate how they choose their teaching methods under the 2014 curriculum and what their insights about the significance of civics as a primary school subject are. The research material was approached by content analysis. According to the results of the study, teachers take into account the policies of the curriculum while emphasizing their professional skills to carry out the teaching work. This applies to the themes explored in civics as well as the teaching methods employed. Central themes in civics include democracy, participation in civil society and life skills. These issues are explored especially through discussion and drama, but traditional teacher-led strategies are used as well.Yhteiskuntaoppi siirtyi osaksi alakoulun oppiaineita POPS 2014:n myötä. Muutos on merkittävä, koska aikaisemmin yhteiskuntaoppi on esiintynyt oppiaineena vain yläkoulussa – tällöinkin lähinnä historian yhteydessä (historia ja yhteiskuntaoppi). Vastaisuudessa yhteiskuntaopilla on kuitenkin asema omana oppiaineenaan 4. vuosiluokalta alkaen. Opetussuunnitelmauudistuksen johdosta oppilaalla katsotaan lisäksi olevan entistä keskeisempi rooli oppijana, minkä tulisi heijastua mm. opetusmenetelmiin. Opetuksessa tulisi samalla huomioida yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen. Opetussuunnitelmassa tähän tavoitteeseen viitattaan laaja-alaisen osaamisen käsitteenä, jonka tausta on perusopetuslakiin kirjatussa päämäärässä koulun tehtävästä sivistyksen edistäjänä. Yhtäaikaiset, huomattavat muutokset muodostavat erittäin monitahoisen kokonaisuuden. Viime kädessä opettaja tekee päätökset siitä, kuinka yhteiskuntaoppia opetetaan sekä oppiainekohtaiset että laaja-alaiset osaamistavoitteet huomioiden. Teoreettinen viitekehys osoittaa, että yhteiskunnallisilla teemoilla onkin ollut tärkeä asema alakoulussa jo ennen POPS 2014:ää. Lisäksi opetussuunnitelma tarjoaa sinänsä tarkat mutta varsin suuripiirteiset ja tulkinnanvaraiset puitteet yhteiskuntaopin opettamiseksi. Käytännön opetustyön sekä opetussuunnitelman välistä dynamiikkaa yhteiskuntaopin kohdalla tutkittiin kvalitatiivisesti tapaustutkimuksen kautta. Tapaustutkimus toteutettiin helsinkiläisessä peruskoulussa. Tutkimusta varten tarkasteltiin ensisijaisesti kahden yhteiskuntaoppia alakoulussa opettavan luokanopettajan toimintaa. Tarkoituksena oli selvittää heidän periaatteitaan yhteiskuntaopin opetusmenetelmien valitsemiseksi POPS 2014:ää mukaillen sekä käsityksiä yhteiskuntaopin merkityksestä alakoulun oppiaineena. Tutkimusaineistoa lähestyttiin sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan luokanopettajat huomioivat opetussuunnitelman linjaukset korostaen samalla myös omaa ammattitaitoa järjestää opetus sekä käsiteltävien aiheiden että opetusmenetelmien näkökulmasta. Yhteiskuntaopissa keskeisenä pidetään demokratiaa ja vaikuttamista sekä oman elämän hallintaa, joiden käsittelemiseksi opetusmenetelmissä suositaan varsinkin keskustelua ja draamaa. Toisaalta hyödynnetään opettajajohtoisempaakin opetusta opettajan puheenvuorojen ja muistiinpanojen muodossa.
Subject: yhteiskuntaoppi
opetussuunnitelma
opetusmenetelmät
laaja-ajalainen osaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Terho_Simo.pdf 1.355Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record