Changing Realities of Collaboration : a discourse analysis on the conceptions of collaboration in BIM-based construction projects

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011368
Title: Changing Realities of Collaboration : a discourse analysis on the conceptions of collaboration in BIM-based construction projects
Author: Vainikka, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803011368
http://hdl.handle.net/10138/233144
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee yhteistyökäytäntöjä rakennusalalla. Uudet teknologiat vaikuttavat yhteistyöhön niiden vaatiessa uudenlaisia käytäntöjä. Tietomallinnus (BIM), jonka avulla rakennuksista luodaan 3D malleja, on yhteistyöhön vaikuttava uusi teknologia. Tutkielman teoreettinen viitekehys on sosiokonstruktionistinen sekä sosiokulttuurinen. Myös teoriaa hybrikäytännöistä hyödynnetään. Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmiin: 1) miten tietomallinnuksen kuvaillaan vaikuttavan yhteistyökäytäntöihin sekä 2) miten yhteistyö tietomalliprojekteissa käsitetään. Tutkielman aineisto kerättiin kolmessatoista yksilö- ja ryhmähaastattelussa. Analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä sekä diskurssianalyysiä. Tulokset osoittavat, että tietomallinnus synnyttää hybridikäytäntöjä ja täten vaikuttaa yhteistyökäytäntöihin. Yhteistyö tietomalliprojekteissa käsitetään neljän diskurssin kautta. Tulokset vahvistavat aiemman tutkimuksen esittämän tarpeen vakiintuneemmille yhteistyökäytännöille tietomallinnuksen yhteydessä. Tutkielma täydentää aiempaa, vähän tutkittua näkökulmaa ihmisten käsityksistä rakennusalan yhteistyökäytännöissä.This thesis examines collaboration in construction industry. Collaboration practices are affected with the emergence of new technologies, as new technologies require new practices. Building Information Modelling (BIM), used for digital 3D modelling of buildings, is such an emerging technology, influencing collaboration. The topic is approached socio-constructively and -culturally, and through the theory of hybrid practices in construction. The thesis addresses the following questions: 1) how BIM is described to influence collaboration practices, and 2) how is collaboration in BIM construction projects conceptualised. The data was collected in 13 individual and group interviews. Content analysis and discourse analysis were used. BIM is found to influence collaboration through emerging hybrid practices, and BIM-based collaboration is conceptualised through four interlinked but conflicting discourses. The results confirm the need for more established collaboration practices in BIM projects. The thesis contributes to the narrow focus given to human perspective and conceptions in collaboration research in construction.
Subject: collaboration
hybrid practices
Building Information Modelling (BIM)
discourse analysis
construction


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record