Helsingin liikuntapalveluverkon saavutettavuus oikeudenmukaisen palvelusuunnittelun näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802261359
Julkaisun nimi: Helsingin liikuntapalveluverkon saavutettavuus oikeudenmukaisen palvelusuunnittelun näkökulmasta
Tekijä: Pirttioja, Martta
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Liikunnan väheneminen on nykymaailmassa valtava terveysongelma, jonka vaikutukset näkyvät jo lisääntyneinä terveydenhoidon kuluina. Aiempi tutkimus on antanut viitteitä siitä, että liikuntamahdollisuuksien hyvä saavutettavuus lisää liikunnan määrää. Laajalla ja hyvin saavutettavalla liikuntapaikkatarjonnalla voikin olla tärkeä rooli väestön säännöllisen liikuntaharrastuksen tukemisessa. Jos liikuntapaikalle matkustamiseen menee liikaa aikaa, saattavat muut arjen toiminnot mennä liikunnan harrastamisen edelle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin, sillä lapsuusajan liikunnallisuudella saavutettuja terveyshyötyjä ei täysin voi korvata aikuisena omaksutulla aktiivisella elämäntavalla. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Helsingin kaupungin liikuntavirasto, joka nykyään on osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Tutkimusasetelmassa korostuukin palveluntuottajan näkökulma ja se, että julkisten palveluiden olisi oltava oikeudenmukaisella tavalla sijoitettuja. Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin liikuntapalveluverkon saavutettavuuden nykytilaa monen eri liikuntapaikkatyypin osalta eri oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tutkimusasetelman avulla on mahdollista arvioida erilaisten tarkastelutapojen soveltuvuutta kunnalliseen palvelusuunnitteluun. Tutkimusmenetelmänä olivat matka-aikoihin perustuvat saavutettavuuslaskennat liikuntapaikoille asutuista 250 x 250 metrin ruuduista. Laskennoissa huomioitiin yksityisautoilu, joukkoliikenne ja kävely riippuen kyseessä olevasta liikuntapaikkatyypistä ja sen palveluprofiilista. Analyyseja oli kolmenlaisia: 1) matka-aikalaskennat koko väestön osalta arkena kello 17.30–18.30, 2) matka-aikalaskennat samaan aikaan ruuduista, joissa asuu paljon 7-20-vuotiaita ja 3) matka-aikojen ja kokonaismatkaketjujen vertailu, kun harjoitusaika ja -paikka on ennalta määrätty. Hyväksyttävänä enimmäismatkustusaikana pidettiin kirjallisuuteen perustuen 30 minuuttia. Tulosten perusteella voidaan liikuntapalveluverkon todeta olevan Helsingissä pääasiassa hyvin saavutettavissa myös joukkoliikenteellä ja jopa kävellen, vaikka henkilöautosaavutettavuus onkin edelleen omaa luokkaansa. Tulokset osoittavat lisäksi, että saavutettavuus on väestön painopistealueet huomioiden parempi, kuin vain alueellisessa tarkastelussa. Myös 7-20-vuotiaat ovat sijoittuneet enimmäkseen hyvän saavutettavuuden alueille. Kolmas analyysi puolestaan todistaa, että erot autoilun ja joukkoliikenteen välillä ovat temporaalisessa tarkastelussa merkittäviä. Kokonaisuutena tutkimus osoittaa, että palvelusuunnittelua varten on tarkasteltava saavutettavuutta moni eri asia huomioon ottaen, jotta oikeudenmukaista palveluiden sijoittelua koskevat päätökset voidaan tehdä tietoperustaisesti. Saavutettavuusanalyysien avulla voidaan arvioida uusien liikuntapaikkojen sijainteja siten, että ne tukisivat väestön säännöllistä liikuntaharrastusta ja aktiivista elämäntapaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802261359
http://hdl.handle.net/10138/233024
Päiväys: 2018-02-27
Oppiaine: Aluetiede


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
gradu_pirttioja.pdf 22.23MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot